O-STA

Delničarji SKB banke potrdili pripojitev banke Banke Société Générale

Delničarji SKB banke so na današnji 13. Skupščini potrdili Pogodbo o pripojitvi ljubljanske podružnice Société Générale k SKB banki ter tako formalno zaključili še eno poglavje v združitvi SKB banke in mednarodne bančne skupine Société Générale.


Uprava SKB banke je že na prejšnjih skupščinah najavila sklic skupščine, ki bo odločala o združitvi SKB banke in Banke Société Générale Ljubljana. Priprava te združitve je potekala od letošnje pomladi, usklajena pa je s Société Générale, ki je večinska lastnica obeh bank. Združitev bo izvedena v obliki pripojitve Banke Société Générale Ljubljana k SKB banki. S tem bo SKB banka postala univerzalna pravna naslednica Banke Société Générale Ljubljana, ki bo prenehala obstajati kot pravni subjekt z dnem vpisa pripojitve v sodni register. SKB banka bo prevzela vse premoženje, terjatve in obveznosti Banke Société Générale Ljubljana ter namesto nje vstopila v vsa druga pravna razmerja, ki jih ima le ta. Vsem zaposlenim v Banki Société Générale Ljubljana je zagotovljeno nadaljevanje delovnega razmerja v SKB banki.

Ljubljanska podružnica Société Générale je samostojno delovala od leta 1994. Z bilančno vsoto 13,2 milijarde SIT, ki jo je dosegla konec leta 2000, se uvršča med najmanjše banke v Sloveniji. V zadnjem času se je usmerila v specializirane storitve trgovanja z dolžniškimi instrumenti, tujim denarjem, derivati in storitve plačilnega prometa, ki zahtevajo manjšo uporabo kapitala in udejanjajo prednosti navezave na močno zaledje matične banke.Banka Société Générale Ljubljana ima relativno majhno število komitentov, vendar se v ta krog poleg bank uvrščajo še multinacionalke in največja slovenska podjetja. Banka je v preteklem letu dosegla 19,19% kapitalsko ustreznost, operativni dobiček v višini 237 milijonov SIT in bruto dobiček v višini 105 milijonov SIT.

Kot posledica združitve se bo povečal osnovni kapital SKB banke. Delničarji so sprejeli sklep o povečanju kapitala za 949.298.000 tolarjev, tako da osnovni kapital SKB banke sedaj znaša 8.749.298.000 tolarjev. SKB banka bo izdala 949.298 novih navadnih delnic v nematerializirani obliki z nominalno vrednostjo 1.000,00 tolarjev, ki jih bodo prejeli delničarji Banke Société Générale Ljubljana v skladu z dogovorjenim menjalnim razmerjem v pogodbi o pripojitvi. Glede na potrjeno menjalno razmerje bodo za eno delnico banke Société Générale Ljubljana njeni delničarji dobili 8,63 novo izdanih delnic SKB banke.

Na 13. Skupščini so se delničarji SKB banke seznanili tudi s poročilom revizorskih družb Deloitte & Touche in Ernst & Young, ki sta revidirali pripojitev. Obe revizorski družbi sta ocenili predlagano menjalno razmerje kot pošteno in primerno ter potrdili skladnost predlaganega povečanja osnovnega kapitala z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah.

Sicer pa je ob pripojitvi Banke Société Générale Ljubljana k SKB banki predsednica Uprave SKB banke Cvetka Selšek povedala: "Pričakovani učinki pripojitve so: večja kapitalska moč banke, ki predstavlja osnovo za nadaljnjo rast poslov in bo temelj za še večje zaupanje SKB banki, večja konkurenčnost zaradi razširjene ponudbe bančnih storitev in racionalizacija poslovanja. Koristi združitve bodo predvsem v razširjenem naboru sedanjih poslovnih partnerjev SKB banke in obogateni ponudbi storitev. Banka Société Générale Ljubljana bo prispevala svoj pristop prilagajanja ponudbe po meri stranke ter povezave z velikimi domačimi gospodarskimi skupinami in predvsem multinacionalkami, ki opravljajo svojo dejavnost v Sloveniji. Hkrati bo prinesla strokovne izkušnje pri razvoju in ponudbi posebnih bančnih storitev, predvsem zakladniških in s področja menjave tujega denarja ter strokovne izkušnje pri uvajanju upravljalskih orodij, ki jih zahteva skupina Société Générale. SKB banka bo prispevala ponudbo standardiziranih bančnih storitev, razvejano poslovno mrežo, izkušnje iz poslovnega sodelovanja z različnimi skupinami domačih strank in pomemben tržni delež pri poslovanju s pravnimi in fizičnimi osebami. Pričakujemo, da bo s to povezavo in aktivnostmi, ki jih načrtujemo, v poslovanje banke vgrajena nova kvaliteta, ki bo predstavljala temelj nadaljnjega razvoja SKB banke."