O-STA

Polletno poslovanje Mestne občine Velenje

Velenje, 4. avgust 2016 - V prvem polletju tega leta so bili prihodki proračuna Mestne občine Velenje realizirani v višini 16.710.417 evrov, odhodki in izdatki pa v višini 15.401.035 evrov. Presežek prihodkov nad odhodki in izdatki je znašal 1.309.382 evrov.

Prihodki proračuna so bili realizirani v višini 16.710.417 evrov, kar predstavlja 43 % sprejetega proračuna. Največ je bilo prihodkov od dohodnine (7,437 mio evrov), nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča (3,416 mio evrov), najemnin za komunalno infrastrukturo (1,917 mio evrov), najemnin stanovanj (645 tisoč evrov), najemnin za zemljišča (363 tisoč evrov) in kupnin za stanovanja Gorica (324 tisoč evrov).

Odhodki in izdatki so bili realizirani v višini 15.401.035 evrov, kar predstavlja 40 % sprejetega proračuna. Za plače in druge izdatke je bilo namenjenih 2,295 mio evrov oz. 14,9 % odhodkov, za ostale tekoče odhodke 10,249 mio evrov oz. 66,5 % odhodkov, za investicijske odhodke 2,832 mio evrov oz. 18,4 % odhodkov in za rezervo 25 tisoč evrov oz. 0,2 % odhodkov.

Pomembnejše investicije v prvi polovici leta so bile: obnove cest po programu koncesije (579 tisoč evrov), naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo (326 tisoč evrov), nakup gasilskega vozila (322 tisoč evrov), nakup stanovanj Gorica (214 tisoč evrov), naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju čiščenja odpadnih voda (211 tisoč evrov), investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj (171 tisoč evrov), ureditev Doma za varstvo odraslih Velenje (119 tisoč evrov) ter nakup opreme v Zdravstvenem domu Velenje (100 tisoč evrov).

Za socialno naravnane odhodke smo namenili 1,25 mio evrov, in sicer največ za prispevke za zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov (200 tisoč evrov), projekt Lokalc (170 tisoč evrov), subvencije najemnin za stanovanja (150 tisoč evrov), pomoč družini na domu (110 tisoč evrov) ter sofinanciranje storitev v splošnih socialnih zavodih tistim občankam in občanom Mestne občine Velenje, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe (110 tisoč evrov).

Načrtovana dolgoročna zadolžitev v prvem polletju še ni bila realizirana, smo se pa uspeli s tremi poslovnimi bankami dogovoriti za znižanje obrestnih mer za posojila, ki so bila najeta v minulih letih. Prihranek pri plačilu obresti na letni ravni znaša 15,4 tisoč evrov.

Odplačilo dolga je v prvem polletju 2016 znašalo 704.081 evrov, kar pomeni 42 % v sprejetem proračunu načrtovanega odplačila dolga.

Mestna občina Velenje je v prvem polletju 2016 poravnala vse obveznosti do dobaviteljev, z zapadlostjo do 30. 6. 2016.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje