O-STA

Letno poročilo Slovenske karitas za leto 2020

V letu 2020 je bilo v različne programe mreže Karitas z materialno in strokovno pomočjo, v skupni vrednosti 8,8 mio EUR, vključenih več kot 120.300 oseb, od tega več kot 24.000 otrok in 28.600 starejših.
V programih materialne pomoči Karitas po vsej Sloveniji ostaja 37.000 gospodinjstev oziroma 91.080 oseb, ki se sami, kljub pomoči, pokojnini ali delu za minimalno plačo, ne zmorejo preživljati. Približno polovica gospodinjstev je staršev z otroki, preostale pa so predstavljali starejši in posamezniki, ki živijo sami. Med prejemniki materialne pomoči, ki prejemajo vsaj pomoč v hrani, je bilo 77.396 staršev z otroki in posameznikov, 12.965 starejših in 719 brezdomcev. Samo v lanskem letu je bilo pomoči v obliki plačila najnujnejših položnic deležnih 11.180 oseb. Ob večjih stiskah, naravnih in drugih nesrečah je pomoč prejelo 2.815 oseb. 11.963 otrok je prejelo pomoč s šolskimi potrebščinami. Prostovoljci so v obdobjih omiljenih ukrepov ob epidemiji izvedli 28.810 obiskov starejših.

Materialna pomoč na 310 razdelilnih mestih Karitas je bila realizirana z darovi darovalcev, donatorjev, delom prostovoljcev, sredstvi FIHO, ministrstev in lokalnih skupnosti ter hrano iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. 9.800 prostovoljcev, ki delujejo v 450 župnijskih Karitas je ljudem v stiski razdelilo 3.190 ton hrane in skupaj podarilo več kot 517.460 prostovoljnih ur. Za različne programe osnovne materialne pomoči je Karitas v Sloveniji iz različnih virov v letu 2020 skupaj namenila 6,4 mio EUR.

V socialno varstvene programe za pomoč zasvojenim, ženskam v stiski in žrtvam trgovine z ljudmi ter v zavetišča je bilo v celodnevno oskrbo z namestitvijo vključenih 394 oseb. Skupna vrednost socialno varstvenih in zahtevnejših strokovnih programov je znašala 2,4 mio EUR.
Dodatno pa je Karitas izvajala tudi programe osveščanja, preventive in izobraževanj. S sredstvi zbranimi v akcijah in razpisih za pomoč tujini smo na področjih zdravstva, šolstva in podhranjenosti pomagali predvsem v Afriki in na območjih Balkana. Pomoč tujini je presegla 770.000 EUR.
Največji vir za realizacijo celotne dejavnosti Karitas so v letu 2020 predstavljali donatorji s 42 %, sledijo državna sredstva in hrana iz Sklada EU z 31,6 % in FIHO v višini 14,4 %.

Podrobno poročilo je na voljo na https://www.karitas.si/o-karitas/porocilo .

Iskrena zahvala vsem darovalcem, prostovoljcem in ustanovam, ki podpirajo delo Karitas!

Peter Tomažič
generalni tajnik Slovenske karitas