O-STA

Teva predlaga prevzem Mylana za 82,00 dolarja za delnico v delnicah in gotovini

Povezava bi ustvarila vodilno podjetje v panogi, ki bi imelo odličen izhodiščni položaj za preobrazbo globalne industrije generikov in edinstven ter drugačen poslovni model, ki bi izkoristil obsežna sredstva ter zmogljivosti v industriji generikov in specializiranih zdravil

Zelo atraktivne strateške in finančne koristi za delničarje Teve in Mylana

Tevin predlog Mylanovim delničarjem ponuja visoko premijo in takojšnjo vrednost ter priložnost, da sodelujejo pri potencialu rasti povezanega podjetja

Bolj atraktivna alternativa za Mylanove delničarje kot Mylanov predlagan prevzem Perriga

Izboljšan finančni profil, ki ustvarja priložnost za hitro zmanjšanje obveznosti, financiranje prihodnje rasti in povečane naložbe v ključna specializirana terapevtska področja

Dobro izhodišče za vzdržno rast prihodkov in dobička, tako kratkoročno kot tudi dolgoročno

Priložnosti za obsežne in dosegljive stroškovne sinergije ter davčne prihranke, ocenjene na 2 milijardi dolarjev na leto

Pričakuje se bistven pozitiven učinek na dobiček na delnico po standardih, ki niso v skladu z GAAP, z nizko dvomestno rastjo v prvem letu in do 30% v tretjem letu

JERUZALEM - (BUSINESS WIRE) - Podjetje Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE in TASE: TEVA) je danes razkrilo predlog za nakup vseh delnic Mylana N.V. (NASDAQ: MYL) po ceni 82,00 dolarjev na delnico Mylana, pri čemer je kupnina približno 50 odstotkov v gotovini in 50 odstotkov v delnicah. Teva s predlogom v gotovini in delnicah ponuja Mylanovim delničarjem precejšnjo premijo in takojšnjo denarno vrednost ter znaten potencial za ustvarjanje vrednosti v prihodnosti preko sodelovanja v finančno in komercialno močnejšem podjetju.

Tevin predlog je za Mylanove delničarje privlačnejša alternativa od Mylanovega predlaganega prevzema podjetja Perrigo Company plc (NYSE in TASE: PRGO), ki je bil razkrit 8. aprila 2015 ter tudi nadaljnjega delovanja Mylana kot samostojnega podjetja. Teva s svojim predlogom Mylanovim delničarjem ponuja 37,3-odstotno premijo na Mylanovo ceno na borzi 7. aprila 2015, zadnjega trgovalnega dne pred Mylanovim sporočilom za javnost, v katerem je brez povabila za transakcijo razkril svoj predlog o Perrigu, in 48,3-odstotno premijo na ceno delnice 10. marca 2015, zadnjega trgovalnega dne pred obširnimi špekulacijami o transakciji med Tevo in Mylanom.

Predlagana povezava Teve in Mylana bi ustvarila eno izmed vodilnih podjetij v farmacevtski industriji, ki bi bilo v dobrem položaju, da preobrazi globalno industrijo generikov. Povezano podjetje bi izkoristilo svojo bistveno bolj učinkovito infrastrukturo z izboljšano ekonomijo obsega, proizvodno mrežo, celovitim portfeljem produktov, komercialnimi zmogljivostmi in geografskim dosegom. Povezano podjetje bi se s to platformo osredotočilo na kompleksne tehnologije in bolj trajne ter vzdržne produkte, to pa združilo z močnimi zmogljivostmi razvoja in komercializacije specializiranih zdravil. Posledično bi povezano podjetje imelo edinstven in drugačen poslovni model, ki bi bil pravi odgovor na ključne trende in negotovosti, ki danes prevladujejo med pacienti in zdravstvenimi sistemi po vsem svetu. Povezano podjetje bi imelo tudi izboljšan finančni profil, kar ustvarja priložnost za hitro zmanjševanje obveznosti in za financiranje prihodnje rasti, tako pri generikih in specializiranih zdravilih kot na presečišču obeh.

