O-STA

Jutri 3. seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 17. november 2014 - Jutri, v torek, 18. novembra, bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 3. seja Sveta Mestne občine Velenje.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

1. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta Mestne občine Velenje

2. Potrditev zapisnika nadaljevanja 2. seje Sveta Mestne občine Velenje

3. Vprašanja in pobude članov sveta

4. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje

5. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Center za socialno delo Velenje

6. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za okolje in prostor

7. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za področje negospodarskih javnih služb

8. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj

9. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja

10. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za priznanja

11. Predlog Sklepa o določitvi delovnega mesta, vezanega na osebno zaupanje funkcionarja

12. Poročilo o izvedenih delih in predlog za aneks k obstoječi koncesijski pogodbi za opravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje

13. Predlog Sklepa o soglasju k spremembi koncesijske pogodbe za izvajanje koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje, št. 7252/09, z dne 26.11.2009

14. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 2669 Paški Kozjak iz javnega dobra (parc. št. 666, 668 in 669)

15. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (parc. št. 3662/3, 3662/5 in 3662/6)

16. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte

17. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ocenjevanja delovanja prostovoljnih gasilskih društev v mestni občini Velenje

18. Predlog Pravilnika o razveljavitvi Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Mestni občini Velenje

19. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje

20. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2015

21. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)

22. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04

23. Poročilo o izvajanju projekta "Velenje, starosti prijazno mesto" za obdobje od 2009 do 2014

24. Poročilo o izvajanju projekta "Čisto moje Velenje 2014"

25. Odgovori na pobude in vprašanja

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Vljudno vabljeni, da se udeležite seje!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje