O-STA

Pojasnila družbe BTC d.d. v zvezi z navedbami nekaterih medijev o družbi in zaposlitvijo bivšega ministra Koprivnikarja

V zadnjih dneh se v medijih pojavljajo informacije, ki napeljujejo na nepravilna ravnanja družbe BTC d.d., ki naj bi bila povezana z zaposlitvijo g. Borisa Koprivnikarja, na mesto Izvršnega direktorja za transformacijo poslovanja v družbi BTC d.d., ki v zvezi s tem podaja naslednje informacije:

G. Boris Koprivnikar se je 1. oktobra 2018 v BTC zaposlil na povabilo družbe, katere dejavnosti so poleg osnovnih stebrov tudi novi projekti, temelječi na digitalizaciji. Ker je bilo g. Koprivnikarju v prejšnji Vladi RS zaupano tudi usklajevanje najnovejših tehnologij na nivoju države, smo zaradi njegovega širokega poznavanja tega področja ocenili, da je prava oseba za omenjeno delovno mesto. V medijih so se pojavile informacije, da se je g. Koprivnikar lahko zaposlil v družbi BTC, ker naj bi družbi predhodno pomagal pri pridobitvi radijske frekvence 5G. Družbi je frekvence z dvema odločbama podelila AKOS (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS), ki je predhodno javno, na svojih spletnih straneh, najprej dne 13.1. in ponovno 3.7.2017, objavila poziv za prijavo projektov za prva testiranja ter prihodnjo rabo 5G tehnologije tako, da so se lahko javili vsi. BTC se je prijavil šele na podlagi drugega, ponovnega poziva AKOS. Pojasnjujemo, da smo začasne frekvence prejeli za nekomercialno uporabo za potrebe testiranja za posamezne evropske projekte. Način izračuna frekvenčnine je določen z odločbama, kar je javno dostopno na spletnih straneh AKOSa. Frekvenc družba ne trži in jih v tem trenutku sploh še ne uporablja. Odločbe o dodelitvi frekvenc nam ni podelil g. Koprivnikar kot takratni minister, ampak nam je bila vročena s strani AKOS. Fotografija, ki se pojavlja v medijih ne predstavlja podelitve frekvenc, ampak zgolj skupno fotografiranje na željo naših sodelavcev, ki delujejo na tem projektu, ob drugi priložnosti.

Prav tako želimo pojasniti tudi nakazila s strani Ministrstva za javno upravo (MJU). V celoti in odločno zanikamo trditev, da je g. Koprivnikar kot minister kakorkoli vplival na povečanje plačevanja državnega denarja za najemnine in stroške upravljanja in obratovanja. Dejstvo je, da je BTC oddajal poslovne prostore različnim državnim organom in službam že predno je g. Koprivnikar postal minister. V glavnem je šlo za poslovne prostore, ki jih je imela v najemu najprej Carina zaradi opravljanja carinske dejavnosti, od sredine leta 2014 sta se združila Carina in DURS v FURS in od 1.1. 2016 so na osnovi sklepa Vlade RS o centralizaciji upravljanja s premoženjem s pogodbami in aneksi prenešene na MJU. Od 1.1. 2016 do konca septembra 2018 je BTC zaračunal državi iz naslova najemnin in stroškov vsega skupaj bruto 461.000 EUR . Višine najemnin iz tega naslova se državi niso nič povišale, kar je razvidno iz javno dostopne aplikacije Erar.si. Koprivnikar je skupaj s ključnimi poznavalci poslov, generalno direktorico Finančne uprave republike Slovenije in z namestnikom generalne direktorice Finančne uprave republike Slovenije, podpisal anekse k najemnim pogodbam, ki niso vsebovale nobenih vrednosti oziroma cen ampak le prenose pogodb na MJU po sklepu Vlade RS.

Po 1.1. 2017 pa je BTC, enota PROP, ki se zaradi dejavnosti upravljanja poslovnih objektov za druge lastnike (izven območja BTC, na območju celotne RS), javlja na domače in mednarodne razpise za pridobitev posla kot upravljavec poslovnih objektov. V nekaterih od teh objektov v lasti različnih lastnikov, je med drugimi najemnik tudi država, ki ima najemne pogodbe sklenjene s temi lastniki. Iz najemne pogodbe med lastniki in najemniki objektov izhaja namreč, da so najemniki dolžni plačevati obratovalne stroške lastniku oziroma/ali upravljavcu, ki ga izbere lastnik. BTC na osnovi pogodb o upravljanju, ki jih ima sklenjene z različnimi lastniki objektov, najemnikom obračunava stroške upravljanja, vzdrževanja in obratovanja (voda, elektrika, smeti, plin..). BTC torej ni v nobenem pogodbenem odnosu z MJU ampak obratovalne stroške in upravljanje zaračunava v imenu lastnikov objektov. V obdobju od 1.1.2017 do konca septembra 2018 je BTC obračunal MJU-ju znesek bruto 397.000 EUR, ker pa v strukturi obratovalni stroški in stroški vzdrževanja znašajo preko 90% bruto, prihodek poslovne enote PROP znaša približno 35.000 EUR za omenjeno obdobje. Toliko o velikih zaslužkih. Trenutno je država najemnik v štirih objektih, kjer je BTC upravnik in je površina teh prostorov 5.761,66 m2. Najemniki vedno lahko ugovarjajo glede višine stroškov in upravljalec je dolžan vse morebitne pripombe preveriti in uskladiti z dejanskimi podatki.

Po podatkih finančne službe BTC izhaja, da so izplačila za najemnine in upravljanje sledeča po posameznih letih:

Leto

BTC najem

BTC Prop

2011

255.610,09

0

2012

258.917,88

0

2013

206.884,07

0

2014

181.082,67

0

2015

178.900,23

0

2016

172.803,24

332,95

2017

170.748,18

232.853,52

do vključno avgust 2018

114.623,48

164.978,23

od 01.01.2016 do vključno 30.08.2018

BTC najem

458.174,90

BTC PROP

398.164,70

skupaj

856.339,60

Vir: BTC neposredne najemnine in BTC PROP upravljanje za druge lastnike-finančna služba BTC

Iz zgornje tabele izvira, da je delež plačil MJU-ja za najemnine in storitve upravljanja BTCju, v obdobju od 1.1.2016 do 30.08.2018 0,42% od celotnih izplačil MJUja v enakem obdobju. Po prihodu ministra Koprivnikarja 2014 so bile najemnine celo nižje, kot v obdobju pred njim. Popolnoma nerazumljivo bi bilo, da bi se BTC udeleževal koruptivnih ravnanj zaradi zneskov, ki predstavljajo 0,5 odstotkov od celotnega prihodka BTC. Nobenih zadržkov nimamo, da pristojni organi pregledajo vse te posle.

Več informacij in pojasnil dobite na korporativni spletni strani BTC http://www.btc.si/novice/2018/10/pojasnila-druzbe-btc-d-d-v-zvezi-z-navedbami-nekaterih-medijev-o-druzbi-in-zaposlitvijo-bivsega-ministra-koprivnikarja/. Verodostojnost podatkov BTC lahko z vpogledom v pogodbene listine in fakturiranja dobite na naslovu BTC d.d., Šmartinska 140, 12. Nadstropje, od ponedeljka 8. oktobra do vključno petka 12. oktobra 2018.

Maja Oven
Direktorica sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

Director of Market Communications and Public Relations Department