"Naš predlog je prepričljiv tako za delničarje Teve in Mylana kot tudi za druge deležnike," je dejal Erez Vigodman, predsednik in glavni izvršni direktor Teve. "Naš predlog Tevinim delničarjem ponuja zelo privlačne strateške in finančne prednosti, Mylanovim delničarjem pa znatno premijo ter takojšnjo vrednost za njihove delnice kot tudi priložnost, da sodelujejo pri znatnem pozitivnem potencialu povezanega podjetja - ki lahko transformira globalno generiko in to izkoristi za prevzem edinstvenega vodilnega položaja v farmacevtski industriji. Že dolgo cenimo Mylanovo poslovanje in prepričani smo, da se bodo Mylanova uprava in delničarji strinjali, da je naš predlog bistveno bolj privlačna alternativa za Mylan in njegove delničarje kot Mylanov predlagan prevzem Perriga."

"Zelo smo zadovoljni s Tevinim napredkom v zadnjem letu, saj smo utrdili temelje našega podjetja, zaščitili njegove ključne specializirane produkte in svoje motorje pripravili za organsko rast. Globoko smo prepričani o prihodnosti Teve na podlagi naših ljudi, produktov v razvojni fazi in zmogljivosti na področju generikov in specializiranih zdravil. Kombinacije Teve in Mylana predstavlja resnično edinstveno priložnost za gradnjo na solidnih temeljih obeh družb. Povezava bo ustvarila bistveno močnejšo in bolj učinkovito platformo za doseganje naših ciljev. Kot eno podjetje bomo imeli infrastrukturo in zmogljivosti za hitrejšo uveljavitev drugačnega poslovnega modela, ki bo v celoti integriral specializirana in generična zdravila s produkti, napravami, storitvami in tehnologijami ter tako zadovoljil razvijajoče se potrebe pacientov in strank."

G. Vigodman je nadaljeval: "Poleg tega predlagana transakcija ustreza interesom vseh drugih deležnikov v Mylanu. Povezano podjetje bo nadaljevalo z uveljavljanjem Mylanove vizije postavljanja novih standardov v zdravstvu in okrepila priložnosti za zagotavljanje dostopnosti najširšega razpona cenovno dostopnih in visoko kakovostih zdravil svetovni populaciji. Pomembno je tudi, da bodo zaposleni lahko izkoristili znatne priložnosti za rast in razvoj kot del večjega vodilnega podjetja. Veselimo se svetle prihodnosti za naše zaposlene in boljše izbire za naše stranke."

G. Vogodman je sklenil: "Naši podjetji se ponašata z leti izkušenj in uspehov v vodilnih vlogah v generični industriji ter izgradnji močne prisotnosti na področju specializiranih in bioloških zdravil. Tako Teva kot Mylan sta svoje cilje dosegla z inovativnostjo, vizijo in zavezanostjo kakovosti. Mylanova dejavnost se naravno dopolnjuje z našo in je zelo komplementarna; povezava naših podjetij bo ustvarila najboljše vrednosti za naše delničarje, hkrati nam bo tudi omogočila, da bolje služimo pacientom, strankam in zdravstvenim sistemom po vsem svetu. Prepričani smo, da bodo regulatorne zahteve, potrebne za sklenitev povezave z Mylanom, izvedene pravočasno, kar nam bo omogočilo, da realiziramo prepričljivo vrednost za delničarje Teve in Mylana."

Profesor Yitzhak Peterburg, predsednik upravnega odbora, je dejal: "Upravni odbor je soglasno odobril in odločno podpira predlog prevzema Mylana. Tevina strategija temelji na agresivnem zasledovanju priložnosti za rast, ki podpirajo naš cilj ostati močnejša, bolj raznolika organizacija z obsegom poslovanja in zmogljivostmi, ki bodo spodbujali ustvarjanje vrednosti na celotnem področju našega poslovanja. Naša predlagana povezava podpira te cilje in bi Tevinim delničarjem prinesla znatno in trajno vrednost."

