O-STA

51. seja nadzornega sveta: NLB Skupina je v prvih devetih mesecih leta 2018 zabeležila 158,3 milijona evrov čistega dobička

Danes, 30. novembra 2018, se je na svoji 51. seji sestal Nadzorni svet NLB d.d. in obravnaval rezultate NLB Skupine v prvih devetih mesecih leta 2018. NLB Skupina nadaljuje s trendom dobičkonosnega poslovanja in je ustvarila čisti dobiček v višini 158,3 milijona evrov. Tudi vse hčerinske banke na trgih jugovzhodne Evrope (JVE) so ustvarile dobičke in k rezultatu NLB Skupine pred davki prispevale 42 % (76,2 milijona evrov). Več podrobnosti o poslovanju NLB Skupine v tretjem četrtletju leta 2018 je na voljo v Medletnem poročilu NLB Skupine, ki je bilo objavljeno danes.

Rezultati NLB Skupine iz rednega poslovanja pred rezervacijami so odraz stabilnih čistih obrestnih prihodkov, na katere je ugodno vplivala rast bruto kreditov v višini 2 % glede na konec leta 2017 na področju ključnih dejavnosti, zlasti na strateških tujih trgih (7 % glede na konec lanskega leta) in v segmentu poslovanja s prebivalstvom v Sloveniji (4 % glede na konec lanskega leta). Čisti skupni prihodki iz poslovanja so znašali 369,0 milijonov evrov, kar pomeni 1-odstotno povišanje v primerjavi z enakim obdobjem lani (v obdobju devetih mesecev 2017: 365,3 milijona evrov), kot posledica višjih čistih obrestnih prihodkov (2 % več v primerjavi z enakim obdobjem lani) in neto prihodkov iz naslova provizij in opravnin (4% več kot v enakem obdobje lani).

Nadaljnje izboljšanje kakovosti kreditnega portfelja se je odrazilo tudi v dodatnem zmanjšanju obsega slabih posojil (nižja za 138 milijonov evrov v primerjavi z decembrom 2017). Delež slabih posojil se je tako zmanjšal na 7,6 %, medtem ko je na podlagi EBA smernic mednarodno bolj primerljiv delež nedonosnih izpostavljenosti (količnik NPE) padel na 5,3 %. Konec tretjega četrtletja 2018 je količnik kapitala (CET1 in količnik skupnega kapitala) za NLB Skupino ostal zelo močan in dosegel 16,9 % po izplačilu dividend (-271 milijonov evrov) ter vključitvi rezultata za prvo polletje 2018 (109 milijonov evrov), kar je visoko nad regulatornimi zahtevami.

Uspešno zaključen postopek privatizacije večinskega deleža banke je podlaga za krepitev prihodnjega poslovanja, razvoja in rasti NLB d.d. in celotne NLB Skupine. NLB Skupina bo še naprej delovala preudarno in odgovorno ter zasledovala srednjeročne strateške in finančne cilje.

Nadzorni svet se je danes seznanil tudi z odstopno izjavo članic Simone Kozjek in Vide Šeme Hočevar. Članici sta podali odstopno izjavo s trimesečnim odpovednim rokom skladno s statutom, ki sledi zavezam na področju korporativnega upravljanja, ki jih je Republika Slovenija v letu 2018 podala Evropski komisiji. Nadzorni svet bo tudi po izteku odpovednega roka članic svoje delo nadaljeval s polnimi pooblastili.

Nadzorni svet je poleg tega obravnaval tudi plan NLB Skupine za leto 2019 in ga potrdil. Kot običajno, so se člani nadzornega sveta seznanili s poročili komisij in v primerih, za katere je to potrebno, podal svoje soglasje.

Nadzorni svet NLB d.d.