O-STA

Aktivno prebivalstvo, julij 2004

(16.9.2004)

Področje: Trg dela

1. Aktivno prebivalstvo, julij 2004 Labour force, July 2004
VlI 04I-VIl 04VlI 04 VI 04VlI 04 VlI 03I-VII04I-VlI 03
Aktivno prebivalstvo872964873349100,0100,199,7Labour force
Delovno aktivno prebivalstvo78267077924599,9101,0100,2Persons in employment
Zaposlene osebe70336770042999,8100,7100,3Persons in paid employment
v podjetjih, družbah in org.63715263511299,8100,9100,4in enterprises, companies and org.
pri samozaposlenih osebah662156531799,999,199,1by self-employed persons
Samozaposlene osebe7930378816100,5103,999,1Self-employed persons
samostojni podjet. posamez.4295042843100,099,298,6individual private enterpreneurs
osebe,ki oprav. poklic. dej.6498652999,6101,1102,0own-account workers
kmetje2985529444101,5112,199,3farmers
Registrirane brezposelne osebe9029494104101,393,296,2Registered unemployed persons
Opomba: Vir podatkov o kmetih je Anketa o delovni sili (ADS) in so povprečja zadnjih štirih znanih četrtletij. Note: The source of data on farmers is the Labour Force Survey and are averages of the last fourn known quarters of the year. 2. Stopnja registrirane brezposelnosti1), julij 2004 Registered unemployment rate1), July 2004
VI 04VlI 04I-VIl 04
Skupaj10,210,310,8Total
Moški8,78,79,3Men
Ženske12,012,312,5Women
1) Podatke o registriranih brezposelnih osebah posreduje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. The data on registered unemployed persons are mediated by the Employment Service of Slovenia.

Priponke: aktpreb_160904.doc

Pripravil-a: Andrej Haramina