O-STA

Covidien je objavil poročilo za zadnje četrtletje in rezultate poslovnega leta 2007

Covidien je objavil poročilo za zadnje četrtletje in rezultate 
poslovnega leta 2007

  Četrto četrtletje je bil popravljeni čisti dobiček po splošno 
sprejetih računovodskih načelih (GAAP) na delnico iz rednega poslovanja 
$0,07; ob izključitvi navedenih postavk je bil prilagojen in popravljen 
čisti dobiček na delnico iz rednega poslovanja enak $0,63

  Poslovni uredniki

  HAMILTON, Bermuda--(BUSINESS WIRE)-6. december 2007--Covidien Ltd.
(NYSE: COV; BSX: COV) je danes sporočil rezultate za zadnje četrtletje 
finančnega leta 2007 (julij - september 2007), prvo četrtletje, ko je 
podjetje delovalo neodvisno od Tyco International.

Čisti prihodki od prodaje so se povečali za 5 %, z lanskih 2,5 milijarde 
dolarjev na 2,6 milijarde dolarjev. Najuspešnejša sta bila poslovna 
segmenta medicinske naprave in slikovne rešitve. Porast prodaje je 
posledica večjega obsega in novih izdelkov. Ugoden menjalni tečaj je 
prispeval 2 odstotni točki na povečanje prodaje. Močno dvomestno 
povečanje prodaje je bilo zabeleženo po celem svetu, najbolj v Evropi, na 
Daljnjem Vzhodu ter v Srednji in Južni Ameriki.

Bruto marža četrtega četrtletja, ki je znašala 48 %, se je povečala 
za 2 odstotni točki v primerjavi z lanskim letom. Ta precejšnji napredek 
je odražal ugoden izbor izdelkov in ugoden menjalni tečaj, kot tudi 
zmanjšanje stroškov pri proizvodnji, ki več kot nadomestijo višje 
stroške za surovine in transport.

  Prodajni, splošni in administrativni stroški so bili precej višji kot 
v enakem obdobju lani. Povečanje lahko pripišemo načrtovanemu porastu 
prodaje in marketinškim vlaganjem in višjim administrativnim stroškom, 
predvsem za kompenzacijske in dajatvene stroške, kot tudi stroškom za 
odcepitev od Tyco International. Poraba za raziskave in razvoj (R&D) v 
četrtletju je bila precej višja od lanskoletne in je predstavljala 3,0 % 
prodaje, v primerjavi z 2,7 % prodaje lansko leto. 

Za četrto četrtletje je podjetje objavilo 156 milijonov dolarjev 
poslovnih prihodkov. Poslovni prihodki vključujejo 290 milijonov dolarjev 
negotovinskih odhodkov predvsem zaradi oslabitve neopredmetenih 
dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev v segmentih slikovne 
rešitve in izdelki na drobno, 30 milijonov dolarjev stroškov za 
prestrukturiranje in 5 milijonov dolarjev dodatnih izterjav zavarovanj, ki 
se nanašajo na Covidienov delež skupinske poravnave delničarjev podjetja 
Tyco International. Če izvzamemo te tri navedene točke, bi bili poslovni 
prihodki 473 milijonov dolarjev, kar bi predstavljalo 18,2 % prodaje.

Efektivna davčna stopnja zadnjega četrtletja, ki je znašala 71 %, je 
odražala stroške oslabitve dobrega imena, le del katerega je bil davčno 
priznan, in druge prilagoditve za podedovane odgovornosti za davek na 
dobiček. Če izključimo navedene postavke, je bila davčna stopnja 
zadnjega četrtletja 27 %.

  Popravljeni čisti dobiček GAAP na delnico v zadnjem četrtletju iz 
rednega poslovanja, ki je znašal $0.07, je obsegal naslednje postavke: 
$0.52 ki se nanaša na oslabitev neopredmetenih dolgoročnih in 
opredmetenih osnovnih sredstev, $0.04 za stroške prestrukturiranja, $0.01 
za druge davčne zadeve, ki so vplivale na efektivno davčno stopnjo in 
($0.01) za izterjatve zavarovanja, ki se nanašajo na Covidienov delež 
skupinske poravnave delničarjev Tyco International. Če izvzamemo te 
postavke, je popravljeni čisti dobiček na delnico iz rednega poslovanja 
znašal $0.63.