Teva in Mylan skupaj: prepričljivi strateški razlogi

  • Ustvarja vodilno družbo v panogi, ki je v odličnem položaju, da transformira področje generikov: Transakcija bi ustvarila podjetje z bistveno širšo in bolj učinkovito globalno prisotnostjo, vključno z vodilnim položajem in okrepljenim poslovanjem ter prodajnimi in razvojnimi platformami na privlačnih trgih po vsem svetu. Povezano podjetje bi lahko izkoristilo vodilno prodajno infrastrukturo v industriji ter poglobljene odnose s strankami in ponudniki v tej razširjeni mreži. Rezultat je še bolj učinkovita, fleksibilna in konkurenčna globalna platforma z najboljšimi trženjskimi zmogljivostmi v panogi.

Tevina in Mylanova ponudba produktov je zelo komplementarna in skupaj bi ustvarila najširši portfelj v panogi s skupno 400 zahtevki za prijavo generičnih zdravil (ANDA) in 80 prvimi prijavami v ZDA.

Povezano podjetje bo hkrati imelo zmogljivosti in tehnologijo, da se osredotoči na bolj kompleksne in trajne produkte, ki jih je težje proizvesti, s čimer bo ustvarjalo večjo vrednost in boljšo dostopnost, ob tem pa še izboljšalo adherenco in komplianco. Tevine zmogljivosti na tem področju bodo znatno okrepljene ob kombinaciji z Mylanovimi oftalmološkimi produkti, softgel kapsulami, topičnimi in inhalacijskimi tehnologijami, biološko podobnimi zdravili druge generacije, pripravki za injeciranje in alternativnimi oblikami doziranja in protiretrovirusnimi produkti.

Povezano podjetje bi hkrati lahko izkoristilo najbolj napredne raziskave in razvoj v generični panogi ter vodilno divizijo za aktivne farmakološke učinkovine (API).


  • Ustvarja edinstven in drugačen poslovni model ter izkorišča znatna sredstva in zmogljivosti na področju generikov in specializiranih zdravil ter na presečišču obeh področij: Teva je zavezana rasti in investiranju v rastoč segment specializiranih zdravil, ki je na ravni obeh podjetij skupno vreden 10 milijard dolarjev in za katerega pričakuje, da bo rasel še hitreje, ko bosta združeni samostojni ponudbi obeh podjetij. Povezano podjetje si bo zagotovilo koristi, ki izhajajo iz vodilnega položaja na področju multiple skleroze, respiratornih, bolečinskih in migrenskih stanj, motenj gibanja in terapij za alergije, hkrati pa bo svojo izboljšano globalno infrastrukturo izkoristilo za sedanjo in prihodnjo komercializacijo.

Hkrati bi bistveno izboljšano finančno stanje povezanemu podjetju omogočilo, da nadaljuje z naložbami v R&R programe specialističnih zdravil in agresivno zasleduje razvojne poslovne priložnosti ter tako generira kratkoročno in dolgoročno rast.

Znatne finančne koristi povezane Teve in Mylana

  • Izboljšan finančni profil kot motor rasti v prihodnosti: Povezano podjetje bi imelo izboljšan finančni profil, kar ustvarja priložnost za financiranje prihodnje rasti. Povezana Teve in Mylana bi imela za leto 2014 pro forma prihodke v višini približno 30 milijard dolarjev in pro forma EBITDA v višini približno 9 milijard dolarjev.

Povezano podjetje bi imelo robusten dolgoročni potencial rasti, ki vključuje rast prihodkov v rangu srednje enoštevilčne rasti in znatno krepitev dobička na delnico po standardih, ki niso v skladu z GAAP. V letu 2016 pričakujemo, da bi imelo povezano podjetje denarni tok iz poslovanja brez enkratnih stroškov prestrukturiranja nad 6 milijardami dolarjev, prihodke nad 30 milijardami dolarjev in EBITDA nad 10 milijardami dolarjev. Za leto 2018 pričakujemo, da bi imelo združeno podjetje denarni tok iz poslovanja več kot 8,5 milijarde dolarjev, prihodke približno 33 milijard dolarjev in EBITDA približno 13 milijard dolarjev.

