O-STA

Revizija BDP za 1995 - 2004

(9.6.2005)

Področje: Nacionalni računi

Revizija bruto domačega proizvoda za 1995 - 2004

Statistični urad bo v septembru letos objavil revizijo bruto domačega proizvoda (BDP) za obdobje 1995-2004. Vzroka za revizijo sta sektorska razporeditev posredno merjenih storitev finančnega posredništva in prehod na ocenjevanje BDP v stalnih cenah predhodnega leta. Obe spremembi v ocenjevanju BDP sta metodološki novosti, ki bosta v Evropski uniji uvedeni v letošnjem letu.

Razporeditev posredno merjenih storitev finančnega posredništva

Finančni posredniki zaračunavajo strankam storitve neposredno, hkrati pa predvsem banke stranke oskrbujejo tudi s storitvami, za katere ustvarjajo dohodek posredno, in sicer z različnimi obrestnimi merami na depozite na eni in na posojila na drugi strani. Dohodek od razlik v obrestnih merah je v nacionalnih računih znan kot >posredno merjene storitve finančnega posredništva< (PMSFP). V primeru PMSFP se dohodek od storitev ustvarja s plačevanjem oziroma z zaračunavanjem različnih obrestnih mer posojilojemalcem na eni in varčevalcem na drugi strani; finančni posredniki plačujejo nižjo obrestno mero varčevalcem in zaračunavajo višjo obrestno mero posojilojemalcem.

Do sedaj ta storitev finančnega posredništva v nacionalnih računih ni bila razporejena po sektorjih porabnikih in po dejavnostih. Po sedaj veljavni metodi je ocenjena vrednost PMSFP pripisana proizvodnji finančnega posredništva in hkrati kot vmesna potrošnja in s tem negativna dodana vrednost nominalnega sektorja gospodarstva izločena iz končne ocene BDP. Zato vrednost PMSFP po sedaj veljavni metodi ni vplivala na raven BDP.

Razporejanje PMSFP - novost v nacionalnih računih

Evropska zakonodaja zahteva spremembo sedanje metode tako, da mora biti potrošnja PMSFP razporejena tako po sektorjih uporabnikih kot po dejavnostih, vključno z izvozom in uvozom teh storitev. Članice EU morajo v letu 2005 razporediti PMSFP v svojih nacionalnih računih. Končen dogovor o tem je bil potrjen z Uredbo komisije (ES) št. 1889/2002. V Uredbi sveta (ES) št. 448/98 so predstavljene metode izračunavanja in razporejanja PMSFP, ki so jih države članice testirale za obdobje od leta1995 do 2002.

Zaradi novega pristopa v ocenjevanju in razporejanju PMSFP bo raven BDP višja; po predhodnih ocenah bo učinek te spremembe od 1,0 % do 1,5 % višja raven BDP po posameznih državah Evropske unije.

Na Statističnem uradu smo v sodelovanju z Banko Slovenije, ki nam je posredovala potrebne podatke za računanje in razporejanje PMSFP, pripravili izračune za Slovenijo za obdobje od leta 1995 do 2004. Okvirno bo ta metodološka sprememba povečala sedanjo raven BDP v povprečju za okoli 1 %.

Stalne cene predhodnega leta

Hkrati s sektorsko razporeditvijo PMSFP po uporabnikih bo v nacionalnih računih uvedeno tudi t. i. verižno ocenjevanje BDP v stalnih cenah. Na ta način bomo opustili metodo ocenjevanja BDP v stalnih cenah določenega baznega leta (do sedaj sta to bili leti 1995 in 2000) in prešli na veriženje, to je ocenjevanje BDP v stalnih cenah predhodnega leta. Ta metoda je bolj kakovostna, saj upošteva tekoče spremembe in relativna razmerja cen, kar je zelo pomembno za ocenjevanje spremembe obsega BDP v dinamičnem gospodarstvu.

Podatki v cenah preteklega leta izražajo spremembe v obsegu in bodo v statističnih publikacijah objavljeni na tri načine, in sicer kot:

- stopnje rasti;

- verižni indeksi (leto 2000 = 100);

- verižne vrednosti (leto 2000 = 100).

V letnih računih bodo stopnje rasti izražale medletne primerjave, za četrtletne račune bomo prikazovali stopnje rasti tekočega četrtletja v primerjavi s prejšnjim četrtletjem in v primerjavi z enakim četrtletjem preteklega leta.

Uporabniki podatkov nacionalnih računov morajo vedeti, da z uvedbo verižnega računanja BDP v stalnih cenah pri prikazovanju dolgoročnih serij vrednostnih podatkov izgubimo seštevnost agregatov (razen pri podatkih referenčnega leta in leta, ki sledi referenčnemu letu). To pomeni, da pri prikazovanju dolgoročnih verižnih serij vrednostnih podatkov o obsegu vsota posameznih komponent BDP ni enaka vrednosti BDP.

Rokovnik objav

V nacionalnih računih na letni ravni bodo revidirani podatki BDP zaradi sektorske razporeditve PMSFP in prehoda na izračun v stalnih cenah preteklega leta za celotno obdobje 1995-2004 objavljeni sredi septembra in sicer takoj po objavi podatkov četrtletnih računov za drugo četrtletje 2005 9. septembra 2005. Podatki četrtletnih računov po novi metodologiji bodo prvič objavljeni v decembru in sicer za celotno obdobje od 1. četrtletja 1995 do 3. četrtletja 2005.

Pripravil-a: Andrej Flajs