  V finančnem letu 2007 so bili čisti prihodki od prodaje 10,2 
milijard ameriških dolarjev, za 5 % nad 9,6 milijard v preteklem letu, pri 
tem pa so ugodni menjalniški tečaji prispevali 2 odstotni točki na 
porast prodaje. Prodaja se je povečala za 2 % v ZDA in za 11 % izven ZDA, 
z dvomestnim porastom v Evropi, na Daljnem Vzhodu ter v Srednji in Južni 
Ameriki.

  Podjetje je sporočilo prihodek iz poslovanja, ki je v finančnem letu 
2007 znašal 438 milijonov dolarjev. Prihodek iz poslovanja za 2007 je 
vključeval tudi 1,2 milijarde dolarjev stroškov za delež Covidiena pri 
skupinski poravnavi delničarjev podjetja Tyco International, 290 milijonov 
dolarjev negotovinskih odhodkov predvsem za oslabljena neopredmetena 
dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva v segmentih slikovne rešitve 
in izdelki na drobno, 58 milijonov stroškov za prestrukturiranje in 38 
milijonov za nedokončane raziskave. Če bi izvzeli omenjene postavke, bi 
bili poslovni prihodki 2,0 milijard dolarjev, kar bi predstavljalo 19,9 % 
prodaje.

  Popravljena izguba GAAP na delnico iz rednega poslovanja za finančno 
leto 2007, ki je znašala ($0.68), je obsegala naslednje postavke: $2.42 ki 
se nanaša na Covidienov delež skupinske poravnave delničarjev Tyco 
International, $0.53 za oslabitev neopredmetenih dolgoročnih in 
opredmetenih osnovnih sredstev, $0.31 za izgubo pri zgodnjem odpisu dolga, 
$0.07 za stroške prestrukturiranja, $0.06 za nedokončane raziskave in 
razvoj, $0.03 za druge davčne zadeve, ki so vplivale na efektivno davčno 
mero in ($0.02) za vpliv ne-GAAP popravljalnih delnic. Če bi izvzeli te 
postavke, bi popravljeni čisti dobiček na delnico iz rednega poslovanja 
znašal $2.72.

  "Rezultati prodaje za zadnje četrtletje, ki je bilo naše prvo 
neodvisno četrtletje po odcepitvi od Tyco International, so za finančno 
leto 2007 bili skladni z našimi pričakovanji," je povedal Richard J. 
Meelia, predsednik in glavni izvršilni funkcionar. "Rast prodaje v zadnjem 
četrtletju je posledica visoke uspešnosti v segmentih medicinske naprave 
in slikovne rešitve, ob pomoči novih izdelkov in nadaljnje okrevanje od 
lanskoletnih zadev v zvezi z izdelki. Naši mednarodni posli so ponovno 
zabeležili odlične prodajne dobičke, kar je odražalo investicije, ki 
smo jih naredili v preteklih letih, da bi okrepili prodajno moč in se 
razširili po svetu.

  "Že četrto zaporedno četrtletje smo imeli znatno izboljšanje bruto 
marže. Na prilagojeni osnovi je bila naša dobičkonosnost za finančno 
leto 2007 nekaj nižja od naših pričakovanj zaradi pospešenih investicij 
v prodajo in trženje in nekaterih stroškov povezanih z odcepitvijo. Smo 
tudi zadovoljni, da smo izvedli glavni cilj, in sicer refinancirati 2,75 
milijarde dolarjev dolga, po zaključku četrtletja. Zamenjali smo velik 
del naših posojil in nezavarovanega premostitvenega kredita s fiksnimi 
stopnjami," je povedal gospod Meelia.

  "Celotna organizacija Covidien je igrala pomembno vlogo v naši 
predstavi za leto 2007, saj smo se uspešno odcepili od Tycon International 
in dosegli naša poslovna pričakovanja. Podjetje je v odličnem 
položaju, da okrepi svoje mesto globalnega voditelja v industriji za 
zdravstveno nego," je dodal gospod Meelia.

  Sledijo rezultati po poslovnih segmentih.

  Prodaja medicinskih naprav je v zadnjem četrtletju porasla za 9 % na 
1,6 milijard, z 1,5 milijard v preteklem letu. Prodaja se je povečala 
zaradi novih izdelkov, obsega poslovanaj in prevzemov, kot tudi zaradi 
ugodnih menjalnih tečajev, ki so prispevali 3 odstotne točke na 
povečanje prodaje. Prodaja endomehanike (laparoskopskih instrumentov in 
sponk) je bila precej višja od lanske, pospešili pa sta jo Evropa in 
Azija, kjer je k napredku prispevala razširitev prodajne mreže. Tako 
energija (zapiranje žil, elektrokirurgija in strojna oprema) kot popravki 
za mehka tkiva (izdelki za šivanje in biokirurgijo) so zaznamovali 
dvomestni porast v četrtletju.