  • Ohranja finančno moč in fleksibilnost: Povezano podjetje bo po pričakovanjih imelo znatno kapaciteto za zadolževanje in bonitetno oceno v naložbenem razredu. Povezano podjetje bo poleg tega generiralo znaten denarni tok, kar mu bo omogočalo, da v 24 mesecih zmanjša bruto dolg za trikratnik kosmatega EBITDA oziroma za nekoliko manj v razmerju med neto dolgom in EBITDA. Posledično bo povezano podjetje že od prvega dne imelo dober izhodiščni položaj za nadaljnje prevzeme za namene širjenja svojega portfelja na področju specializiranih zdravil in generikov, kar je v skladu s Tevino strategijo rasti na podlagi komplementarnih prevzemov, ki dvigujejo vrednost.
  • Znatne stroškovne sinergije in ustvarjanje vrednosti v prihodnosti v skladu s Tevinimi eksplicitnimi kriteriji razvoja poslovanja: Delničarji Teve in Mylana bodo lahko izkoristili priložnost sodelovanja v velikem kratkoročnem in dolgoročnem potencialu povezanega podjetja pri ustvarjanja vrednosti. Potencial za znatne dosegljive stroškovne sinergije in davčne prihranke je ocenjen na približno 2 milijardi dolarjev letno in naj bi bil v pretežni meri dosežen do tretje obletnice zaključka transakcije. Teva pričakuje prihranke iz naslova izboljšanja učinkovitosti poslovanja, prodajnih, splošnih in upravnih stroškov, proizvodnje in R&R ter tudi davčnih prihrankov.

Teva meni, da bi imela povezava znaten pozitiven učinek na dobiček na delnico po standardih, ki niso v skladu z GAAP, z nizko dvomestno rastjo v prvem letu in rastjo do 30% v tretjem letu.

  • Nadaljevanje vračanja kapitala delničarjem: Teva pričakuje, da bo nadaljevala s svojo dosedanjo dividendno politiko, hkrati pa bo še naprej ocenjevala priložnosti za sprotno vračanje kapitala delničarjem.

Časovni okvir in odobritve

Upravni odbor Teve je soglasno potrdil predlog.

Ta predlog je odvisen od običajnih pogojev. Transakcija je izvzeta iz finančnih pogojev in ne zahteva odobritve Tevinih delničarjev. Tevin predlog je veljaven pod pogojem, da Mylan ne izvrši predlaganega prevzema Perriga oziroma kakšne druge alternativne transakcije.

Teva je skupaj s svetovalci skrbno preučila regulatorne vidike povezave med Tevo in Mylanom. Teva verjame, da je sposobna transakcijo strukturirati tako, da ne bo vključevala vsebinskih ovir, in da lahko določi in hitro izvede morebitno odprodajo premoženja za zagotovitev odobritve regulatorjev.

Teva pričakuje, da bi lahko bila predlagana transakcija zaključena do konca leta 2015. Teva opozarja, da ne obstajajo nikakršna zagotovila, da bo transakcija med Tevo in Mylanom izvedena.

Pismo Mylanu

Spodaj je priloženo besedilo pisma, poslanega izvršnemu predsedniku upravnega odbora Mylana 21. aprila 2015.

