O-STA

Mnenje, pripombe in dileme ZDUS o pravilnikih dolgotrajne oskrbe - ZDOsk

Ljubljana, 25.10.2023 - V prostorih ZDUS se je na seji sestala Komisija za zdravstvo in socialno varstvo ZDUS , ki je razpravljala o pravilnikih, ki bodo v javni razpravi še do 2. 11. 2023. Gre za mnenja, pripombe in dileme k omenjenim pravilnikom, ki se nanašajo na Zakon o dolgotrajni oskrbi. Takole so zapisali v poročilo po končani seji.

Pravilnik o vsebini preizkusa spoznavnih sposobnosti

Predlagan vprašalnik "Kratek preizkus spoznavnih sposobnosti" je že sedaj v veljavi. Sedaj se uporablja kot presejalni test oseb z demenco in ga opravi klinični psiholog ali zdravnik specialist nevrolog oz. psihiater. Sprašujemo zakaj je potreben nov Pravilnik, saj preizkus spoznavnih sposobnosti na terenu že teče, predvidevamo, da na podlagi kakega drugega predpisa oziroma akta, kar zadeve podvajajo s čimer je otežena preglednost. Zaradi jasnosti predlagamo uskladitev aktov oziroma opredelitev le z enim predpisom.

Velik problem pa je dostopnost do zdravnikov nevrologov, psihiatrov in kliničnih psihologov, ki bi naj ta preizkus izvajali, kar pomeni da je ljudem demenco z diagnoza postavljena z veliko zamudo in bo na tej podlagi zavarovanec težko pridobil pravico do dolgotrajne oskrbe (DO), izvid pa ne sme biti starejši od 6 mesecev. (preizkus spoznavnih sposobnosti ni vključen v Pravilnik o oceni upravičenosti do DO)

Pravilnik o oceni upravičenosti do dolgotrajne oskrbe

Menimo, da je metodologija ocenjevanja preveč zapletena. Zajema 8 modulov, vsak modul ima od 5 do 14 meril in lestvico štiristopenjskih ocen. To vodi v možnost subjektivnosti ocenjevanja. Pri večjem meril je večja nevarnost za neobjektivno oceno. Metodologija je za večino ljudi nejasna nerazumljiva in pušča veliko svobode ocenjevalcem upravičenosti ljudi do dolgotrajne oskrbe . Zahteva veliko časa in administracije, zato je potreben razmislek, kaj lahko še optimiziramo. Izbrani model ocenjevanja je zelo zahteven, interdisciplinaren, zato bi bilo vsaj pri prvem ocenjevanju primerno, da oceno izdelata dva strokovnjaka in sicer eden iz področja zdravstva in drugi s področja sociale.

Potrebna bo dobra informacijska podpora, sicer bo ocenjevanje časovno predolgo in obremenjujoče za uporabnika in ocenjevalce.

Ocena u upravičenosti za hospitalizirane osebe

Sprašujemo kako bo potekal postopek ocenjevanja upravičenosti za hospitalizirane osebe, za katere je že brez uporabe ocenjevalne lestvice OLDO jasno, da osebe potrebujejo dolgotrajno oskrbo? Možno je, da bo taka oseba imela urejeno oceno upravičenosti še preden bo odpuščena domov. V kolikor pa ne, morajo svojci že pred prihodom pacienta domov pripraviti vse potrebno za nadaljevanje oskrbe doma. Ali bo takšna oseba čakala doma na ocenjevalca in bo brez storitev? Torej kako je zagotovljena kontinuiteta storitev: bolnišnica domača oskrba?

Pravilnik o Strokovnem svetu za dolgotrajne oskrbe

Predlagamo da se točka 6, člena spremenil, tako, da se glasi: "5. se ne udeleži 2 zaporednih sej iz neupravičenih razlogov" Obrazložitev: menimo, da je razrešitev na ta način podana bolj objektivno.

Predlagamo tudi, da se drugi del stavka sedanje 5. točke črta ("in ne sodeluje pri delu Strokovnega sveta za DO"}, ker je to nesodelovanje težko objektivno ugotoviti,

Komisija ZDUS za zdravstveno in socialno varstvo, 25. 10.2023