O-STA

XXI. Skupščina Loterije Slovenije

Na XXI. Skupščini Loterije Slovenije, ki je potekala 25. maja 2017, so se prisotni delničarji (FIHO, FŠO, KAD, SDH in mali delničarji), ki so zastopali 91,5 % kapitala družbe, seznanili s sprejetim Letnim poročilom 2016, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 ter o potrditvi letnega poročila.

Delničarji so soglasno potrdili predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2016, katerega del v višini 9.408.304,80 evrov je namenjen za izplačilo dividend, pri čemer so v omenjenem znesku že upoštevane vmesne dividende v višini 1.931.280,00 evrov, ki so bile izplačane 28. februarja 2017. Dividenda torej znaša 126,66 evrov bruto na delnico, pri čemer je bilo 28. februarja 2017 že izplačano 26,00 evrov bruto na delnico, zato se delničarjem po sprejemu sklepa izplača še 100,66 evrov bruto na delnico.

Prisotni delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za poslovno leto 2016, imenovali revizijsko družbe Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana za revizorja za leto 2017 ter soglašali z uskladitvijo višine plačila članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije in višine sejnin s priporočeno višino po Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.