O-STA

2. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 5. november 2014 - Včeraj je v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 2. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo je vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Uvodoma je župan Bojan Kontič povedal, da bo tudi v tem mandatu funkcijo župana opravljal poklicno in da je s 4. novembrom imenoval tri podžupane:

- dr. Franca Žerdina - funkcijo bo opravljal nepoklicno na področju razvoja podjetništva, turizma in visokega šolstva; v primeru predčasnega prenehanja mandata župana bo opravljal funkcijo župana v času sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata župana in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana; nadomeščal bo župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti;

- Srečka Korošca - funkcijo bo opravljal nepoklicno na področju delovanja krajevnih skupnosti in društev;

- Bredo Kolar - funkcijo bo opravljala nepoklicno na področju družbenih dejavnosti.

Na začetku seje je svečano prisegel svetnik Andrej Kuzman, svetnice in svetniki pa so soglasno potrdili zapisnik konstitutivne seje.

Članice in člani sveta so potrdili mandat novemu članu sveta Mersadu Derviševiću. Občinska volilna komisija Mestne občine Velenje je na podlagi Sklepa o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter prenehanju mandata članu sveta, ki ga je na 1. seji sveta dne 21. 10. 2014 sprejel Svet Mestne občine Velenje in na podlagi katerega je prenehal mandat članu sveta Mestne občine Velenje Bojanu Kontiču, izvedla predpisani postopek za potrditev mandata naslednjemu kandidatu na listi Socialnih demokratov. Novi svetnik je tudi prisegel.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja je predstavil predloge sklepov o imenovanju delovnih teles sveta. Vsi sklepi so bili soglasno sprejeti.

V delovna telesa Sveta Mestne občine Velenje (odbore in komisije) so bili imenovani:

Nadzorni odbor Mestne občine Velenje: predsednik Anton Žove in člani Darinka Mravljak, Denis Štemberger, Matej Pečnik, Franc Plaskan, Darja Štraus in Sonja Arlič.

Komisija za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja: predsednik Bojan Voh in člani Stanislav Videmšek, Ajda Hiršelj Koštrun, Mersad Dervišević, Andrej Kuzman, Darko Repenšek in Sebastjan Apat.

Komisija za priznanja: predsednica mag. Dragica Povh in člani Ludvik Hribar, Branko Smagaj, Branka Sovinek, Vita Arlič in Breda Kolar.

Komisija za prošnje in pritožbe: predsednica Ajda Hiršelj Koštrun in člani Franc Kos, Mehmed Bečić, Vita Arlič, Vanja Blagus, Saša Koprivec in Frančiška Koštomaj.

Odbor za gospodarstvo: predsednik Franjo Bartolac in člani dr. Franc Žerdin, Peter Dermol, Milena Hrustelj, dr. Adnan Glotić, Srečko Dobelšek in Rudi Hudovernik.

Odbor za področje gospodarskih javnih služb: predsednik Franc Sever in člani Majda Gaberšek, Drago Kolar, Marjana Marija Koren, Jožef Ograjenšek, Dušan Jeriha in Mihael Letonje.

Odbor za področje negospodarskih javnih služb: predsednica Irena Poljanšek Sivka in člani Helena Imperl, Marko Primožič, mag. Sabina Grm, Aleksandra Vasiljević in mag. Albin Vrabič.

Odbor za okolje in prostor: predsednik Dimitrij Amon in člani Majda Gaberšek, dr. Adnan Glotić, Franc Špegel, Franc Blatnik, Alojz Hudarin, Simona Tušar in Herman Arlič.

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin: predsednik Matej Jenko in člani Franc Kos, Jan Gomboc, Alojzija Rihtaršič, Dejan Valenčak, Anita Lemež in Andrej Vrbec.

Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj: predsednik Vid Glinšek in člani Ludvik Hribar, Iztok Osredkar, Milena Hrustelj in Marko Tuk.

Komisija za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije: predsednica Helena Imperl in člani Karmen Grabant, Janez Škerlak, Iztok Čurči in Bojan Feužer.

Komisija za mladinska vprašanja: predsednica Saša Koprivec in člana Marko Vrbec in Ana Kos.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: predsednik Karl Seme in člani Jožef Pečečnik, Jože Melanšek, Matija Blagus, Robert Podpečan, Blaž Dukarič, Valentin Dolinšek, Milovan Jovanović, Herman Klemenc in Tanja Krajnc Voh.

Seja je bila po 16. točki dnevnega reda prekinjena, saj bo Predlog Sklepa o vključitvi projekta v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2014-2017 in Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2014 danes najprej obravnaval Odbor za gospodarske javne službe.

Nadaljevanje 2. seje Sveta Mestne občine Velenje bo v četrtek, 6. novembra, ob 18. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje