O-STA

Jutri seja sveta v domu kulture

Velenje, 26. oktober 2020 - Jutri, 27. oktobra, bo od 8. ure dalje 12. seja Sveta Mestne občine Velelenje izjemoma potekala v veliki dvorani Doma kulture Velenje. Sejo bomo pripravili v skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje Republike Slovenije.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev župana
 2. Imenovanje tričlanske mandatne komisije za ugotovitev izvolitve župana
 3. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
 4. Predlog Sklepa o ugotovitvi izvolitve župana
 5. Predlog Sklepa o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter prenehanju mandata člana sveta
 6. Potrditev zapisnika 11. seje Sveta Mestne občine Velenje
 7. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje Sveta Mestne občine Velenje
 8. Potrditev zapisnika 2. izredne seje Sveta Mestne občine Velenje
 9. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje Sveta Mestne občine Velenje
 10. Predstavitev Strategije prestrukturiranje premogovnih regij - Deloitte
 11. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 12. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Muzej Velenje
 13. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline
 14. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva v Nadzornem odboru Mestne občine Velenje
 15. Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020 v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020
 16. Predlog Sklepa o odpisu terjatev Mestne občine Velenje
 17. Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2019 in iz preteklih let
 18. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcel 1383/6, 1385/4,1385/5, 1386/6)
 19. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcel 1395/6, 1395/7, 1396/3)
 20. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 974 Prelska iz javnega dobra (ID znak parcel 1074/1, 1072/31, 1074/3)
 21. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcel 441/8, 440/10, 441/5, 441/10)
 22. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 957 Škale iz javnega dobra (ID znak parcela 957 1253/2)
 23. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 975 848/21, 848/22)
 24. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3479/5)
 25. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020
 26. Predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k. o. 964 Velenje, 968 Podkraj, 952 Cirkovce, 951 Hrastovec in 975 Vinska Gora
 27. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020
 28. Osnutek Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje
 29. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje