O-STA

V veljavi spremenjene cene ravnanja z odpadki

Velenje, 21. julij 2016 - S 1. julijem 2016 so se spremenile cene za ravnanje z odpadki. Do dviga predračunske cene za zbiranje in prevoz je prišlo zaradi investicij in delno zaradi stroškov monitoringa odlagališča v Velenju. Do dviga cen zaradi obdelave in odlaganja ter kompostiranja pa je prišlo predvsem zaradi izgradnje nove hale in s tem doseganja zakonskih parametrov, s pomočjo katere se bo podaljšala biostabilizacija pri obdelavi odpadkov pred odlaganjem, hkrati pa bodo doseženi predpisani normativi.

Zaradi predvidenih stroškov in količin odpadkov so pripravljeni elaborati po Uredbi o enotni metodologiji za gospodarske javne službe varstva okolja pokazali, da se predračunske cene spremenijo za več kot 10 %, zato sta oba izvajalca (Simbio in PUP-Saubermacher) Svetu Mestne občine Velenje meseca junija predlagala dvig cene.

Cena za zbiranje odpadkov za PUP-Saubermacher se je povišala za 10,41 % in znaša 0,17541 €/kg, cena za Simbio za obdelavo odpadkov znaša 0,08703 €/kg, za odlaganje odpadkov pa 0,06972 €/kg (ceni sta se v povprečju dvignili za 15,34 %), cena za kompostiranje se je dvignila za 15,13 % in znaša 0,08613 €/kg.

V povprečju to pomeni dvig cene do 2,5 evra na gospodinjstvo na mesečni ravni.

Ceniki so objavljeni na spletnih straneh podjetja PUP-Saubermacher (www.pup-saubermacher.si), v tabeli "Ceniki Šaleška dolina 2016".

Cene so v mesecu juniju potrdili tudi članice in člani Sveta Mestne občine Velenje s sklepi o sprejemu Izjave občin lastnic odlagališča, o potrditvi elaboratov o oblikovanju cen storitev obvezne občinske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje in odvoz v Mestni občini Velenje za leto 2016, o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in o oblikovanju cen odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov.

V primerjavi z drugimi regijskimi centri je cena v RCERO Celje še vedno najnižja v Sloveniji. Cene, ki so se spremenile s 1. julijem 2016, bo koncesionar uporabil pri obračunu na položnici za mesec julij, ki jo bodo gospodinjstva prejela v začetku avgusta.

Ker so cene izražene v evrih na kilogram je pri strošku pomembna tudi količina odpadkov, ki jo pridelamo. Zato pozivamo vse občane, da dosledno ločujejo odpadke.