O-STA

Privatizacija državne lastnine

Po razpravi na seji predsedstva Zveze z dne 2. junija 2015 sporoča Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije državnim organom in drugim upravljavcem državne lastnine tale

T E M E L J N A S T A L I Š Č A

O PRIVATIZACIJI DRŽAVNE LASTNINE

1.

Državna lastnina je v veliki meri dedič družbene lastnine, ki so jo s požrtvovalnostjo in odrekanjem ustvarile prejšnje generacije kot podlago za svoj družbeni in življenjski standard ter za razvoj družbe in države. Zato je vsako razpolaganje s to lastnino, ki ne upošteva interesov državljanov, nedopustno in predstavlja skrajno obliko generacijskega egoizma.

2.

Republika Slovenija je po ustavi pravna in socialna država. Ta ustavna zaveza je splošna in velja za vsa področja in za vsa razmerja, tudi za ekonomske odnose in ekonomsko politiko in v tem okviru seveda še posebej za upravljanje državnega premoženja. V dosedanji privatizacijski evforiji to ni bilo dovolj upoštevano.

3.

Republika Slovenija je suverena država, ki mora to svojo suverenost zagotavljati v vseh svojih odnosih, posebej tudi na ekonomskem področju. Zato pri upravljanju in prodajanju državne lastnine ne sme podlegati pritiskom iz tujine, ampak mora odločitve o lastnini uveljavljati po svoji presoji, ne le v interesu kapitala, temveč v interesu države in njenega razvoja.

4.

Celotna infrastruktura, energetika in vodni viri morajo ostati v izključni državni lasti. Če izjemoma zadrži država le večinski državni delež, naj bodo solastniki iz vrst strateških vlagateljev, ki jim kratkoročni dobiček ne bo edini cilj.

5.

Nobenega resnega razloga ni za vsesplošno razprodajo. Prodaja naj bo premišljena in utemeljena z vidika ekonomske uspešnosti, socialne varnosti delavcev in pozitivnih vplivov na okolje. Do največje možne mere se je treba izogibati prodaji kupcem iz vrst špekulativnega kapitala.

Zelo podpiramo zadružništvo, delavsko delničarstvo in socialno podjetništvo.

6.

V strategiji upravljanja državnega premoženja manjkajo odgovori na vprašanja zakaj prodajati, klasifikacija kriterijev za izbor kupcev, opredelitve vsebine prodajnih pogodb, načini preverjanja izpolnjevanja sklenjenih prodajnih pogodb in garancije oz. sankcije v primeru kršitve.

Manjkajo tudi zavore za prodajanje pod realno ceno, ki naj ne bi bila posledica zgolj borznih in drugih tržnih špekulacij.

Predlagamo Vladi RS in Državnemu zboru, da v tem smislu strategijo izpopolni.

7.

Ob veliki koncentraciji pristojnosti za upravljanje državnega premoženja v Slovenskem državnem holdingu in v "slabi banki" mora Vlada RS ohraniti možnost za intervencije, kadar odločitve teh institucij niso v skladu z družbenimi interesi. To ne sme biti kvalificirano kot neprimerno vtikanje politike v upravljanje gospodarstva.

8.

S temi temeljnimi stališči se Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije pridružuje organizacijam, ki nasprotujejo škodljivi razprodaji državnega premoženja. Predlagamo pristojnim organom, da umirijo razmere na tem področju, zlasti še ker se je ekonomska situacija države izboljšala in razlogi za prodajo niso več enaki kot v prejšnjem mandatu.

PREDSEDNIK ZZB NOB SLOVENIJE

Tit Turnšek

Obveščamo:

- Državni zbor RS

- Poslanske skupine v DZ RS

- Vlado RS

- Ministrstvo za finance

- Ministrstvo za gospodarstvo

- STA