O-STA

"Proces sodelovanja v Jugovzhodni Evropi /PSJVE/ - že 20 let ključ k regionalnemu sodelovanju"

Balkan je ponovno v središču zanimanja javnosti. Na območju Jugovzhodne Evrope /JVE/ so strnjeni mnogi izmed za Evropo aktualnih pomembnih problemov. V pogojih potencialne ranljivosti in nevarnosti destabilizacije je naša odgovornost obvarovati civilne pravice, vladavino pravo in demokratično prihodnost držav iz regije. Skupaj moramo podpreti procese, ki spremljajo zahtevne reforme in evroatlantsko pridruževanje. S tem bo naša regija pokazala, da integracijski procesi na celini niso posebna "domena" drugih, prav tako pa ne bi bili popolni brez udeležbe dežel JVE.

Bolgarija, v tem za Evropo in regijo JVE pomembnem trenutku, tretič zaporedoma prevzema predsedovanje Procesu sodelovanja v JVE v obdobju med 1. julijem 2015 in 30. junijem 2016. Z geslom "PSJVE - že 20 let ključ k regionalnemu sodelovanju", se bo predsedstvo usmerilo k spodbujanju konstruktivnega dialoga in sodelovanja med državami, sodelujuočimi v JVE - z namenom izboljševanja učinkovitosti in prepoznavnosti te regionalne pobude med mednarodnimi partnerji. V razmerah spopada evropskih integracij z naraščajočim nacionalizmom je naša odgovornost obvarovati evropski projekt, s tem, da zagotavljamo stabilnost in ozemeljsko celovitost držav regije. Kot predsedujoča PSJVE se bo Bolgarija zavzemala in si prizadevala za sprejetje Izjave o potrditvi načela nedotakljivosti ozemeljskih meja v JVE. Dolg držav članic evroatlantske skupnosti je biti demokratičen vzor in spodbujati ustrezni pristop k evropskim integracijam.

Uveljavitev PSJVE kot neke učinkovite pobude, ki išče konkretne rezultate, predstavlja ključ k uspešnemu območnemu sodelovanju. Upoštevaje to načelo bo bolgarska stran dala poudarek na projektno naravnanem medsebojnem delovanju tako med PSJVE in Evropsko unijo kakor v sodelovanju med drugimi mednarodnimi ustanovami in regionalnimi formati, ki se bo izražalo v konkretnih rezultatih. To bo prispevalo k večjemu posluhu za naše skupne cilje, da bomo pomembnejši v okvirih mednarodnega dialoga in sodelovanja. Bistvenega pomena za plodni razvoj sodelovanja v regiji je poglobitev sinergije med PSJVE in Sekretariatom Sveta za regionalno sodelovanje /SRS/, ki je njegova "operativna roka".

Poseben poudarek bomo dali na politiki kontinuitete v delovanju PSJVE, ker je to znaten korak k uveljavljanju regionalnega formata kot zanesljive, dosledne in predvidljive pobude. Republika Bolgarija je pripravljena nadaljevati napore prejšnjih - romunskega in albanskega, predsedstev na področjih, kot sta stabilizacija in gospodarski razvoj, varnost in vladavina prava, regionalna mladinska in športna politika, kultura in šolstvo. Izjemno cenimo njune dosedanje dosežke.

Kot poglavitni motor medparlamentarnega sodelovanja v regiji se bo naša država osredinila na prizadevanja za nadaljnji razvoj parlamentarne razsežnosti PSJVE kot ključnega dejavnika uveljavitve stabilnosti in krepitve sodelovanja v regiji. Izbira Sofije kot gostiteljice sedeža Stalnega sekretariata Parlamentarne skupščine PSJVE bo poglobila parlamentarno sodelovanje v JVE. Glede na zasluge, ki jih naša država ima za razvoj pobude, menimo, da bi šlo za logično in upravičeno izbiro. Nedvomno, najbolj učinkovita in z gospodarskega vidika najbolj ugodna rešitev vprašanja sekretariata prihodnje Parlamentarne skupščine bi bila uporaba v popolni meri dosedaj nabranih izkušenj in virov Regionalnega sekretariata PSJVE, ki že dobrih pet let deluje v Sofiji.

Natančneje bo bolgarsko predsedstvo svoja prizadevanja usmerilo na tri prednostna področja sodelovanja: povezanost-promet; energetika in infrastruktura; medijska svoboda in svoboda govora; migracije in upravljanje z begunskimi tokovi.

