O-STA

Aktivno prebivalstvo, december 2004

(16.2.2005)

Področje: Trg dela

1. Aktivno prebivalstvo, december 2004 Labour force, December 2004
XII 04I-XII 04XII 04 XI 04XII 04 XII 03I-XII 04 I-XII 03
Aktivno prebivalstvo87573887503399,4100,6100,0Labour force
Delovno aktivno prebivalstvo78501078220699,4101,3100,6Persons in employment
Zaposlene osebe70383070264799,4100,7100,5Persons in paid employment
v podjetjih, družbah in org.63881263700499,5100,9100,6in enterprises, companies and org.
pri samozaposlenih osebah650186564298,099,199,2by self-employed persons
Samozaposlene osebe811807956099,9107,0101,9Self-employed persons
samostojni podjet. posamez.432384302999,7100,899,4individual private enterpreneurs
osebe,ki oprav. poklic. dej.66666560100,2103,2102,1own-account workers
Kmetje1)3127629971100,0117,9105,6Farmers1)
Registrirane brezposelne osebe907289282699,894,595,0Registered unemployed persons
1) Podatki o kmetih so povprečja zadnjih štirih znanih četrtletij. Data on farmers are averages of the last four known quarters of the year. Vir podatkov o kmetih je Anketa o delovni sili (ADS). The source of data on farmers is the Labour Force Survey 2. Stopnja registrirane brezposelnosti1), december 2004 Registered unemployment rate1), December 2004
XI 04XII 04I-XII 04
Skupaj10,310,410,6Total
Moški8,89,09,1Men
Ženske12,112,112,4Women
1) Podatke o registriranih brezposelnih osebah posreduje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. The data on registered unemployed persons are mediated by the Employment Service of Slovenia.

Priponke: 07-po-009-0502.doc

Pripravil-a: Andrej Haramina