O-STA

Za čistejši jutri s soproizvodnjo

Šoštanj, 8. September 2015 - Vedno večja skrb za okolje, težnja po prihranku primarne energije ter nenazadnje želja po zmanjševanju stroškov je razlog, da se vedno več investitorjev in lastnikov obstoječih toplotno energetskih sistemov odloča za rabo visoko učinkovitih sistemov soproizvodnje toplotne in električne energije.

Soproizvodnja je energetsko najbolj učinkovit način izrabe goriv. Pri proizvodnji električne energije s sistemom SPTE, dosežemo z 1 vloženo enoto energije (npr. plin) kar 25% več toplotne in električne energije v primerjavi s plinskimi kotli. Prihodek od prodaje električne energije in prihranek pri proizvodnji toplotne energije skupaj sta večja od stroškov goriva in amortizacije SPTE sistema.

Soproizvodne enote imajo znatno večji celotni energijski izkoristek do 95% glede na konvencionalno pridobivanje energije v termoelektrarnah, hidroelektrarnah, jedrskih elektrarnah in ostalih virih za pridobivanje toplotne energije. V teh sistemih je visok procent toplotne energije nepovratno izgubljen. Pomemben je tudi podatek, da pri soproizvodnji toploto in električno energijo proizvajamo direktno pri porabnikih, zato ni potrebno graditi novih elektrarn ali postavljati objektov v bližini javnega elektro omrežja.

Soproizvodnja je ena izmed najpomembnejših ukrepov za doseganje kjotskega cilja -8% izpustov vseh toplogrednih plinov (CO2, N2O ter ostali toplogredni plini) za Slovenijo.

Pri tem je zelo pomemben tudi podatek, da je soproizvodnja ena najbolj čistih oblik izkoriščanja energije zemeljskega plina, kar izkazujejo tudi uradne meritve emisij snovi in izdelane ocene o letnih emisijah snovi v zrak. Na podlagi meritev lahko zatrdimo, da izmerjene emisijske koncentracije skupnega prahu, formaldehida in emisij NOx in CO ne presegajo mejnih vrednosti predpisanih v trenutni Uredbi o emisiji snovi v zrak. Prepričani smo, da smo s svojimi tehnološkimi rešitvami že pripravljeni na uredbe, ki so v pripravi.

Na podlagi izmerjenih podatkov lahko trdimo, da SPTE enote v primerjavi z alternativnimi tehnologijami povzročajo minimalne izpuste zdravju škodljivih emisij. Vse enote podjetja INDOP imajo vgrajen katalizator. Ne turbinski motorji imajo vgrajen NSCR katalizator, s katerim dodatno znižujemo CO in NOx ter NMHC (ne-metanski ogljikovodiki). Na turbinskih motorjih pa z oksidacijskih katalizatorjem znižujemo CO in NMHC, saj so vrednosti NOx že v osnovi izjemno nizke.

V letošnjem letu smo v podjetju INDOP uspešno opravili zahtevno testiranje naših mikro enot, s katerimi smo pridobili BAFA certifikate. Le-ti so pogoj za prodajo na Nemškem trgu, njihovi postopki so dolgotrajni in zahtevajo najnovejše in najučinkovitejše tehnološke rešitve. Pridobitev omenjenih certifikatov dodatno potrjujejo visoko kvaliteto izdelkov podjetja INDOP in jih s tem uvrščajo v sam vrh najboljših ponudnikov tovrstne opreme na trgu.

Znotraj Evropske unije so enote za soproizvodnjo prepoznane kot izjemno napredna in splošno uporabna tehnologija, kar v podjetju INDOP dokazujemo s prodajnimi rezultati. Samo v letu 2015 je bilo v države Nemčije, Italije in Belgije prodanih za kar preko 750 kWe enot za soproizvodnjo. Poleg tega imamo v INDOP-u sklenjenih za več kot 5,9 mio EUR dolgoročnih prodajnih pogodb s poslovnimi partnerji iz držav Nemčije, Italije, Anglije in Belgije.

Cene električne energije rastejo, ta energija pa bo tudi v bodoče ključni energent razvitega sveta. Z varčevanjem lahko zmanjšamo porabo, ne moremo pa je popolnoma izključiti iz našega življenjskega kroga. Zato je nastopil čas, da tudi sami ukrenemo nekaj v smeri racionalizacije porabe energije in s tem omogočimo prihranke ter znižamo stroške. Soproizvodnja vsekakor spada med redke tehnologije, ki nam to omogočajo. Postanimo del tistih, ki naravo ohranjajo čisto, zeleno in zdravo tudi za prihodnje rodove.