21. april, 2015
Robert J. CouryRobert J. Coury
Izvršni predsednikc/o Mylan Inc.
Mylan N.V.Robert J. Coury Global Center
Albany Gate, Darkes Lane1000 Mylan Blvd.
Potters Bar, HertsCanonsburg, PA 15317
EN6 1AG, United Kingdom

Dragi Robert:

Pišem vam, da bi z vami delil svoje prepričanje, da ima povezava Teve in Mylana prepričljive strateške in finančne prednosti za obe podjetji in bi ustvarila znatno vrednost za delničarje obeh podjetij. Predlagana povezava Teve in Mylana bi ustvarila vodilno podjetje na svetu v panogi, ki bi bilo v dobrem položaju, da preoblikuje globalno generiko. Podjetje bi imelo edinstven in drugačen poslovni model ter bilo sposobno izkoristi svoja znatna sredstva in zmožnosti na področju generikov in specializiranih zdravil. Trdno smo prepričani, da je povezava med Tevo in Mylanom za Mylan in njegove delničarje precej bolj atraktivna alternativa kot Mylanov predlagan prevzem Perriga, tudi kar se tiče ustvarjanja vrednosti.

Medtem ko sta Teva in Mylan že sedaj prepoznana kot vodilna globalna ponudnika kakovostnih in cenovno dostopnih zdravil, bi povezava med našima podjetjema dramatično okrepila ta vodilni položaj. Povezava Teve in Mylana bi nas postavila v položaj, v katerem bi lahko izkoristili našo bistveno bolj učinkovito in napredno infrastrukturo ob izboljšani ekonomiji obsega, produkcijski mreži, celostnim portfeljem produktov, zmožnostmi komercializacije in geografskega dosega. Skupaj bi imeli edinstven in drugačen poslovni model, osredotočen na kompleksne tehnologije in bolj trajne ter vzdržne produkte, ter robustne zmogljivosti razvoja in komercializacije specializiranih zdravil. Povezano podjetje bo lahko bolje odgovarjalo na razvijajoče se potrebe pacientov in zdravstvenih sistemov po vsem svetu. Poleg tega bi imelo povezano podjetje okrepljen finančni profil, kar ustvarja priložnost za hitro zmanjševanje zadolženosti in financiranje rasti v prihodnje - v generiki, specializiranih zdravilih in na presečišču obeh področij. Rezultat je organizacija z obsegom in dosegom za doseganje odličnosti v trenutnem okolju, kar vem, da cenite.

Posledično smo prepričani, da bi se morali naši podjetji na to pot povezovanja podati sedaj. Na podlagi naše analize javno dostopnih podatkov predlagamo transakcijo prevzema Mylana za 82,00 dolarja na delnico, pri čemer približno 50% kupnine predstavlja gotovina in 50% Tevine delnice. Predlog predstavlja 37,3-odstotno premijo glede na Mylanovo ceno na borzi 7. aprila 2015, zadnji trgovalni dan pred Mylanovim sporočilom za javnost, v katerem je brez povabila za transakcijo razkril svoj predlog glede Perriga. Predlog predstavlja 48,3-odstotno premijo na ceno delnice 10. marca 2015, zadnji trgovalni dan pred obširnimi špekulacijami o transakcijo med Tevo in Mylanom.

Transakcija je enkratna v smislu tega, kar ponuja Mylanovim delničarjem: dobro vnaprejšnjo premijo, znatno in takojšnjo kupnino v gotovini in likvidnost ter lastništvo enega izmed vodilnih farmacevtskih podjetij na svetu, pri katerem bodo imeli koristi zaradi potenciala rasti, ki ga ustvarja naša povezava. Teh koristi pri predlaganem prevzemu Perriga oziroma nadaljevanju strategije samostojne poti Mylanovi delničarji nimajo.

Imamo zelo uspešno zgodovino integriranja podjetij, ki so poslovno, geografsko in kulturno zelo raznolika. Zato ne vidimo nikakršnih ovir pri uspešni integraciji in ohranjanju najboljših elementov najinih organizacij, predvsem glede na naše skupne značilnosti, vključno z osredotočenostjo na generike, komplementarno geografsko prisotnostjo in poslovnima kulturama, usmerjenima v uspeh. Povezano podjetje bo ustvarilo pomembne dodatne priložnosti za zaposlene v obeh podjetjih.

