O-STA

V zvezi s ponavljajočimi se aktualnimi vprašanji in ugibanji, povezanimi s postopki odprodaje delnic oziroma deležev v gospodarskih družbah, zaradi korektne in celovite obveščenosti javnosti NLB Skupina podaja izjavo to za javnost

Kot je znano, spadajo lastniške naložbe NLB Skupine izven jedrne bančne dejavnosti v Republiki Sloveniji in državah JV Evrope med nestrateške naložbe banke. Iz teh se skladno s svojo strategijo NLB Skupina umika in so namenjene odprodaji.

Pri dezinvestiranju nestrateških naložb banka v vseh primerih zasleduje cilj maksimalnih ekonomskih koristi za banko v skladu z načeli dobrega gospodarjenja. Pri vsakem od teh primerov NLB Skupina v največji dopustni in poslovno smiselni meri vključuje razumevanje širšega gospodarskega in družbenega ravnovesja ter zasleduje temeljno potrebo po povečevanju mednarodne konkurenčnosti gospodarstva. Skladno z najboljšo prakso upošteva celovit pogled na koristi za slovensko gospodarstvo, kar vključuje tako ocenjene, praviloma pretežno negativne posledice, če se dezinvestiranje ne izpelje, kot priložnosti in tveganja uspešnega dezinvestiranja.

Ustaljena praksa banke je, da prodajnih postopkov, ki so v teku, javno ne komentira, njihovih podrobnosti pa v javnosti ne razkriva, saj bi s tem lahko škodovala svojim lastnim ciljem kakor tudi ciljem drugih deležnikov v teh procesih.

Ti se brez izjeme izvajajo ob upoštevanju mednarodnih strokovnih standardov preglednosti in enakih mo žnosti za zainteresirane vlagatelje, končne odločitve pa se na pristojnih organih NLB Skupine dosledno sprejemajo na podlagi temeljitih analiz, v tovrstnih postopkih običajnih strokovnih podlag.

Posebej želimo javnost še spomniti, da se je Vlada RS s sklepom decembra lani zavezala k polnemu spoštovanju Kataloga zavez Evropski komisiji v zvezi s prestrukturiranjem NLB in v tem okviru upravičenostjo državne pomoči. Te zaveze Republiko Slovenijo in posledično NLB med drugim zavezujejo k brezpogojnemu dezinvestiranju nestrateških naložb. Vsako nespoštovanje teh zavez bi prineslo nepredvidljive posledice za NLB Skupino, kakor tudi za Republiko Slovenijo, podpisnico teh zavez.

Poudarjamo, da je NLB v okvirih strokovnega in neodvisnega poslovnega odločanja v dobro banke mednarodno konkurenčnost upošteva kot dolgoročni gospodarski cilj, saj ta predstavlja ključno merilo uspešnosti podjetij v vsakem malem odprtem gospodarstvu. Zato NLB Skupina aktivno išče in podpira dobre projekte, ki ta cilj zasledujejo. Banka dobre projekte in posle javno izpostavlja in promovira, zavedajoč se, da bo le z njimi slovensko gospodarstvo ponovno stopilo na pot stabilne rasti, višje zaposlenosti in blaginje ljudi.