Prva prednostna "linija" predsedstva bo usklajevala in pohitrila napore držav iz regije za gradnjo prometne infrastrukture, usmerjene k projektom navišje dodane vrednosti v JVE. Naša država si bo prizadevala za doseganje vidnega napredka pri gradnji sodobnega prometnega omrežja, ki naj omogoči aktiviziranje trgovinskega in ekonomskega sodelovanja med deželami, s čimer bi na ta način blagodejno vplivala na njihovo življenjsko raven.

Kljub temu, da skozi regijo potekajo za Staro celino ključni prometni koridorji je še zmeraj stanje infrastrukture, ki povezuje balkanske države, daleč od ravni, ki jih dosegajo ostali predeli Evrope. Upoštevajoč, da temu v precejšnji meri botruje predvsem pomanjkanje finančnih sredstev, bo svoja prizadevanja bolgarska stran usmerila k uporabi alternativnih metod financiranja prometnega sektorja po načelih javno-zasebnega partnerstva.

V sobesedilu sodobnih varnostnih izzivov v regiji postaja energetska varnost čedalje bolj pomembna. S tem v zvezi bo med svojim izmeničnim predsedovanjem Bolgarija spodbujala izvajanje usklajene energetske politike držav iz regije, ki bo temeljila na zagotavljanju dobav energentov in diversifikaciji energetskih dobaviteljev in prometa, na povečanju energetske učinkovitosti, razvoju konkurenčnega energetskega trga in oskrbovanju energetskih potreb, kakor tudi na varstvu potrošnikovih pravic. Zagotavljanje temu primerne infrastrukture je za našo državo neizogibna predpostavka za zagotavljanje energetske varnosti v eni v tem oziru najbolj ranljivih regij v Evropi. Poglavitna smer delovanja se bo nanašala na povezovanje nacionalnih energetskih sistemov kot del procesa oblikovanja enotnega, sproščenega in konkurenčnega regionalnega trga z energijo.

Resni vpliv, ki ga imajo mediji v sodobnem svetu, predpostavlja tudi obstoj različnih načinov zlorab, povezanih z medijsko svobodo in svobodo izražanja. Zato Bolgarija stavi na to vsebino kot eno svojih področnih prednostnih nalog in bo delovanje PSJVE usmerila k vzpostavitvi raznolikega, neodvisnega in vzdržnega medijskega okolja na tem območju in k spoštovanju regionalnih in mednarodnih orodij svobode govora in svobode izražanja. Stremeli bomo k zagotavljanju uravnoteženih, preverjenih in nepristranskih informacij, ki naj odražajo celotni spekter raznoterih nazorov in mnenj, ob upoštevanju etničnega, jezikovnega, verskega, političnega in socialnega bogastva v JVE. Treba je sprejeti ustrezne ukrepe za zoperstavljanje kopičenju medijskega lastništva v rokah oligarhičnih krogov, kar je fenomen, ki še naprej uživa široko pojavnost v državah regije.

Zagotavljanje dostopa državljanov do celotne ponudbe informacijskih virov, s poudarkom na dostopu do interneta in sodobnih tehnologij, prav tako sodi med prednostna področja bolgarskega predsedstva PSJVE. V tem pogledu je treba zagotavljati enokopraven položaj elektronskih in tiskanih medijev v skladu z veljavnimi predpisi. Ena izmed pobud bolgarskega predsedstva pri razvoju tega sektorja je prav zagon regijske medijske platforme. Načrtujemo tudi izvedbo sestanka vodilnih medijev v JVE, kjer bomo razpravljali o izzivih na tem področju /predvidoma v aprilu 2016/.

Bolgarsko predsedstvo bo prav tako poudarilo sodelovanje na področju migracij in uspešnega spopadanja z migracijskim pritiskom, kar je druga poglavitna težava ne samo v regiji, marveč tudi v širšem kontekstu, ki je postala aktualnejša zaradi dogajanja na Bljižnem vzhodu, v Afganistani in v severni Afriki. Neposredna povezanost med politično nestabilnost na teh območjih, ki sekajo JVE, postavlja države, sodelujoče v PSJVE, pred potrebo po tvornem medsebojnem delovanju pri nudenju pomoči in podpiranju mednarodnih prizadevanj za iskanje trajne rešitve tega problema. Z namenom uspešnega spopadanja z izzivi, ki jih porajajo begunski tokovi, bomo podrobneje analizirali razmere v prizadetih državah, razloge zanje in cilj migracijskih tokov, kakor tudi zunanjepolitične poteze vsake izmed držav, ki so udeležene pri tem procesu. PSJVE bo odigral vodilno vlogo usklajevalskega dejavnika, pri čemer načrtujemo snovanje regijske strategije za integracijo oseb, ki prejmejo mednarodno zaščito v državah, sodelujočih v PSJVE. Poslužili se bomo izkušenj in dobrih praks drugih dežel, ki so že premostile tovrstne izzive.