Ta predlagana transakcija je tudi v skladu z interesi vseh drugih Mylanovih deležnikov in skupnosti, v katerih oboji delujemo, saj nadaljuje Mylanovo strategijo in krepi priložnosti, da svetovnemu prebivalstvu nudimo dostop do najširšega razpona cenovno dostopnih in visoko kakovostnih zdravil. Poleg tega ima Teva že nekaj let svoj evropski sedež na Nizozemskem in je dobro zasidrana v lokalni skupnosti.

Transakcija je izvedljiva takoj in jo je možno zaključiti v kratkem času. Skupaj s svojimi svetovalci smo skrbno preučili regulatorne vidike povezave med Tevo in Mylanom in prepričani smo, da lahko transakcijo strukturiramo tako, da ne bo vsebovala bistvenih ovir za zaključek in da se lahko morebitna odprodaja premoženja za namene zagotovitve odobritve regulatorjev hitro določi in izvede. Nemudoma nameravamo zaprositi za odobritev v skladu z zakonom Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act iz leta1976 in v kratkem pričeti s procesom notifikacije Evropske komisije.

Razočarani smo bili, da ste v vašem sporočilu za javnost z dne 17. aprila 2015 prehitro govorili o potencialni povezavi. Veseli bi bili priložnosti, da se z vami srečamo, spregovorimo o vaših stališčih in podrobneje predstavimo logiko naše predlagane povezave, njeno privlačno ekonomiko in prednosti, ki jih prinaša našim in vašim delničarjem.

Ta predlog je soglasno odobril naš upravni odbor in v celoti smo predani tej povezavi. Glede na prednosti transakcije in priložnosti, da jo izvedemo sedaj, menimo, da je primerno, da se začneta naši podjetji čim prej dogovarjati. Verjamemo, da je hitro izpogajana transakcija v interesu Teve in Mylana, njunih delničarjev in drugih deležnikov. Zato smo pripravljeni takoj začeti delati z vami in hitri izvedbi transakcije nameniti ustrezne zmogljivosti in čas. Za finančno svetovanje smo najeli Barclays in Greenhill & Co., za pravne svetovalce pri transakciji pa Kirkland & Ellis LLP.

Ta nezavezujoč predlog je podvržen običajnim pogojem, vključno s pridobitvijo odobritve s strani regulatorjev. Transakcija ni pogojena s financiranjem oziroma ne zahteva odobritve s strani Tevinih delničarjev. Predlog je veljaven pod pogojem, da Mylan ne izvrši predlaganega prevzema Perriga oziroma kakšne druge alternativne transakcije.

Zelo se veselimo priložnosti, da z vami sklenimo to transakcijo, in se veselimo vašega čimprejšnjega odgovora. Vam in vašemu upravnemu odboru smo na voljo za vsa morebitna vprašanja.

S spoštovanjem,
/s/ Erez Vigodman
Erez Vigodman
Predsednik in glavni izvršni direktor

Svetovalci

Barclays in Greenhill & Co. Sop finančni svetovalci Teve. Kirkland & Ellis LLP in Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co so pravni svetovalci Teve, medtem ko De Brauw Blackstone Westbroek N.V. in Loyens & Loeff N.V. delujejo kot pravni svetovalci na Nizozemskem.

O podjetju Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE in TASE: TEVA) je eno vodilnih farmacevtskih podjetij na svetu, ki milijonom pacientov vsak dan ponuja visoko kakovostne in na pacienta osredotočene zdravstvene rešitve. Teva, ki ima sedež v Izraelu, je največji generik na svetu, ki s svojim portfeljem več kot 1000 molekul proizvaja širok razpon generičnih produktov za skoraj vsa terapevtska področja. Na področju specializiranih zdravil ima Teva vodilni položaj na svetu pri inovativnem zdravljenju motenj centralnega živčnega sistema, vključno z bolečinami, in močan portfelj respiratornih produktov. Teva svoje generične in specialistične zmogljivosti integrira v svoji globalni diviziji za raziskave in razvoj ter ustvarja nove načine izpolnjevanja neizpolnjenih potreb pacientov s kombiniranjem svojih zmogljivosti razvoja zdravil z napravami, storitvami in tehnologijami. Tevini čisti prihodki so v letu 2014 znašali 20,3 milijarde dolarjev. Za več informacij obiščite www.tevapharm.com.

