O-STA

54. seja Nadzornega sveta: NLB Skupina poleg uspešnega poslovanja in stabilnih rezultatov kot sistemski igralec na JVE trgih tudi s pomembno družbeno vlogo

Danes, 12. aprila, je Nadzorni svet NLB na svoji 54. seji potrdil dve poročili NLB Skupine za leto 2018: Letno poročilo o poslovanju ter Letno poročilo o družbeni in okoljski politiki. Obe skupaj kažeta ne samo stabilno in uspešno poslovanje NLB Skupine, pač pa tudi pomembno družbeno vlogo, ki jo ima na trgih jugovzhodne Evrope kot sistemski igralec. S tem presega okvirje finančne institucije in aktivno soustvarja bolj kakovostno življenje v regiji.

Nadzorni svet je potrdil tudi predlog Uprave za sklic Skupščine delničarjev NLB d.d., ki je predvidena za 10. junij. Več podrobnosti bo na voljo v objavi sklica, ki bo javno objavljen skladno s Statutom Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana in v predpisanih zakonskih rokih. Obe poročili - Letno poročilo NLB Skupine 2018 in Letno poročilo o družbeni in okoljski politiki NLB Skupine 2018 - je banka objavila danes in sta na voljo vsem zainteresiranim deležnikom.

Nadzorni svet je potrdil Letno poročilo NLB Skupine 2018, pri čemer se revidirani računovodski izkazi NLB Skupine ne razlikujejo od nerevidiranih, ki so bili objavljeni 8. marca letos. Kot je znano, je NLB Skupina leto 2018 je zaključila z 203,6 milijona evrov neto dobička, k čemur so pomembno prispevale vse hčerinske banke na JVE trgih.

Primož Karpe, predsednik Nadzornega sveta NLB, je ob tem poudaril: "NLB Skupina kot regijski specialist ostaja osredotočena zgolj na trge JV Evrope, predvsem pa na stranke te regije, ki jim zagotavlja najboljšo uporabniško izkušnjo - s prednostmi inovativnih digitalnih rešitev prek različnih tržnih poti ter z osebnimi odnosi in partnerstvom. Prepričan sem, da bo lani uspešno zaključena delna privatizacija NLB odprla nove priložnosti in dala svež zagon ekipam v članicah Skupine na vseh trgih JVE, da bodo izkoristile svoj polni potencial. Cilj NLB Skupine je postati prva izbira za prebivalce in podjetja v regiji ter nadaljevati stabilno poslovanje in s tem upravičiti pričakovanja delničarjev."
NLB Skupina prispeva h kakovosti življenja v regiji

NLB Skupina se kot sistemsko pomembna finančna institucija zaveda svoje odgovornosti. Poleg uspešnega poslovanja in dobrih finančnih rezultatov, ki pripomorejo h gospodarskemu razvoju, želi prispevati tudi k boljši kakovosti življenja celotne regije.

"Jugovzhodna Evropa je naš dom. Tu sta glava in srce NLB Skupine, zaradi česar si želimo in si bomo na vso moč prizadevali, da bo ta regija uspešna. Kot sistemski igralec ta izziv sprejemamo s ponosom in z veliko odgovornostjo - do zaposlenih, strank in okolja, v katerem delujemo," je ob potrditvi Letnega poročila o družbeni in okoljski politiki NLB Skupine 2018 poudaril Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB.

Ključni stebri korporativne družbene odgovornosti NLB Skupine so znanje in vseživljenjsko učenje ter skrb za zaposlene, spodbujanje podjetništva, humanitarnost, spodbujanje zdravega življenjskega sloga s podporo športu, zlasti mladih, ter podpora umetnosti in ohranjanje kulturne dediščine. Več podrobnosti o projektih, ki jih v okviru naštetih področij podpira NLB Skupina, je na voljo v Letnem poročilu o družbeni in okoljski politiki NLB Skupine 2018.

Skupščina NLB d.d. predvidoma 10. junija

Nadzorni svet je v okviru razprave o nagnjenosti k tveganju NLB Skupine potrdil predlog znižanja ciljnega količnika skupnega kapitala NLB Skupine s 17 % na 16,25 %, skladno z znižano kapitalsko zahtevo, ki temelji na boljši oceni procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) in velja od marca 2019. Sporočilo o novi kapitalski oceni je banka javno objavila 14. februarja 2019.

Nadzorni svet je na seji potrdil tudi predlog uprave banke za sklic Skupščine delničarjev NLB d.d., ki je predvidena za 10. junij. Delničarji bodo na njej odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in s tem o izplačilu dividend.

Uprava in nadzorni svet bosta delničarjem predlagala, da se del bilančnega dobička NLB d.d., ki je na dan 31. 12. 2018 znašal 194.491.264,58 evra, in sicer 142.600.000,00 evrov izplača delničarjem kot dividenda, kar pomeni 7,13 evra bruto na delnico. Preostali del v višini 51.891.264,58 evra ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

Uprava in nadzorni svet bosta Skupščini NLB d.d. tudi predlagala, da pooblasti upravo, da lahko v obdobju 36 mesecev od sprejema skupščinskega sklepa kupuje lastne delnice banke. V skladu z Zakonom o bančništvu in drugimi relevantnimi predpisi je NLB d.d. dolžna določenim svojim zaposlenim del variabilnih prejemkov dodeliti in izplačati v lastnih delnicah.

Več podrobnosti o posameznih točkah dnevnega reda 33. Skupščine delničarjev NLB d.d. bo razvidnih iz objave sklica, ki je predvidena za konec aprila.

Člani nadzornega sveta so, kot običajno, obravnavali tudi poročila komisij in strokovnih služb banke ter podali svoje soglasje v primerih, kjer je to potrebno.

Nadzorni svet NLB