Kot nadaljevanje izvajanja prednosti albanskega predsedstva PSJVE med lanskim julijem in junijem 2015 - natančneje uresničevanje dejanskih ciljev v realnem času, smo skupaj s sekretariatom SRS, že začeli posvetovanja o oblikovanju območne platforme boja zoper teroritične grožnje. V tem pogledu je za JVE prvotnega pomena vzpostavljanje sistema mehanizmov zoperstavljanja tororizmu - ugotavljanje ranljivih skupin tako na nacionalni kakor tudi na regionalni ravni.

V širšem smislu in kot država članica EU se bo Bolgarija zavzemala za iskanje sodelovanja ne le v sklopu unije, marveč tudi ob pomoči ostalih mednarodnih ustanov z ozirom na uspešnejše uveljavljanje regionalnih ineteresov in potreb z vidika povečanega migracijskega pritiska. V tem pogledu bomo skrbeli za tvoren dialog s predstavniki naslednjih organizacij: EU, EK, Evropski urad za podporo azilu /EASO/, Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic EU/FRONTEX/, Urad visokega komisarja OZN za begunce, Mednarodni zvezi Rdečega križa in Rdečega polmeseca, UNICEF, Mednarodna organizacija za migracije.

Ne nazadnje bo bolgarsko predsedstvo zasledovalo še en cilj: omogočanje pridobitve finančne podpore tako s strani EU kakor mednarodne skupnosti pri premogovanju begunskega pritiska. Potrebno je zavzemanje celotne EU za izhod iz te krize in reševanje migracijskega pritiska prek zagotavljanja evropske solidarnosti in njenih dejanskih razsežnosti.

S k l e p

Potem ko že tretjič zaporedoma prevzema predsedovanje PSJVE bo Bolgarija delovala v smeri večje slišanosti glasu držav JVE, ki naj pridobi na veljavi v okviru razprav na celini in integracijskih procesov. Nek kolektivni in vztrajni "Mi", ki ga izgovorimo vsi skupaj, bo državam iz regije zagotovil še večjo moč in legitimnost v spopadu z alternativnimi interesi. Zahvaljujoč združenim naporom in skupnim vrednotam lahko dosežemo blagostanje in pravičnost, ki si jih mi, narodi iz JVE, zaslužimo, kot tudi vsi ostali.

S pogledom, uperjenim v prihodnost, moramo odločno in nedvoumno prečrtati demokratične alternative, agresivni nacionalizem in populizem. Evropska prihodnost je združevalni dejavnik v regiji, kjer je integracija gibalo v tej smeri. Vsaka država s tega območja je zmožna in mora prispevati k mirnemu in demokratičnemu Balkanu blagostanja. Treba je stremeti k skupnim standardom pri tolmačenju zgodovine, politike, diplomacije, vladavine prava in medijske svobode. Enkrat za vselej nehajmo biti ujetniki svojega lastnega subjektivnega razumevanja iz preteklosti in začnimo biti ljudje v službi kolektivnemu interesu v prihodnosti - naših državljanov vredni prihodki, zagotavljanje njihove regionalne varnosti in demokratične perspektive. Prav zato so poglavitne prednostne naloge, ki si jih zastavlja bolgarska stran, jasno oblikovane in konkretne v iskanju odgovorov na najaktualnejših in najresnejših izzivov pred državami iz JVE.

Svojim romunskim in albanskim kolegom se zahvaljujemo za plodno sodelovanje v formatu "trojke". Pozdravljamo izraženo željo Hrvaške po prevzemu predsedovanja PSJVE za Bolgarijo. Naša država bo motivirano in brezpogojno stala za vsakim predsedstvom procesa, ki se zavzema za evroatlantsko prihodnost regije. Prepričani smo, da bo naše skupno delovanje v okviru PSJVE ostalemu svetu pokazalo en učinkovit in ploden zgled z Balkana.

Gospod Daniel MITOV

Minister Republike Bolgarije, pristojen za zunanje zadeve