O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Prepovedano kurjenje odpadkov

Velenje, 21. april 2015 - Predvsem spomladi (pri pripravi vrtov in zelenic, obrezovanju drevja in jeseni (po spravilu pridelkov in odpadanju listja) prihaja do kurjenja zelenega odreza in ostalih odpadkov, ki nastajajo na vrtovih in zelenicah.

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja v izogib dvomom opozarja, da je v skladu z Odlokom o splošnem redu v Mestni občini Velenje (Ur. vestnik MOV, št. 8/2011) prepovedano kuriti vse odpadke. Med te odpadke sodijo tudi ostanki vrtnin, suha trava z vrtov in zelenic ter ostali zeleni odrez. Občanke in občane naprošamo, da te odpadke odložijo v rjav zabojnik za biološke odpadke ali kompostirajo.

Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju ureja področje kurjenja v naravnem okolju in kurjenja naravnih nenevarnih materialov (trava, les ipd.), ki nastajajo v kmetijstvu ali gozdarstvu, ki po uredbi o odpadkih med odpadke ne sodijo in jih je dovoljeno kuriti z upoštevanjem določil uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju.

Pri tem je potrebno poudariti, da gre pri tem za nenevarne naravne materiale, ki nastajajo v kmetijstvu in gozdarstvu, medtem ko je zeleni odrez in odpadke, ki nastajajo na vrtovih in zelenicah (trava, plevel, veje sadnih in okrasnih dreves, grmovnic ipd.), potrebno hišno kompostirati skladno z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom oziroma oddati izvajalcu javne službe (odložiti v rjav zabojnik za biološke odpadke oziroma večje količine zelenega odreza oddati v zbirnem centru).