  Porast pri energiji je bila posledica večje prodaje izdelkov za 
zapiranje žil in strojne opreme. Medtem ko so popravki za mehka tkiva 
največ pridobili na račun izdelkov za šivanje. Vaskularna prodaja 
(kompresija in vaskularna terapija) in SharpSafety (igle, injekcije in 
odlagališča za ostre predmete) je bila pri obeh veliko večja kot lansko 
leto. Prodaja za Dihalno pot in ventiliranje (upravljanje dihalnih poti, 
ventilatorni izdelki, dihalni sistemi, izdelki za spanje in terapija z 
inhalacijami) je zrasla v četrtletju zaradi dobre predstavitve na 
mednarodnih trgih in prevzema Airox-a.

  V finančnem letu 2007 je prodaja medicinskih naprav zrasla za 8 % na 
6,2 milijarde dolarjev, s 5,7 milijard leto nazaj. Predvsem zaradi večje 
prodaje endomehanike, energije in izdelkov iz skupine popravki za mehka 
tkiva. Ugodni menjalni tečaji so prispevali 3 odstotne točke na 
povečanje prodaje.

  Po končanem četrtletju je podjetje najavilo prevzem podjetja 
Scandius Biomedical, Inc., ki razvija pripomočke za operacije povezane s 
športom. Poleg tega pa je Covidien objavil dogovor z Allergan, Inc. za 
skupno promocijo prilagodljivega gastričnega povezovalnega sistema 
Lap-Band(R).

  Prodaja farmacevtskih izdelkov je zrasla za 4 % na 327 milijonov, s 314 
milijonov v zadnjem četrtletju prejšnjega leta. Rasti je botroval 
"Specialty Chemicals", ki je zabeležil veliko večjo prodajo kot leto 
poprej, in zaradi večje prodaje "Active Pharmaceutical Ingredients"
(API). Pri "Specialty Chemicals" je bilo četrtletno povečanje prodaje 
posledica povečanja prodaje farmacevtskih izdelkov v Evropi in povečane 
prodaje laboratorijskih kemikalij v ZDA, medtem ko je bila povečana 
prodaja pri API posledica s povečanjem narkotičnih izdelkov in 
acetaminofena. Te rasti so več kot nadomestile majhen padec prodaje pri 
segmentu "Dosage Pharmaceuticals".

  V finančnem letu 2007 se je prodaja farmacevtskih izdelkov povečala 
za 9 %, na 1,3 milijarde, z 1,2 milijarde preteklo leto. Povečanje prodaje 
je bilo široko zasnovano, z dobrimi donosi pri vseh vrstah izdelkov.

  Prodaja slikovnih rešitev je zrasla za 11 % na 252 milijonov, v 
primerjavi z 228 milijoni v zadnjem četrtletju prejšnjega leta. Ugodni 
menjalniški tečaji so prispevali 2 odstotni točki k porasti prodaje. 
Porast prodaje je bil pospešen zaradi znatnega dobička za 
radiofarmacevtike zaradi večje prodaje kardioloških in onkoloških 
izdelkov v ZDA in nekoliko povečane prodaje kontrastnih izdelkov, kar je 
posledica večje prodaje dobavnih sistemov. Obseg kontrastnih agensov je 
zrasel v četrtletju, vendar je bila prodaja slaba zaradi znatnega padca 
cen.

  V finančnem letu 2007 se je prodaja slikovnih rešitev povečala za 8 
% na 942 milijonov dolarjev, leto prej je znašala 870 milijonov. Ugodni 
menjalniški tečaj je prispeval 2 odstotni točki k porasti prodaje. 
Povečanje prodaje tega segmenta je bila pospešena predvsem zaradi 
dvomestnega dobička radiofarmacevtikov, kar se je odrazilo na okrevanju od 
z izdelki povezano tematiko v letu 2006.

  Prodaja medicinske oskrbe se je zmanjšala za 1 % na 250 milijonov 
dolarjev, s 253 milijonov v zadnjem četrtletju preteklega leta. Večja 
prodaja izdelkov za nego dojenčkov so bili več kot kompenzirani z 
zmanjšano prodajo izdelkov izvirnih proizvajalcev opreme(OEM), vključno z 
iglami in predhodno napolnjenimi injekcijami in prekinitvijo dogovora o 
dobavi.

