O-STA

Geslo letošnjega dneva Zemlje: Investirajmo v naš planet

Emisije toplogrednih plinov (TPG) v ekvivalentu CO2, Slovenija
Količina načrpane in porabljene vode iz javnega vodovoda, Slovenija
Kazalniki za odpadke, Slovenija
Delež na novo registriranih osebnih avtomobilov glede na pogon in gorivo, Slovenija, 2020
Okoljski davki po vrstah davka, Slovenija
Investicije v varstvo okolja po namenu (mio. EUR), Slovenija

"Investirajmo v naš planet" je geslo letošnjega svetovnega dneva Zemlje, ki poteka že 52. leto zapored. Na ta dan bodo okoljevarstveniki z različnimi dogodki po vsem svetu skušali opozoriti na pomen razvoja, inovacij in implementacij rešitev za preprečevanje podnebnih sprememb in degradacije okolja ter za zagotavljanje trajnostne prihodnosti. Glavni cilj je doseči partnerstvo za planet s sodelovanjem najrazličnejših deležnikov.

Pri spremljanju stanja in trendov na teh področjih se lahko opremo na najrazličnejše statistične podatke o stanju okolja in investicijah v njegovo varovanje. Tovrstne podatke o Sloveniji, ki jih zbiramo na SURS-u, predstavljamo v nadaljevanju.

Skoraj petina vseh emisij toplogrednih plinov v Sloveniji nastane v gospodinjstvih

Leta 2020 je v Sloveniji nastalo 8,5 tone emisij toplogrednih plinov v ekvivalentu CO2 na prebivalca oziroma skupno skoraj 18 milijonov ton. Od tega jih je 81,9 % ali 14,7 milijona ton izviralo iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti, 18,1 % ali 3,3 milijona ton pa iz gospodinjstev, pri čemer se razmerje v zadnjem desetletju ni pomembneje spreminjalo. Od leta 2017 sicer emisije v obeh primerih rahlo upadajo in so se skupno v obdobju 2017-2020 zmanjšale za 6,5 %.

Prebivalec Slovenije v povprečju porabil 58,2 m3 vode

Večino vode za javni vodovod v Sloveniji načrpamo iz podzemnih vodnih virov - v letu 2020 je bilo iz teh virov načrpanih 165 milijonov m3 vode ali 97,6 % vse vode, pri čemer so izgube v omrežju znašale 47 milijonov m3 ali 27 % vse vode, načrpane za javni vodovod. Poraba vode na prebivalca je v tem letu znašala 58,2 m3.

Količina odloženih odpadkov se v Sloveniji zmanjšuje

V letu 2020 je v Sloveniji nastalo nekaj več kot 1 milijon ton komunalnih odpadkov, kar pomeni, da je vsak prebivalec v tem letu proizvedel povprečno 489 kilogramov komunalnih odpadkov oziroma za 137 kilogramov več kot v letu 2011. V obdobju 2011-2020 se je povečal delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov (iz 32,5 % na 72,2 %) in zmanjšala količina komunalnih odpadkov, odloženih na komunalnih odlagališčih: iz 204 kilogramov na prebivalca v letu 2011 na 31 v letu 2020. V tem letu je nastalo tudi 68 kilogramov odpadne hrane na prebivalca.

Število vozil na električni in hibridni pogon se povečuje

V Sloveniji je bilo konec leta 2020 1.170.690 registriranih osebnih vozil, kar je za 10,3 % več kot v letu 2011. Ob tem se v zadnjih letih povečuje število vozil na električni in hibridni pogon: leta 2020 je bilo prvič registriranih 1.838 vozil na električni pogon (kar je za 134,1 % več kot v letu 2019) in 3.379 vozil na hibridni pogon (kar je za 26,0 % več kot leto prej). Število vseh električnih vozil se je v primerjavi z letom prej povečalo za 83,7 %, število vozil na hibridni pogon pa za 38,4 %. Prve registracije električnih vozil so zajemale 2,3-odstotni, hibridnih pa 4,2-odstotni delež vseh na novo registriranih vozil v tem letu.

Okoljski davki znašali 1.309 mio. EUR

Z okoljskimi davki je bilo leta 2020 v proračunu RS zbranih 1.309 milijonov EUR, kar je za 18,4 % manj kot leto prej in 2,6 % več kot leta 2011. Največji delež okoljskih davkov so predstavljali davki na energijo: plačanih je bilo za 1.060 milijonov EUR davkov na energijo (81,0 % vseh okoljskih davkov), medtem ko so davki na promet v tem letu znašali 192 milijonov EUR (14,7 %), davki na rabo naravnih virov 32 milijonov EUR (2,4 %), davki na onesnaževanje pa 25 milijonov EUR (1,9 %).

412 mio. EUR investicij za varstvo okolja

Za varstvo okolja je bilo v Sloveniji leta 2020 namenjenih 412 milijonov EUR investicij, kar je za 46 % več kot leta 2011. Največ investicij je bilo na področju varstva zraka in klime (200 milijonov EUR); ta vrednost se je od leta 2011 dvignila za 38 %. V obdobju 2011-2020 so se najbolj, za 130 %, povišale investicije za ravnanje z odpadki, in sicer iz 38 na 87 milijonov EUR.