O-STA

Poziv k obravnavanju prvih rezultatov Nacionalnega stanovanjskega programa

Spoštovani,

na Mladinskem svetu Slovenije že leta z zaskrbljenostjo spremljamo področje stanovanjske politike, ki tako rekoč ne obstaja, ter položaj mladih, mladih družin in drugih iskalcev stanovanja, ki vse težje prihajajo do svojega stanovanja oziroma varne in trajne nastanitve. Nedostopnost stanovanj se v zadnjem obdobju, predvsem na račun turizma, še povečuje.

Spremembe, ki jih predvideva Nacionalni stanovanjski program (NSP), sprejet konec leta 2015, bi načeloma lahko vsaj omilile stanovanjsko problematiko, vendar pa doslej nismo zaznali ukrepov, ki bi:

 omogočile večjo zaščito najemnikov (in najemodajalcev)

 omogočile uveljavitev novih oblik dostopa do lastništva stanovanja (najem s kasnejšim

odkupom)

 omogočila več pristojnosti državnemu stanovanjskemu skladu (SSRS)


Ena od obljub NSP je bila tudi vključitev stanovanj, s katerimi upravlja DUTB, v fond stanovanj SSRS.

Pozivamo vas, da tematiko uresničevanja NSP obravnavate tudi na seji Odbora za infrastrukturo okolje in prostor in oblikujete svoje mnenje.