O-STA

33. Skupščina delničarjev NLB d.d.: Delničarjem bo izplačana dividenda v višini 7,13 evra

Delničarji NLB d.d. so se danes zbrali na 33. Skupščini delničarjev NLB d.d., prvi po uspešno zaključeni javni ponudbi delnic sredi novembra lani, ko je postala delniška družba z razpršenim domačim in mednarodnim lastništvom. Ob pričetku skupščine je bilo prisotnih 73,7 % delnic z glasovalno pravico.

Delničarji so se uvodoma seznanili s sprejetim Letnim poročilom NLB Skupine za leto 2018, poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve le-tega ter z informacijo o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v lanskem letu.

Izplačilo dividend 18. junija

V nadaljevanju so delničarji odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2018, Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d. pa so podelili razrešnico za poslovno leto 2018. Odločili so, da se za izplačilo dividend delničarjem nameni 142.600.000,00 evrov od skupno 194.491.264,58 evra bilančnega dobička na dan 31. 12. 2018., kar pomeni 7,13 evra bruto na delnico. Preostali del v višini 51.891.264,58 evra ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček. Izplačilo dividend bo 18. junija letos.

Imenovani štirje člani Nadzornega sveta NLB d.d.

Skupščina delničarjev je izvolila tudi štiri nove člane Nadzornega sveta NLB d.d., in sicer: Marka Williama Lana Richardsa, Shrenika Dhirajlala Davdo, Gregorja Roka Kastelica in Andreasa Klingena, ki se mu je iztekel dosedanji mandat. Vsi štirje so bili imenovani za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njihove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem so bili imenovani.

Pooblastilo Upravi NLB d.d. za nakup lastnih delnic banke za izplačilo variabilnih prejemkov zaposlenih

Skupščina delničarjev NLB d.d. je tudi pooblastila Upravo NLB d.d., da lahko v obdobju 36 mesecev od sprejema skupščinskega sklepa kupuje lastne delnice banke za izplačilo variabilnih prejemkov določenim zaposlenim, skladno z zahtevo Zakona o bančništvu in drugimi relevantnimi predpisi. Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je NLB d.d. pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica dosedanjih delničarjev do pridobitve delnic v celoti izključena.

Na Skupščini delničarjev NLB d.d. so delničarji sprejeli tudi dve politiki, in sicer Politiko zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva in Politiko izbora primernih kandidatov za člana Nadzornega sveta NLB d.d.

NLB Komuniciranje