  V finančnem letu 2007 je ostala prodaja medicinske oskrbe relativno 
nizka, 993 milijonov dolarjev, v primerjavi s tistimi leto poprej. Večja 
prodaja izdelkov za nego dojenčkov in ugodni menjalniški tečaji so 
odtehtali vpliv odprodaje sredi leta 2006.

  Prodaja izdelkov na drobno, ki je znašala 164 milijonov dolarjev v 
zadnjem četrtletju, je bila za 23 % manjša od lanskoletnih 213 milijonov. 
Prodaja se je zmanjšala predvsem zaradi manjšega obsega pri produktih za 
nego dojenčkov, kar je posledica načrtovanega umika iz nekaj majhnih 
pogodb z nizko maržo, kar je povezano z večjo konkurenco cen s strani 
konkurentov.

  V finančnem letu 2007 je prodaja izdelkov na drobno upadla za 13 % na 
744 milijonov dolarjev (z 855 milijonov leto poprej).

  IZGLEDI ZA FINANČNO LETO 2008

  Skladno s preteklimi smernicami podjetje pričakuje za finančno leto 
2008 porast prodaje za 3 - 5 %, če izvzamemo vpliv menjalnih 
tečajev, ali 4 - 6 %, če upoštevamo trenutne menjalne tečaje. 
Neto prodaja, če upoštevamo trenutne menjalne tečaje, na področju 
medicinskih naprav naj bi zrasla za 8 odstotkov (6 % leta 2007), 
farmacevtskih izdelkov za 6 % (3 % leta 2007) in slikovnih rešitev za 10% 
(7 % leta 2007). Podjetje pričakuje prodajo medicinske oskrbe nižjo za 3 
%, izdelkov na drobno pa za 5 %. Skladno s preteklimi smernicami profitna 
marža bi naj bila med 19 % in
20 %, pričakujemo tudi efektivno davčno stopnjo, da bo med 30 % in 32 % 
za finančno leto 2008, če izvzamemo vpliv enkratnih postavk.

  O PODJETJU COVIDIEN LTD.

Covidien je vodilno globalno podjetje z zdravstvenimi izdelki, ki oblikuje 
inovativne medicinske rešitve za izboljšanje izvidov bolnikov ter s 
pomočjo kliničnega vodstva in odličnosti zagotavlja kvaliteto. 
Covidien proizvaja, distribuira in servisira raznoliko paleto linij 
izdelkov, ki so vodilni v industriji na petih področjih: medicinske 
naprave, farmacevtski izdelki, slikovne rešitve, medicinska oskrba in 
izdelki na drobno. Covidien ima več kot 43 000 zaposlenih v 57-ih državah 
po celem svetu;. V letu 2007 je prihodek dosegal skoraj 10 milijard 
dolarjev, njegovi izdelki pa se prodajajo v več kot 130-ih državah. Za 
več informacij o našem poslovanju obiščite www.covidien.com.

  VIDEOKONFERENCA IN ODDAJANJE PREKO SPLETA

  Podjetje bo danes imelo videokonferenco za vlagatelje, ki se bo začela 
ob 8.30 po lokalnem času. Dostopna bo na naslednje tri načine:

  -- Splet - Pojdite na spletno stran podjetja Covidien 
www.covidien.com. Zvočni posnetek bo na voljo do 13 decembra na isti 
spletni strani.

  -- Telefon - Telefonska številka znotraj ZDA je (800)-510-0219, 
izven ZDA pa (617)-614-3451. Koda za dostop za obe številki je 92427674.

  -- Zvočni posnetek - Videokonferenca bo na voljo v obliki 
zvočnega posnetka od 12.00 ure 6. decembra 2007 do 23.59 13. decembra 
2007. Telefonska številka znotraj ZDA je (888)-286-8010, izven ZDA pa 
(617)-801-6888. Koda za dostop do zvočnega posnetka za vse klicoče je 
43084639.  FONANČNI UKREPI NE SPLOŠNO PRIZNANIH RAČUNOVODSKIH NAČEL 
(ne-GAAP)

To sporočilo za javnost vsebuje finančne ukrepe, vključno s 
popravljenim prihodkom poslovanja, popravljenimi zaslužki na delnico in 
popravljeno profitno maržo, ki se smatrajo za "ne-GAAP" finančne ukrepe 
po pravilih in predpisih Komisije za nadzor vrednostnih papirjev. Ti ne-GAAP 
ukrepi naj se smatrajo kot dodatni in ne kot nadomestni za finančne 
podatke pripravljene v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi 
načeli. Definicija teh ne-GAAP ukrepov se lahko razlikuje od enako 
naslovljenih ukrepov, ki jih uporabljajo drugi.

