O-STA

Ustanovljen Svet županov premogovnih regij SAŠA in Zasavje

Župani premogovnih regij SAŠA in Zasavje so podpisali sporazum o ustanovitvi Sveta županov premogovnih regij SAŠA in Zasavje, ki bo aktivno spremljal postopke v procesu pravičnega prehoda. Le z enotnim nastopom in močno podporo države bomo lahko zagotovili, da bo prehod iz premoga pravičen.

Svet si bo prizadeval za čimprejšnje sprejetje območnih načrtov za pravičen prehod obeh regij, za vzpostavitev sistema upravljanja pravičnega prehoda, zagotovitev finančnih virov in sprejetje zakonodaje za pravični prehod regij, izgradnja primerne infrastrukture ter skupno vizijo za obe regiji, kot jo opredeljuje strategija (podpora razvoju energetike, gospodarstva, človeških virov, socialne infrastrukture in tudi sanacije degradiranih površin).

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je v imenu občin Savinjsko-šaleške regije poudaril, da so izzivi na področju energetike izjemno veliki in da je pri prestrukturiranju tvorno povezovanje, iskanje sinergij in skupni interesi še toliko pomembnejše. Naša prizadevanja gredo v čimprejšnje sprejetje območnih načrtov za pravičen prehod obeh regij in čimprejšnjo vzpostavitev sistema upravljanja pravičnega prehoda, ki mora izhajati iz regije. Obema razvojnima agencijama se dodeli vloga izvajalskega organa in projektne pisarne za pravični prehod kot je opredeljeno v sprejeti strategiji. Nujna je čimprejšnja zagotovitev finančnih virov za pravični prehod regij (Sklad za pravični prehod, Sklad za podnebne spremembe, Načrt za okrevanje in odpornost ...) in takojšnje sprejetje zakonodaje, ki bo omogočala pravični prehod (Zakon o prestrukturiranju regij, Zakon o zaprtju PV ...). Obe regiji poudarjata nujnost izgradnje primerne cestne, železniške infrastrukture in imenovanje nacionalnega koordinatorja pravičnega prehoda. Pri pravičnem prehodu je nujno upoštevati skupno vizijo regij, kot jo opredeljuje strategija (podpora razvoju energetike, gospodarstva, človeških virov, socialne infrastrukture in tudi sanacije degradiranih površin); podnebni sklad pa mora postati sistemski vir financiranja tranzicije obeh regij. Župan je izrazil zadovoljstvo, da so se vse lokalne skupnosti dogovorile in uskladile za medsebojni sporazum o sodelovanju, da smo vsi pripravljeni pomagati in iskati skupne sinergije.

Župan občine Hrastnik Marko Funkl je v imenu občin Zasavske regije povedal, da gre za izmenjavo bogatih izkušenj regije, ki je šla skozi zapiranje rudnikov in ne prestrukturiranje, z regijo, ki se bo z vsem tem soočila v prihodnjem desetletju. Pomembno sporočilo je, da bo imela država na drugi strani pomembnega sogovorca, saj je zapiranje premogovnikov in prestrukturiranje regije v veliki meri odvisno od lokalnih skupnosti. To je bila napaka takratne politike in tega v Šaleški dolini ne želimo ponoviti. Vsa odgovorna in pristojna ministrstva morajo enotno vključevati vse lokalne skupnosti. Izpostavil je izgradnjo primerne infrastrukture - predvsem cestne, to je ključnega pomena pri privabljanju novih investitorjev. Potrebna je odločna drža, da ne boste imeli v Šaleški dolini nekoč podobno sliko, kot zdaj v Zasavju. Zasavska regija je dokaz, kako se ne zapira ene panoge, brez predlaganih rešitev na dolgi rok.

Direktorica Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije mag. Biljana Škarja je povedala, da ji je v veliko veselje, da je prišlo do podpisa tega sporazuma in do formaliziranja sodelovanja, ki se je pravzaprav začelo že pred leti. Od leta 2019 dalje, ko smo postali enotna pilotna regija, pa še intenzivneje sodelujemo.

Direktor Regionalne razvojne agencije Zasavje Jani Medvešek, je poudaril, da morajo o projektih odločati ljudje v regiji. Upoštevati se mora mnenja in ljudi, ki v regiji živijo. Zasavska regija se je soočala s številnimi težavami, okoljska sanacija ni bila zaključena. Te napake se morajo odpraviti in da se izkoristi vse priložnosti, ki jih ponuja sklad za pravični prehod. Sodelovanje ni novost in obe agenciji sta se izjemno trudili, da s skupnim ciljem pravičnega prehoda odločno sodelujemo.

Člani Sveta županov so župani regije SAŠA (ožje vplivno območje): Občine Šmartno ob Paki, Občine Šoštanj, Mestne občine Velenje in župani premogovne regije Zasavje: Občina Hrastnik, Občina Litija, Občina Trbovlje in Občina Zagorje ob Savi. Član Sveta županov je tudi predstavnik občin Zgornje Savinjske doline (v nadaljevanju ZSD): Občine Gornji Grad, Občine Ljubno, Občine Luče, Občine Mozirje, Občine Nazarje, Občine Rečica ob Savinji in Občine Solčava. Predstavnik občin ZSD je eden izmed županov občin ZSD, ki ga določijo župani občin ZSD na kolegiju.

Svet županov svoje odločitve sprejema v konsenzu in bo aktivno spremljal postopke v procesu pravičnega prehoda. Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe Sveta županov opravljata Razvojna agencija SAŠA in Regionalna razvojna agencija Zasavje.

Podpisan sporazum, skupna stališča in fotografije pripenjamo.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje