O-STA

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Slovenjske Konjice in Zreče

Slovenske Konjice, 6. november 2014 - Župana vključenih občin, Miran Gorinšek (Občina Slovenske Konjice) in Boris Podvršnik (Občina Zreče), sta danes predstavila potek izvajanja del in dokončane investicije v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Slovenske Konjice in Zreče.

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Slovenske Konjice in Zreče je del (2. faza) obsežnejšega projekta Celovito urejanje porečja Dravinje, ki predstavlja rešitev problematike odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju porečja Dravinje.

Namen projekta je bila izgradnja manjkajoče komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju občin Slovenske Konjice in Zreče, kar bo pripomoglo k zagotavljanju dodatne kapacitete za čiščenje odpadne vode ter možnost priključitve novih uporabnikov na javni kanalizacijski sistem.

V okviru projekta so bili v Občini Slovenske Konjice zgrajeni naslednji objekti:

 • čistilna naprava zmogljivosti 14.500 PE,
 • primarna kanalizacija v skupni dolžini približno 10 km,
 • trije zadrževalni bazeni za razbremenjevanje padavinskih voda s črpališči,
 • ureditev potoka Bezina.

Na čistilni napravi Slovenske Konjice se izteka enoletno poskusno obratovanje, ki je bilo namenjeno postopnemu priključevanju objektov na čistilno napravo, testiranju in optimiranju tehnološko-bioloških procesov ter odpravi morebitnih tehničnih napak. Do danes znaša obremenitev čistilne naprave 4.500 - 6.000 PE.

Na novo izgrajena centralna čistilna naprava ima kapaciteto čiščenja 14.500 PE in za delovanje uporablja tehnologijo SBR, ki skozi terciarni postopek čiščenja odpadne vode le-to toliko očisti, da lahko odteka nazaj v okolje

Skupna vrednost investicije je 8.250.868 EUR in je bila delno sofinancirana s strani Kohezijskega sklada Evropske unije (v višini 5.683.385 EUR), Republike Slovenije (v višini 1.002.950 EUR) in Občine Slovenske Konjice (v višini 1.564.533 EUR).

V občini Zreče so bili v okviru projekta zgrajeni naslednji objekti:

 • čistilna naprava Zreče
 • primarna kanalizacija
  • kolektor Zreče (3.502,4 metra),
  • kolektor Loška Gora (268,5 metra),
  • kanalizacijski kanal 1.0 (514,3 metra),
  • kanalizacijski kanal 2.0 (159,8 metra).

Na čistilni napravi Zreče se prav tako izvaja poskusno obratovanje, ki bo predvidoma zaključeno v začetku decembra. V času poskusnega obratovanja poteka postopno priključevanje stanovanjskih in gospodarskih objektov na čistilno napravo in do danes so na čistilno napravo priključeni vsi večstanovanjski objekti v mestu Zreče, približno 80 % individualnih stanovanjskih objektov na zgornjem platoju Zreč (Dobrova), kjer je posodobljeno kanalizacijsko omrežje ter nekateri večji poslovni objekti.

Čistilna naprava ima kapaciteto čiščenja 8.500 PE in za delovanje uporablja tehnologijo MBBR, ki zagotavlja visoko stopnjo čiščenja s selekcioniranjem mikroorganizmov in hitrim ločevanjem blata ter je enostavna za upravljanje.

Skupna vrednost investicije je 4.495.586 EUR in je bila delno sofinancirana s strani Kohezijskega sklada Evropske unije (v višini 2.220.618 EUR), Republike Slovenije (v višini 670.461 EUR) in Občine Zreče (v višini 1.604.506 EUR).

Projekt je bil izveden s ciljem ohranitve naravnih virov in eko sistemov, izboljšanja kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode, življenjskih pogojev in zdravstvenega stanja prebivalcev ter nenazadnje izboljšanja pogojev za gospodarski in turistični razvoj regije ter seveda doseganje ciljev regionalnega razvojnega programa.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Varstvo okolja - področje voda; prednostne usmeritve - Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Več o vsebini projekta lahko najdete na spletni strani www.porecje-dravinje.si.