O-STA

Razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja

Velenje, 1. marec 2017 - Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave) je objavljen Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v mestni občini Velenje v letu 2017.

V letu 2017 je za sofinanciranje ukrepov za razvoj kmetijstva in podeželja v mestni občini Velenje namenjenih 78.200 evrov, 66.700 za ukrepe 1, 2, 3, 4 in 5 ter 11.500 evrov za ukrep 6.

Sredstva so namenjena za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (ukrep 1), za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 2), za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (ukrep 3), za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (ukrep 4), za gozdarstvo (ukrep 5) ter podporo delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja (ukrep 6).

Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež ter del obdelovalnih kmetijskih površin v občini in opravljajo dejavnost primarne kmetijske proizvodnje na najmanj enem hektarju obdelovalnih kmetijskih površin ter registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.

Rok za oddajo vlog za ukrepe 1, 3, 4, 5, 6 je 20. marec 2017, za ukrep 2 pa 14. avgust 2017.

V letu 2016 smo za namene kmetijstva preko javnega razpisa izplačali 40.774 evrov, kar predstavlja dobrih 84 % razpisanih sredstev. Večina sredstev je bila izplačana za naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno proizvodnjo (posodobitve kmetijskih objektov, nakup mehanizacije, opreme za hleve, itd.), sledijo pa naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah, opremo za gozdarstvo, pomoči za plačilo zavarovalnih premij ter podpore delovanju društev s področja kmetijstva in gozdarstva na našem območju.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje