O-STA

Skupščina delničarjev NLB d.d. potrdila bilančni dobiček za leto 2021 v znesku 50 milijonov EUR; o predvideni drugi tranši izplačila dividend bodo delničarji glasovali v drugi polovici leta

20. junij 2022

Delničarji NLB d.d. so se danes zbrali na 38. Skupščini delničarjev NLB d.d., na kateri je bilo prisotnih 64,31 % delnic z glasovalno pravico. Potrdili so vse predloge sklepov, ki sta jih predlagala Uprava in Nadzorni svet NLB d.d.

Delničarji so se na skupščini seznanili z Letnim poročilom NLB Skupine za leto 2021, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za leto 2021, Poročilom o prejemkih za poslovno leto 2021 ter z Dodatno informacijo o prejemkih Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v lanskem letu na podlagi smernic SDH. Odločali so o tudi predlogu delitve bilančnega dobička za leto 2021 ter podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d.

Bilančni dobiček NLB d.d. za leto 2021 znaša 458.266.602,05 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2021 v višini 208.421.094,37EUR, prenos presežka iz prevrednotenja za finančne instrumente, merjene po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, v višini 53.288,25 EUR ter preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 249.792.219,43 EUR.

Delničarji so se odločili, da se del bilančnega dobička v višini 50 milijonov EUR izplača delničarjem kot dividenda, kar znaša 2,50 EUR bruto na delnico. Dividende bodo 28. junija 2022 izplačane osebam, ki so vpisane kot delničarji NLB d.d. pri Klirinško depotni družbi na 5. delovni dan po dnevu skupščine, ki je sprejela ta sklep (27. 6. 2022, presečni dan).

"Poudariti moramo, da je to šele prvo izplačilo dividend, ki ga načrtujemo letos," je pojasnil predsednik uprave NLB d.d. Blaž Brodnjak in dodal: "V naši napovedi poslovanja za leto 2022 smo predvideli izplačilo v skupni vrednosti 100 milijonov evrov, čemur ostajamo zavezani, prav tako pa tudi upravičenju pričakovanj naših delničarjev z ustvarjanjem dodane vrednosti zanje. Toda ker smo prepoznali različne prednosti v primeru izplačila dividend v dveh tranšah, se je banka odločila, da bo prva tranša v prej omenjenem znesku 50 milijonov evrov predlagana v izplačilo na tej Skupščini, medtem ko bo druga tranša predvidoma predložena v potrditev na seji skupščine, ki bo potekala proti koncu letošnjega leta. NLB si prizadeva, da bi delničarjem do leta 2025 izplačala 500 milijonov evrov dividend."

Predvideno izplačilo dividend v znesku 100 milijonov EUR iz dobička ustvarjenega v letu 2021 ni vključeno v kapitalsko osnovo, kar pomeni, da izplačilo ne bo vplivalo na kapitalske količnike NLB Skupine. Preostali del bilančnega dobička NLB d.d. ostaja nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

Skupščina delničarjev NLB d.d. se je seznanila tudi z različnimi poročili in glasovala o predlogu sprememb in dopolnitev Statuta NLB d.d., imenovala revizorsko hišo KPMG Slovenija, d.o.o. za revizorja NLB d.d. za poslovna leta 2023-2026 in sprejela Politiko o zagotavljanju raznolikosti organa upravljanja in višjega vodstva banke. Več podrobnosti je na voljo pri sklepih, objavljenih skupaj z rezultati glasovanja na 38. Skupščini delničarjev NLB d.d. na spletnih straneh banke in Ljubljanske borze.

NLB Komuniciranje