O-STA

Občane vabimo k sodelovanju pri pripravi aktov

Velenje, 5. junij 2019 - Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (http://www.velenje.si/e-obcina/11083) smo objavili poziv za sodelovanje občanov pri pripravi aktov Sveta Mestne občine Velenje, in sicer za Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje, Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje, Osnutek Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Velenje, Osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Velenje, Osnutek Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije, Osnutek Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje in Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem in zakup.

Gradivo, ki ga bodo svetnice in svetniki obravnavali na 5. seji Sveta Mestne občine Velenje v torek, 18. junija 2019, smo objavili na spletni strani. Prav tako smo uredili obrazec za pomoč občankam in občanom pri pripravi pripomb in predlogov na pripravljeno gradivo. Predlagatelj mora pri podajanju pripomb navesti ime in priimek, naslov, elektronski naslov, opis pripombe/mnenja, predlog rešitve in pričakovane pozitivne učinke pripombe. Pravilno izpolnjene obrazce lahko občanke in občani pošljejo na elektronski naslov info@velenje.si.

Po končanem postopku sodelovanja bomo, če bodo podane pripombe in predlogi, pripravili poročilo o sodelovanju občanov s predstavitvijo vpliva na rešitve v predlogih aktov, ki se bodo obravnavali na seji Sveta Mestne občine Velenje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje