O-STA

Učinkovito in okolju prijazno ravnanje z energijo je izziv stoletja

Učinkovito in okolju prijazno ravnanje z energijo je izziv stoletja

Sporočilo za javnost za objavo - Informa Echo

11.02.2024

Na Agenciji za okolje je 7. februarja 2024 potekala interdisciplinarna predstavitev Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije 2023 (REUS) v gospodinjstvih in kazalcev vedenja in ravnanja z energijo.

Raziskava REUS nudi statistične podatke, ki državni upravi omogočajo spremljanje vedenja in ravnanja z energijo in s tem povezane učinke ukrepov za doseganje okoljskih, podnebnih in energetskih ciljev. Kazalci okolja, ki temeljijo na podatkih raziskave REUS, predstavljajo podlago za ozaveščanje, informiranje in opolnomočenje državljanov kot dobrih gospodarjev z energijo v svojih domovih, na delavnih mestih in v javnih ustanovah.

Ker se ravnanju z energijo posveča manj pozornosti kot sodobnim, učinkovitim tehnologijam, zakonodaji in finančnim spodbudam, so se v naročniški modul raziskave REUS vključili Agencija za okolje, Eko Sklad in ELES. V povezavi z nedavnimi dogodki, ki so posledica podnebnih sprememb, so bila v središče zadnje raziskave REUS vključena naslednja vprašanja:

· v kolikšni meri so slovenska gospodinjstva pripravljena na ekstremne vremenske razmere,

· kako uporabniki ocenjujejo storitve svetovalne mreže ENSVET, ki deluje v okviru Eko sklada in

· v kolikšni meri so gospodinjstva pripravljena na aktivni odjem in zainteresirana za lastno proizvodnjo električne energije.

Rezultati REUS 2023 so objavljeni na spletni strani raziskave REUS.

--- Tina Seršen, Državna sekretarka za energijo, MOPE / Uvodni nagovor (VIDEO) ---

Kazalci vedenja in ravnanja z energijo - ARSO

Za hitrejše in dosledno pregledovanje podatkov so na Agenciji za okolje vzpostavljeni kazalci vedenja in ravnanja z energijo. Na dogodku so predstavili šest kazalcev iz naslednjih področij:

· Ozaveščenost prebivalstva o energetski učinkovitosti in odnos do porabe energije

· Ozaveščenost prebivalstva o vplivih podnebnih sprememb

· Odnos prebivalstva do okolju prijaznega prometa

· Odnos prebivalstva do porabe goriv in do vozil na alternativni pogon

Kazalci so objavljeni na spletni strani Agencije za okolje - Kazalci okolja v Sloveniji, povzetki poročil pa na spletni strani raziskave REUS.

--- Pomen kazalcev vedenja in ravnanja / Nataša Kovač ARSO (VIDEO)

---

Predstavitev posodobljenih kazalcev vedenja in ravnanja z energijo / Rajko Dolinšek, Informa Echo (VIDEO)

---

Pomoč pri odločanju - Svetovalna mreža ENSVET

Z ozaveščanjem državljanov si želi Eko sklad doseči več vlaganj v učinkovito rabo energije. V ta namen so ustanovili mrežo ENSVET, katere prepoznavnost se je v zadnjih šestih letih povečala za deset odstotkov. Kot kažejo rezultati raziskave REUS GOS 2023, energetski svetovalci mreže ENSVET podelijo največ nasvetov prek telefona in osebnega obiska v pisarni. Državljani največ informacij v zvezi z mrežo ENSVET, dobijo iz tiskanih medijev in TV. Pomemben podatek za Eko sklad je, da skoraj 60 odstotni delež anketiranih zanima in želijo izvedeti več o sami mreži ENSVET. Eko sklad torej čaka še veliko izzivov pri dvigu same prepoznavnosti mreže ENSVET.

--- Poznavanje in mnenja o svetovalni mreži ENSVET / Tjaša Bandelj, Eko sklad (VIDEO)

---

Samooskrba z električno energijo - ELES

Izsledki vprašanj, ki jih je v raziskavo REUS vključil ELES so pokazali, da več kot polovica anketiranih ne razmišlja o lastni elektrarni, bi se pa vključili v energetsko skupnost. Predvsem tisti v večstanovanjskih stavbah, kjer so možnosti za izgradnjo lastne elektrarne omejene. Delež gospodinjstev, ki že imajo elektrarno, se je v enem letu podvojil. Dobra polovica od tistih, ki načrtujejo ogrevanje z elektriko bo izbralo toplotno črpalko. Slaba tretjina pa razmišlja o nakupu električnega avta v treh do petih letih.

