O-STA

Indeksi prihodka v storitvenih dejavnostih, november 2004

(25.1.2005) Področje: Trgovina in druge storitvene dejavnosti

1. Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih po skupinah dejavnosti

Turnover value indices for service activities, without value added tax, by groups of activities

XI 04 XI 03XI 04 X 04I-XI 04 I-XI 03XI 04 O 03

Pomožne prometne dejavnosti; storitve potovalnih in turističnih organizacij80,288,595,080,4Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies
Pomožne prometne dejavnosti71,597,488,578,5Supporting and auxiliary transport activities
Storitve potovalnih in turističnih organizacij121,770,5114,786,4Activities of travel agencies
Pošta in telekomunikacije114,3103,1112,3121,7Post and telecommunications
Obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejavnosti124,298,7134,6142,5Computer and related activities
Poslovne dejavnosti125,9102,8127,0143,4Enterprise activities
Podjetniško svetovanje131,8101,9115,7127,7Enterprise consultancy
Tehnično svetovanje150,9103,5137,6163,0Technical consultancy
Oglaševanje73,0102,5107,2122,4Advertising
Druge poslovne dejavnosti109,7102,1125,7125,7Other enterprise activities
Čiščenje objektov in opreme119,4101,3126,6131,7Industrial cleaning
Druge storitvene dejavnosti121,292,6116,5113,7Other service activities

Ostalo tabelo lahko najdete v priponki.Please find other tabel in attachment.

METODOLOŠKA POJASNILA:Osnova za računanje indeksov prihodka je mesečno panelno raziskovanje STOR/M. V vzorec je bilo izbranih 1 475 podjetij, ki so (po svoji glavni dejavnosti) uvrščena v dejavnosti: promet, skladiščenje, zveze, poslovne storitve in druge storitvene dejavnosti. Stopnja odgovorov je v novembru znašala 93,5 %, stopnja ustreznosti pa je dosegla 91,5 %. Na osnovi pridobljenih podatkov rezultate vzorca povečamo na vso ciljno populacijo.Rezultati niso bili obdelani glede na sezono in število delovnih dni (zaradi prekratke dolžine serije). Vpliv rasti cen ni bil izločen.

Priponke: 20-po-139-0501.doc

Pripravil-a: Mirjana Novak