O-STA

Skupina Telekom Slovenije v letu 2014 dosegla 756,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje

Ljubljana, 26. februarja - Skupina Telekom Slovenije je v letu 2014, kljub zaostrenim makroekonomskim razmeram na trgih, na katerih je prisotna, in nižjim prihodkom mobilnih govornih storitev zaradi prehoda na nove, za naročnike ugodnejše pakete, skupaj dosegla 756,5, milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je več od načrtovanega, in za tri odstotke manj od doseženih v letu 2013. EBITDA je dosegel 170 milijonov evrov oz. 22,5-odstotni delež v čistih prihodkih od prodaje, zaradi enkratnih dogodkov, ki so vplivali na rezultat Skupine Telekom Slovenije v letu 2014, hkrati pa predstavljajo trden temelj za njeno poslovanje v prihodnje, pa je Skupina Telekom Slovenije v letu 2014 zabeležila čisti poslovni izid v višini 1,6 milijona evrov. Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije v letu 2014 je na včerajšnji seji obravnaval tudi nadzorni svet družbe.

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2014 uresničila vse zastavljene strateške cilje, pri tem pa postavila trdne temelje za uspešno poslovanje in uresničevanje zastavljene strategije razvoja v prihodnje. Na tej osnovi Skupina Telekom Slovenije za leto 2015 načrtuje 66 milijonov evrov čistega poslovnega izida, 198 milijonov evrov EBITDA ter do 107 milijonov evrov naložb. "V letu 2015 načrtujemo preobrat gibanja EBITDA, saj se bo primerljiv EBITDA, ob upoštevanju statusnih sprememb, povezanih s prodajo 50-odstotnega deleža v družbi Gibtelecom in z združitvijo operaterja One z operaterjem VIP na makedonskem trgu, v primerjavi z letom 2014, povečal," poudarja Rudolf Skobe, predsednik uprave Telekoma Slovenije. Brez upoštevanja enkratnih dogodkov bi Skupina Telekom Slovenije v letu 2014 dosegla 215 milijonov evrov EBITDA.

V letu 2014 so naravne ujme (žled, poplave) na kabelskem omrežju Telekoma Slovenije povzročile za 6,2 milijona evrov škode, družba je za nakup radijskih frekvenc plačala 64,5 milijona, delničarjem pa izplačala za 65,1 milijona evrov dividend.

Enkratni dogodki, ki so v letu 2014 vplivali na rezultat Skupine Telekom Slovenije, so bili nujni za ohranjanje njenega konkurenčnega in stabilnega položaja v prihodnje:

- skupno je bilo v letu 2014 na novo oblikovanih za 43,6 milijonov evrov rezervacij;

- Telekom Slovenije je v okviru konsolidacije poslovanja na makedonskem trgu sklenil dogovor s Telekom Austria Group o združitvi operaterjev na navedenem trgu, pri tem pa se je zaključek aktivnosti, ki je bil načrtovan za letu 2014, zaradi zahtevnih postopkov in časa, ki je potreben za pridobitev soglasja s strani makedonskega regulatorja, zamaknil v leto 2015;

- Telekom Slovenije je z družbo Simobil podpisal sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij, s katerim sta družbi uredili odprta medsebojna razmerja in opredelili pogoje poslovnega sodelovanja v prihodnje. Podpis sporazuma predstavlja pomemben korak k zmanjšanju tveganj iz naslova tožbenih zahtevkov, s čimer se dodatno krepi vrednost družbe za lastnike;

- Telekom Slovenije je prodal svoj 50-odstotni delež v družbi Gibtelecom. Družba ocenjuje, da je finančno naložbo v družbi Gibtelecom prodala na njenem vrhuncu, saj bodo nadaljnje spremembe regulacije na ravni Evropske unije in zahtevana nenehna vlaganja v telekomunikacijsko infrastrukturo imele vpliv na prihodnje poslovanje družbe Gibtelecom;

- aktivnosti konsolidacije na trgu Bosne in Hercegovine se v letu 2014 niso zaključile.

Skupina Telekom Slovenije bo zastavljene cilje v regiji JV Evrope v prihodnje uresničevala s povečevanjem števila uporabnikov in s konsolidacijo na posameznih trgih. V Sloveniji je cilj ohranjanje položaja vodilnega celovitega ponudnika komunikacijskih storitev, kar bo družba Telekom Slovenije dosegla z navzkrižno prodajo storitev, z razvojem novih storitev in novih naročniških modelov, z diferenciacijo in ponudbo ekskluzivnih vsebin, z nadaljnjim izboljševanjem uporabniške izkušnje in z zagotavljanjem standardiziranih storitev v oblaku. Konkurenčna prednost Skupine Telekom Slovenije bo tudi v prihodnje vrhunska kakovost storitev, nadaljnji razvoj pa bo še naprej temeljil na visokih standardih družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.