Izjava o varnem pristanu

To sporočilo vsebuje izjave o prihodnosti v smislu zakona o reformi pravnih postopkov v zvezi z vrednostnimi papirji (Private Securities Litigation Reform Act) iz leta 1995, ki temeljijo na trenutnih mnenjih in pričakovanjih uprave ter so podvržene številnim predpostavkam ter znanim in neznanim tveganjem in negotovostim, ki se lahko čez čas spreminjajo in zaradi katerih se lahko prihodnji rezultati, poslovanje ali dosežki bistveno razlikujejo od rezultatov, poslovanja in dosežkov, ki jih izražajo oziroma implicirajo te izjave o prihodnosti. Med tovrstne predpostavke, znana in neznana tveganja ter negotovosti brez omejitev spadajo tista, navedena v našem letnem poročilu na obrazcu 20-F za poslovno leto, končano 31. decembra 2014, in naših drugih poročilih Komisiji za vrednostne papirje ZDA ("SEC"), in tista, povezana z Mylanovim poslovanjem, ki so občasno razvidna iz Mylanovih poročil SEC-u in na katere se to sporočilo nanaša. Izjave o prihodnosti na splošno prepoznamo po izrazih "pričakovati", "predvidevati", "meniti", "nameravati", "ocenjevati", "bo", "bi", "morati", "smeti", "utegniti", "načrtovati" in podobnih. Vse izjave razen tistih, ki ne govorijo o zgodovinskih dejstvih, se lahko štejejo za izjave o prihodnosti, kar vključuje izjave o predlaganem prevzemu Mylana, financiranju predlagane transakcije, pričakovanem poslovanju v prihodnosti (vključno s pričakovanimi rezultati poslovanja in finančnimi okviri) ter bodoč finančni položaj, poslovno strategijo in načrta povezanega podjetja. Med ključne faktorje, zaradi katerih se lahko dejanski rezultati, poslovanje in dosežki bistveno razlikujejo od izjav o prihodnosti, ki jih podajamo v tem sporočilu, brez omejitev spadajo: končni rezultat morebitne transakcije med Tevo in Mylanom, vključno z možnostjo, da do transakcije med Tevo in Mylanom ne bo prišlo oziroma da bo transakcija izvedena pod drugačnimi pogoji in roki; učinki poslovnega povezovanje Teve in Mylana, vključno s finančnim položajem povezanega podjetja v prihodnosti, rezultati iz poslovanja, strategijo in načrti; možnost, da pričakovanih koristi transakcije in integracije našega poslovanja z Mylanovim poslovanjem (vključno s pričakovanimi sinergijami) ne bomo v celoti realizirali oziroma bo realizacija trajala dlje kot se pričakuje; negativni učinki tržne cene Tevinih ali Mylanovih delnic, vključno z negativnimi učinki tega sporočila oziroma izvršitve morebitne transakcije; sposobnost pravočasne posamične pridobitve odobritve regulatorjev glede predlaganih ali pričakovanih pogojev in zadostitve drugih pogojev ponudbe, vključno z morebitno pridobitvijo soglasja delničarjev; naša in Mylanova sposobnost zagotavljanja skladnosti z vsemi zavezami v naših ali njihovih trenutnih ali prihodnjih pogodbah in kreditnih instrumentih, katerih kršitev bi lahko ob nepravočasnem ukrepanju povzročila kršitev drugih obveznosti v skladu z navzkrižnimi določbami o kršitvah; naša in Mylanova izpostavljenost valutnim gibanjem in omejitvam ter kreditnim tveganjem: učinki reform zdravstvenih sistemov in cenovne politike ter plačevanje v farmacevtiki; negotovosti glede zakonodajnih in regulatornih okvirjev za registracijo in odobritev zdravil, izdelanih na podlagi biotehnoloških metod; vpliv konkurence drugih igralcev na trgu; negativni vplivi politične ali ekonomske nestabilnosti, korupcije, večjih konfliktov ali terorističnih dejanj na naše ali Mylanove pomembne dejavnosti po vsem svetu; druga tveganja, negotovosti in drugi dejavniki, podrobneje navedeni v našem letnem poročilu na obrazcu 20-F za poslovno leto, končano 31. decembra 2014, ter drugih poročilih, ki smo jih predložili SEC-u; in tveganja ter negotovosti in drugi faktorji, podrobneje navedeni v Mylanovih poročilih in dokumentih, predloženih SEC-u. Ta previdnostna izjava eksplicitno in v celoti velja za vse izjave o prihodnosti, ki jih podajamo mi oziroma osebe, ki delujejo v našem imenu. Bralce prosimo, naj se ne zanašajo pretirano na katerokoli tovrstno izjavo o prihodnosti. Izjave o prihodnosti veljajo samo na dan, na katerega so podane, in ne prevzemamo nobene obveznosti, da jih zaradi novih informacij, prihodnjih dogodkov ali drugih vzrokov posodabljamo ali revidiramo.

