O-STA

Urejanje in čiščenje javnih površin

Velenje, 24. junij 2020 - Svetniki so na včerajšnji seji sveta Osnutek Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje prekvalificirali v predlog in ga soglasno sprejeli. V nadaljevanju so sprejeli tudi Predlog Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, ki določa minimalne standarde izvajanja lokalne gospodarske javne službe. V novo koncesijo bo vključenih za približno 30 tisoč m² več zelenih površin in tudi vse na novo zgrajene kolesarske površine.

Vodja Urada za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje Anton Brodnik je predstavil akte, ki jih je potrebno sprejeti zaradi poteka desetletne koncesije, da bi zagotavljali nadaljnje nemoteno urejanje in čiščenje javnih površin. V okviru investicijskega programa so stroški izvajanja javne službe na prebivalca ocenjeni na 28,90 evra brez DDV oziroma 35,26 evra z DDV, kar na letni ravni znaša 1.162.068 evrov z DDV, koncesija pa se bo sklenila za obdobje največ 11 let. V koncesijo bo na novo vključenih za približno 30 tisoč m² več zelenih površin in tudi vse na novo zgrajene kolesarske površine.

S sprejetjem odloka bomo zagotavljali nemoteno delovanje gospodarske javne službe varstva okolja, urejenost in čistočo javnih površin, ustrezno urbanistično podobo in urejen videz mesta, ohranjali obstoječe ravni stanja javnih površin in obstoječe zelene javne površine, zasaditve in drevnine, izboljšali izgled in turistično ponudbo mesta, skrbeli za prometno varnost, nemoten transport uporabnikov javnih površin in kakovost življenja občanov.

Mestna občina Velenje je že pripravila investicijsko dokumentacijo, ki je zahtevana z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in Zakonom o nekaterih koncesijskih pogodbah. Z namenom ugotovitve zainteresiranosti za izvajanje javne službe smo že objavili tudi Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvajanje gospodarske javne službe.

Svetniki so sprejeli tudi Predlog Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, ki določa minimalne standarde. Pravilnik smo nadgradili na osnovi izkušenj zadnjih deset let in natančneje definirali minimalne normative za izvajanje lokalne gospodarske službe. S pravilnikom so določene tudi posamezne cone urejanja in čiščenja ter pogostost izvajanja posameznih storitev.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.
Kabinet župana

T: 03 8961 700
........................................................................................................................