O-STA

Sporočilo za medije: najava projekta "Družbeno odgovoren delodajalec - certifikat Družbeno odgovorno podjetje"

SPOROČILO ZA JAVNOST

Ljubljana, 26.6.2019

Ekvilib Inštitut je kot nosilec projekta skupaj s projektnimi partnerji Gospodarsko zbornico Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in Združenjem delodajalcev Slovenije pridobil projekt "Družbeno odgovoren delodajalec - certifikat Družbeno odgovorno podjetje".

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in poteka preko izvajalca razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Projekt bo potekal v obdobju 21.5.2019 do 30.9.2022 in sicer v okviru 8. prednostne osi "Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile", 8.3 prednostne naložbe "Aktivno in zdravo staranje", 8.3.1. specifičnega cilja "Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe" Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Projekt certifikat Družbeno odgovorni delodajalec bo skozi zastavljene aktivnosti preverjal in izboljšal družbeno odgovorno upravljanje podjetij in organizacij, pri čemer bo velik poudarek na odgovornosti do zaposlenih.Projekt bo z uporabo načel trajnostnega razvoja naslavljal družbene in tudi okoljske izzive ter podjetjem ter organizacijam ponujal ukrepe, ki bodo zmanjševali negativne in povečevali pozitivne vplive na gospodarstvo, družbo in okolje.

Certifikat bo preko nabora ukrepov delodajalcem ponujal priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju in na družbeno odgovornih vsebinah, kot so etično vodenje in nediskriminacija na delovnem mestu. Projekt bo spremljala komunikacijska kampanja, ki bo dvigovala zavedanje o pomenu družbene odgovornosti tako v splošni kot tudi strokovni, poslovni in odločevalski javnosti.

Po končani vzpostavitvi sistema certifikata "Družbeno odgovorni delodajalec" se bo v postopek certificiranja lahko vključilo 200 slovenskih podjetij in organizacij.

Skupna vrednost projekta znaša 1.999.988,56 EUR, od tega znaša delež EU sredstev 1.599.990,85 EUR, delež slovenskih sredstev pa 399.997,71 EUR.

Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta, je povedal: "Družbena odgovornost podjetij je glavno področje raziskovanja in delovanja Ekvilib Inštituta že od ustanovitve leta 2003 naprej. Preko različnih aktivnosti in projektov smo poskušali skozi leta dvigniti nivo zavedanja o tem, zakaj je pomembno, da se podjetja zavedajo svojih pozitivnih in negativnih vplivov na družbo, gospodarstvo in okolje, ter poskušajo pri svojem delovanju spoštovati načela poštenega, etičnega in trajnostnega poslovanja. Pridobitev projekta "Družbeno odgovoren delodajalec - certifikat Družbeno odgovorno podjetje" je za naš velika priložnost, obenem pa tudi izziv, ki smo se ga lotili z veliko mero optimizma in pričakovanja, da delodajalcem ponudimo orodje, preko katerega bodo lahko potrdili svojo družbeno odgovorno angažiranost in to tudi nadgradili. Naše poslanstvo "soustvarjati vzdržen in uravnotežen svet, v katerem delujejo odgovorni posamezniki, podjetja in organizacije" bomo preko tega projekta lahko uresničevali še bolj intenzivno in učinkovito."

Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, je povedala: "Veseli smo, da bomo lahko kot partnerji v projektu Družbeno odgovoren delodajalec omogočili podjetjem, da bodo lahko izkazali svojo družbeno angažiranost in vedno večjo stopnjo odgovornosti, ki jo bodo v okviru tega projekta lahko izkazali tudi s pridobitvijo certifikata. Podjetja in organizacije se že zelo zavedajo tega, da družbeno odgovorno upravljanje lahko bistveno vpliva na dobre medsebojne odnose in krepitev blagovne znamke podjetja tako pri svojih zaposlenih kot tudi izrazito pozitivno vpliva na zaposlovanje novih kadrov, ki jih potrebujejo".

"S certifikatom Družbeno odgovorni delodajalec želimo izpostaviti podjetja, delodajalce in jim priznati njihovo vlogo kot ključnim akterjem v družbeni odgovornosti oz. trajnostnem poslovanju. Na Združenju delodajalcev Slovenije kot zelo pomembno ocenjujemo, da bomo pri razvoju certifikata DOD sodelovali vsi socialni partnerji, prav tako pri njegovi implementaciji in evalvaciji ter nadzoru.

Naziv projekta "Certifikat Družbeno odgovorni delodajalec" že v svojem poimenovanju poudarja jedro aktivnosti, torej daje poudarek na odnose med zaposlenimi in delodajalcem. Delodajalci se zavedamo, da so zadovoljni, produktivni in inovativni zaposleni največji kapital, s katerim podjetje razpolaga. S projektom želimo tudi dvigniti raven razprave v Sloveniji o teh področjih in dvigniti pogoje in kakovost dela, da bo Slovenija postala privlačna država za vse, ki iščejo visoko kvaliteto življenja in dela.", je povedal Jože Smole, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije

Izjava Zveze svobodnih sindikatov Slovenije: "S partnerstvom v projektu ZSSS vstopa v socialni dialog na drugačen način, vendar pa pri tem ohranjamo naše temeljno poslanstvo - skrb za boljše delovne pogoje in nadzor nad izvršitvijo ukrepov. Kot predstavniki delavcev, ki so najpomembnejši sestavni del vsakega podjetja, bomo skupaj z ostalimi partnerji v projektu pripravili kriterije za pridobitev štirih področnih certifikatov. Poleg tega bomo v fazi certificiranja kot predstavniki revizorskega sveta bedeli nad implementacijo zastavljenih ukrepov in ciljev. ZSSS bo poseben poudarek dala na preverjanje dogovorjenih ukrepov po podjetjih. Prepričani smo, da lahko z ukrepi na področjih usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskega sodelovanja in organizacijskega upravljanja in skozi aktivnosti na projektu, ki vključujejo tudi dvig zavedanja o pomenu družbene odgovornosti do zaposlenih, pripomoremo k boljšim delovnim pogojem."

Za dodatna vprašanja se obrnite na:

Ekvilib Inštitut

e-pošta: petra@ekvilib.org

Tel.:+ 386 (0)1 430 37 51

###

O Ekvilib Inštitutu: Ekvilib Inštitut je neprofitna in neodvisna organizacija, ki deluje na področjih družbene odgovornosti podjetij, trajnostnega razvoja, človekovih pravic in razvojnega sodelovanja. Na področju družbene odgovornosti si prizadeva za družbeno odgovorno delovanje vseh akterjev družbe, s posebnim poudarkom na družbeni odgovornosti podjetij ter družbeno odgovornemu upravljanju s človeškimi viri. Je nosilec postopka certificiranja Družini prijazno podjetje in Družbeno odgovorno podjetje.

###

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in poteka preko izvajalca razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Projekt se izvaja v okviru 8. prednostne osi "Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile", 8.3 prednostne naložbe "Aktivno in zdravo staranje", 8.3.1 specifičnega cilja "Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe" Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Ekvilib Inštitut, Šišenska c. 89, SI-1000, Ljubljana, tel.: +386 1 4303752,

fax.: +386 059 035 581, e-mail: info@ekvilib.org, www.ekvilib.org

Ekvilib Inštitut, Šišenska c. 89, SI-1000, Ljubljana, tel.: +386 1 4303752,

e-mail: info@ekvilib.org Internet: www.ekvilib.org