DODATNE INFORMACIJE

To sporočilo je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za nakup oziroma spodbude za ponudbo za prodajo katerihkoli vrednostnih papirjev. To sporočilo se nanaša na predlog, ki ga je Teva posredovala v zvezi s poslovnim povezovanjem z Mylanom. V zvezi s tem predlogom in odvisno od prihodnjega razvoja dogodkov bosta Teva in Mylan morda SEC-u predložila en ali več sklicev skupščine, registracijsko izjavo in druge dokumente. To sporočilo ne nadomešča sklica skupščine, registracijske izjave, prospekta ali drugih dokumentov, ki sta oziroma jih bosta Teva oziroma Mylan predložila SEC-u v povezavi s predlagano transakcijo. Do ponudbe za nakup delnic ne bo prišlo na noben drug način kot preko prospekta, izdanega v skladu z 10. členom zakona o vrednostnih papirjev (U.S. Securities Act) iz leta 1933 z vsemi spremembami. VLAGATELJI IN IMETNIKI VREDNOSTNIH PAPIRJEV NAJ POZORNO PREBEREJO SKLIC(e) SKUPŠČINE, REGISTRACIJSKE IZJAVE, PROSPEKTE IN DRUGE DOKUMENTE, MOREBITI PREDLOŽENE SEC-u, KO IN ČE BODO NA VOLJO, SAJ BODO VSEBOVALI POMEMBNE INFORMACIJE O PREDLAGANI TRANSAKCIJI. Vsi morebitni končni sklici skupščin (ko in če bodo na voljo) bodo poslani delničarjem. Vlagatelji in imetniki vrednostnih papirjev lahko brezplačne izvode tega sporočila, morebitnih sklicev skupščin, registracijskih izjav, prospektov in drugih dokumentov (ko in če bodo posamično na voljo), ki jih bo Teva predložila SEC-u, pridobijo na spletni strani SEC-a na naslovu http://www.sec.gov.

Kontakti

Stiki z vlagatelji
Teva United States
Kevin C. Mannix, 215-591-8912
Ran Meir, 215-591-3033
ali
D.F. King & Co., Inc.
Jordan Kovler, 212-493-6990
ali
Teva Israel
Tomer Amitai, 972 (3) 926-7656

Mediji
Teva United States
Denise Bradley, 215-591-8974
ali
United States
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Joele Frank / Tim Lynch / Meaghan Repko / Alyssa Cass
212-355-4449
ali
Teva Israel
Iris Beck Codner, 972 (3) 926-7687
ali
The Netherlands
Citigate First Financial
Uneke Dekkers / Petra Jager / Suzanne Bakker
+ 31 20 575 40 10

Vir: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Izvirnik sporočila za javnost je na voljo na:
http://www.businesswire.com/news/home/20150421005892/en