O-STA

Inflacija v januarju 2005

(9.2.2005) Področje: Cene

1. Indeksi cen življenjskih potrebščin in cen na drobno, januar 2005 Consumer and retail price indices, January 2005
I 05 XII 04I 05 I 04I 05-II 04 I 04-II 03I 05 O 00I 05 O 92
Indeksi cen življenjskih potrebščin, skupaj99,4102,2103,4127,9346,1Consumer price indices, total
blago98,9101,2102,4123,2---goods
storitve100,4104,5105,8140,2---services
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin, skupaj99,5102,3103,5128,2---Harmonized consumer price indices, total
Indeksi cen na drobno, skupaj99,5104,0------360,0Retail price indices, total
blago99,2103,8------327,1goods
storitve100,3104,4------518,3services

Slika 1: Deleži glavnih skupin v indeksu cen življenjskih potrebščin v letih 2004 in 2005Chart 1: Shares of main groups in the consumer price index in 2004 and 2005

METODOLOŠKA POJASNILA

Indeks cen življenjskih potrebščin (ICŽP) meri spremembe v ravni drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini (nacionalno načelo porabe).

Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (HICŽP) meri spremembe v ravni drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih potrošniki (domači in tuji) namenjajo za nakupe predmetov končne porabe na ozemlju Slovenije (domače načelo porabe).

Indeks cen na drobno (ICD) meri spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev z vidika strukture prodaje le-teh na domačem trgu ne glede na namen njihove nadaljnje uporabe in ne glede na vrsto potrošnika.

KOMENTAR

Januarja cene navzdol za 0,6 %

Že v prvem mesecu letošnjega leta smo zabeležili deflacijo; januarja so se namreč cene življenjskih potrebščin v primerjavi s preteklim mesecem znižale za 0,6 %. Mesečna inflacija, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila prav tako negativna (-0,5 %).

Pocenitve obleke in obutve ter goriv povzročile negativno skupno rast cen

Januarja so se znižale cene v skupinah obleka in obutev (za 9,5 %), prevoz (za 0,6 %), raznovrstno blago in storitve (za 0,4 %) ter stanovanje (za 0,3 %). Zgodnejši začetek zimskih razprodaj je močno vplival na gibanje cen v skupini obleka in obutev. Pocenitve oblačil (za 10,1 %) ter obutve (v povprečju za 9,7 %) so namreč znižale skupno rast cen za 0,8 odstotne točke. Na račun nižjih cen tekočih (za 3,6 %) ter pogonskih goriv (za 1 %) in osebnih avtomobilov (za 0,8 %) pa je bila skupna rast cen nižja za 0,2 odstotne točke.

Januarja dražji hrana, tobačni izdelki, nekatere storitve .

Januarja so se najbolj zvišale cene v skupinah alkoholne pijače in tobak (za 1,5 %), hrana in brezalkoholne pijače (za 0,9 %), gostinske in nastanitvene storitve (za 0,6 %), zdravje (za 0,5 %), rekreacija in kultura (za 0,4 %), izobraževanje (za 0,2 %) ter komunikacije (za 0,1 %). Podobno kot lani so se tudi letos na začetku leta precej podražili tobačni izdelki (v povprečju za 2,5 %) in žgane pijače (za 2,6 %).Še vedno pa je tudi za skupino hrana in brezalkoholne pijače značilna razmeroma močna rast cen in tudi tokrat jo lahko pripišemo predvsem višjim cenam zelenjave (za 8,3 %), sadja (za 3,3 %), gaziranih in negaziranih pijač (za 2,1 %).K skupni rasti cen so višje cene hrane prispevale 0,2 odstotne točke, tobačni izdelki, storitve za rekreacijo in kulturo ter ostalo pa so prispevali po 0,1 odstotne točke.

Nadaljuje se rast cen storitev

Že drugi mesec zapored se je gibanje cen storitev zelo razlikovalo od gibanja cen blaga, saj so bile storitve tokat v povprečju dražje za 0,4 %, cene blaga pa so se znova precej znižale (v povprečju za 1,1 %).

Letna rast cen se še naprej znižuje

Ponovna negativna rast cen na mesečni ravni je močno vplivala tudi na letno rast cen; ta se je znižala na 2,2 %. Znižala pa se je tudi povprečna 12-mesečna rast cen; ta je sedaj 3,4-odstotna.V letu dni so se cene najbolj povišale v skupinah stanovanje (za 9,3 %), gostinske in nastanitvene storitve (za 5 %), izobraževanje (za 3,8 %), rekreacija in kultura (za 3,6 %). V skupinah obleka in obutev ter hrana in brezalkoholne pijače pa so se cene v istem obdobju znižale; v prvi za 2,3 %, v drugi pa za 2,2 %.

Novosti in metodološke spremembe v 2005

Z januarjem 2005 smo podobno kot v preteklih letih pri indeksih cen življenjskih potrebščin spremenili uteži. Letošnje uteži temeljijo na triletnem povprečju izdatkov iz anket o potrošnji gospodinjstev za 2001, 2002 in 2003, preračunanih na cene december 2004. Uteži pri harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin pa temeljijo na podatkih nacionalnih računov o izdatkih gospodinjstev za končno potrošnjo za leto 2003, preračunanih na cene december 2004.Obenem smo osvežili tudi seznam izdelkov in storitev, za katere se spremljajo cene, in tudi seznam prodajnih mest, kjer se spremljajo. Med pomembnejšimi novimi reprezentanti so rabljeni avtomobili.

Naslednja objava podatkov

Podatki o rasti cen za februar 2005 bodo predvidoma objavljeni 28. februarja 2005.

Priponke: 04-po-006-0501.doc

Pripravil-a: Ema Mišič