O-STA

Aktivno prebivalstvo, februar 2005

Področje: Trg dela

1. Aktivno prebivalstvo, februar 2005

Labour force, February 2005

II 05I-II 05II 05 I 05II 05 II 04I-II 05 I-II 04
Aktivno prebivalstvo900542899766100,2100,1100,0Labour force
Delovno aktivno prebivalstvo807404806521100,2100,7100,7Persons in employment
Zaposlene osebe726311725448100,2101,1101,1Persons in paid employment
v podjetjih, družbah in org.662451661579100,3101,2101,2in enterprises, companies and org.
pri samozaposlenih osebah6386063869100,099,599,5by self-employed persons
Samozaposlene osebe8109381073100,197,497,4Self-employed persons
samostojni podjet. posamez.4311643092100,1101,0100,9individual private enterpreneurs
osebe,ki oprav. poklic. dej.6638664299,9101,4101,9own-account workers
kmetje3133931339100,092,192,1farmers
Registrirane brezposelne osebe931389324699,894,994,6Registered unemployed persons

1) Podatki o kmetih so napovedani na osnovi ARIMA-modela. Pri oblikovanju modela za leto 2005 smo upoštevali četrtletne podatke o kmetih iz Ankete o delovni sili (ADS) za časovno obdobje 1. četr. 2000 - 4. četr. 2004.

Data on farmers are estimated on the basis of the ARIMA model. In designing the model we took into account quarterly data from the Labour Force Survey (LFS) for the period from 1st quarter 2000 to 4th quarter 2004.

2. Stopnja registrirane brezposelnosti1), februar 2005

Registered unemployment rate1), February 2005

I 05II 05I-II 05
Skupaj10,410,310,4Total
Moški9,09,09,0Men
Ženske12,012,012,0Women

1) Podatke o registriranih brezposelnih osebah nam posreduje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

The data on registered unemployed persons are mediated by the Employment Service of Slovenia.

METODOLOŠKA POJASNILA

Podatke o delovno aktivnem prebivalstvu dobivamo od prvega januarja 2005 iz Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP). Prej smo podatke o zaposlenih osebah v podjetjih, družbah in organizacijah dobivali z mesečnim raziskovanjem Mesečno poročilo o plačah in zaposlenih osebah v podjetjih, družbah in organizacijah (ZAP/M). Podatke za leto 2004 smo zaradi primerljivosti že preračunali na osnovi podatkov, dobljenih iz SRDAP-a, in preračunani mesečni podatki za obdobje 2000 - 2004 so uporabnikom na voljo v obliki Excelovih tabel na spletni strani

Statističnega urada RS http://www.stat.si/tema_demografsko_trg_dap.asp.

Indeksi v zgornji tabeli so izračunani že iz na novo izračunanih podatkov za leto 2004.

Priponke: 07-PO-009-0504.doc

Pripravil-a: Andrej Haramina