O-STA

Predlagana povprečnina za leto 2017 ne zadostuje dodatnim stroškom

Ministrstvo za finance Republike Slovenije se je v okviru lanskih pogajanj o financiranju občin v letih 2017 in 2018 zavezalo, da bo v primeru dogovora s sindikati o povišanju sredstev za plače za leto 2017 in 2018, prilagodilo višino povprečnine za omenjeni leti. Združenjem občin je Ministrstvo za finance Republike Slovenije po ponovnih pogajanjih poslalo predlog za spremembo višine povprečnine: povprečnina za leto 2017 naj bi se zvišala za 3,5 evra in se tako iz sedanjih 530 evrov dvignila na 533,5 evra, medtem ko naj bi se pogajanja o višini povprečnine za leto 2018 nadaljevala v jeseni.

Mestna občina Velenje bi na osnovi predlaganega povišanja v letu 2017 prejela 15,3 mio evrov oziroma za 100.663 evrov več primerne porabe v primerjavi s trenutno primerno porabo, kar bi zadostilo za pokritje le dela dodatnih stroškov dela. V Mestni občini Velenje ocenjujemo, da bodo na podlagi dogovora s sindikati dodatni stroški dela v občinski upravi, vseh njenih javnih zavodih ter v plačilu razlike med ceno programa v vrtcih in plačili staršev znašali 140.798 evrov. To pomeni, da bo Mestna občina Velenje prejela za 40.135 evrov manj sredstev od povečanja obsega primerne porabe. Zvišanje stroškov plač v javnem sektorju nesorazmerno bolj prizadene večje občine, ki imajo več javnih zavodov in zato tudi večje število javnih uslužbencev. Izravnalni ukrep povišanja povprečnine za 3,5 evra, zaradi sprejetega dogovora s sindikati javnega sektorja, ni skladen s potrebami občin in se rešuje zgolj z linearno povečanim zneskom povprečnine.

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije, katerih predsednik je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, se s predlogom sprememb zneska povprečnine ne strinja, saj imajo občine s strani državnega proračuna zagotovljenih premalo sredstev za delovanje občin in so zato prisiljene porabljati sredstva, ki so jih načrtovale za investicije.