--- Aktivni odjem, lastna proizvodnja el. energije in uporaba el. avtomobilov / Rajko Dolinšek (VIDEO)

---

Ekosistem učinkovitega ravnanja z energijo - Informa Echo

Poleg REUS 2023 in kazalcev okolja, je bil predstavljen tudi razvojni projekt Ekosistem učinkovitega ravnanja z energijo (EURE), namenjen usklajevanju prizadevanj EU, države in državljanov, ki predstavljajo bazo za uresničevanje okoljskih, podnebnih in energetskih ciljev. Na izsledkih raziskave REUS Ekosistem EURE razvija agencija Informa Echo v sodelovanju s partnerji.

--- Ekosistem učinkovitega ravnanja z energijo EURE / Rajko Dolinšek, Informa Echo (VIDEO)

--- Kombiniran kazalec naklonjenosti uporabi fotovoltaike / Lenka Hrastar, Ipsos / Rajko Dolinšek (VIDEO)

---

Dogodek, ki je bil namenjen deležnikom iz državne uprave, strokovni javnosti in medijem, je izpostavil, kako osebne navade in vrednote, kot sta zmanjševanje porabe energije in izbira obnovljivih virov, vodijo k trajnostnemu vedenju in prispevajo k doseganju podnebno-energetskih ciljev.

---

Vprašanja in odgovori (VIDEO)

---

--------------------------------------------------------------

Viri

Informa Echo, Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS 2019, www.reus.si

Medijska soba: https://mediji.reus.si/

Na prenovljeni spletni strani https://porocila.reus.si/ lahko najdete javno dostopna poročila Raziskave REUS za gospodinjstva ter za javni in storitveni sektor.

Raziskava REUS je temelj Ekosistema učinkovitega ravnanja z energijo - EURE.

Infografika je primerna za tisk do širine 17 cm / © Informa Echo /

O Raziskavi REUS

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije - REUS je edina neodvisna kontinuirana raziskava v Sloveniji, ki omogoča pridobivanje statistično relevantnih podatkov s področja rabe energije. Raziskava REUS 2019 predstavlja sedmi val Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije, ki jo izvaja Informa Echo v sodelovanju s partnerji od 2009.

Glavni sofinancer raziskave REUS je podjetje Borzen / Trajnostna energija.

Sofinancer Raziskave REUS GOS 2022 je tudi Agencija Republike Slovenije za okolje v okviru Ministrstva za okolje in prostor.

Več o raziskavi REUS: https://www.reus.si/

O kazalcih okolja, vedenja in ravnanja z energijo

Kazalci okolja so na dogovorjen način izbrani in predstavljeni podatki. Namenjeni so ozaveščanju javnosti in podpori odločanju. S kazalci, s katerimi spremljamo ozaveščenost javnosti o rabi energije, energetski učinkovitosti in podnebnih spremembah želimo vplivati na pomen znanja o podnebnih spremembah in na večjo pripravljenost podpori podnebju in okolju prijaznim politikam.

Kazalec okolja Ekstremni padavinski dogodki in kazalec vedenja in ravnanja Ozaveščenost javnosti o vplivih podnebnih sprememb in druge kazalce vedenja in ravnanja z energijo lahko najdete na spletni strani ARSO, več podatkov iz / o Raziskavi energetske učinkovitosti Slovenije - REUS pa na spletni strani www.reus.si.

Več informacij vezanih na članek v Poročilu o stanju okolja 2022 - poglavje Podnebne spremembe.https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/porocilo_o_okolju_2022.pdf

Priloga z dodatnimi informacijami

Pogoji za uporabo in objavljanje gradiv

Vsa besedila in grafični elementi redakcija Informa Echo objavlja v "Medijskem kotičku" spletne strani Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije.

Vsa gradiva lahko uporabljate pod naslednjimi pogoji:

1. Obvezno morate navesti vir (Informa Echo, www.reus.si )

1. Besedila in grafike lahko uporabite v celoti ali po delih

1. Zaradi točnosti podanih informacij ne smete spreminjati vrednosti statističnih podatkov.

Več o tem v medijski sobi https://mediji.reus.si/

Prijavite se na novice REUS

Redakcija Informa Echo na (približno) vsaka dva meseca objavlja izbrane rezultate Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije- REUS 2019: temeljite analize in infografike, posamezne statistike z določenega področja, primere uporabe rezultatov raziskave REUS in obvestila o prihajajočih dogodkih.

Povezava za prijavo na novice https://www.reus.si/prijava/

------------------------------------------------------------

Kontakt:

Rajko Dolinšek

direktor Informa Echo in vodja projekta REUS

rajko.dolinsek@informa-echo.si

tel. 031 688 423