Ne-GAAP finančni ukrepi uporabljeni v tem sporočilu za javnost so 
prilagojeni za navedene postavke, ki se lahko zelo razlikujejo ali se jih 
težko napove. Podjetje ponavadi uporablja takšne ne-GAAP ukrepe, da si s 
tem olajša odločanje vodstva o financah in delovanju, vključno z 
vrednotenjem Covidienovih zgodovinskih rezultatov delovanja, primerjavo s 
konkurenčnimi rezultati delovanja in določitvijo sredstev, ki jih 
prejmejo menedžerji. Ti ne-GAAP finančni ukrepi odsevajo dodaten pogled 
na delovanje podjetja, ki, če gledamo z GAAP rezultati in uskladitvami z 
odgovarjajočimi GAAP finančnimi ukrepi, lahko zagotovijo bolj popolno 
razumevanje dejavnikov in trendov, ki zadevajo posle Covidiena.

Ker ne-GAAP finančni ukrepi ne upoštevajo učinka postavk, ki bi 
znižale oz. zvišali navedene rezultate delovanja podjetja, vodstvo močno 
spodbuja vlagatelje, da v celoti pregledajo konsolidirano finančno 
poročilo podjetja in javno dostopna poročila. Uskladitev ne-GAAP 
finančnih ukrepov z najbolj primerljivimi GAAP finančnimi ukrepi se 
nahaja v tabelah, ki so del tega sporočila za javnost.

  Podjetje predstavlja napoved profitne marže pred posebnimi postavkami, 
da da vlagateljem sliko pričakovanih prednostnih poslovnih rezultatov. Ker 
podjetje ne more napovedati količino in čas teh postavk in s tem 
povezanih dajatev ali dobičkov, ki bodo zabeleženi v finančnem 
poročilu podjetja, je težko vključiti vpliv teh postavk v napoved.

NAPOVEDNE IZJAVE

Vse izjave v tem sporočilu za javnost, ki ne opisujejo zgodovinskih 
dejstev, lahko obsegajo napovedne izjave, in sicer v okviru ameriškega 
pravnega reformnega zakona o zasebnem varstvu iz leta 1995. Vse napovedne 
izjave temeljijo na trenutnih prepričanjih in pričakovanjih vodstva, 
vendar so podvržene številnim tveganjem, negotovostim in spremembam 
okoliščin, ki lahko povzročijo, da se dejanski rezultati ali dejanja 
podjetja bistveno razlikujejo od navedenega in pričakovanega. Dejavniki, 
ki lahko povzročijo, da se bodo prihodnji rezultati bistveno razlikovali 
od trenutnih pričakovanj, obsegajo tveganja in negotovosti, ki se 
nanašajo na vključevanje poslov, ki smo jih dosegli ali jih bomo dosegli 
v prihodnosti, sprememba tehnologij, razvoj izdelkov in kako bodo naši 
izdelki sprejeti na trgu, stroški in cene naših izdelkov, proizvodnja, 
konkurenca, kako bodo kupci trošili svoj kapital, vladna politika porabe, 
spremembe zakonodaje, uporaba in zaščita pravic intelektualne lastnine, 
pravdni spori in izpostavljenost nihanju deviznega trga. Ti in drugi 
dejavniki so navedeni in podrobneje opisani v dokumentaciji podjetja pri 
Komisiji za vrednostne papirje.
Zavračamo kakršno koli zavezanost za dopolnjevanje teh napovednih izjav, 
razen tisto, kar je določeno z zakonom.


-0-
*T
              Covidien Ltd.
     Konsolidirani in združeni izpiski delovanja
    četrtletji sta se zaključili 28. septembra 2007 in 29. septembra 
2006
       (am. dolarji v milijonih, razen za podatke o deležih)

              konec četrtletij
                  -----------------------------------
                    Odstotek        Odstotek
            28. september  čistih prihodkov   29. september 
 čistih prihodkov
               2007  od prodaje      2006   od 
prodaje
                  ----------------- -----------------

Čisti prihodki od prodaje             $ 2,601  100,0% $ 
2,481  100,0%
Stroški prodanega blaga        1,354  52,1%  1,341  54,1%
                  ---------     ---------
  Bruto dobiček             1,247  47,9%  1,140  45,9%

Prodaja, splošni in
 administrativni stroški        697  26,8%   520  21,0%
Stroški za raziskave in razvoj    77   3,0%    68   2,7%
Stroški nedokončanih raziskav
 In razvoja           -   0,0%    60   2,4%
Skupinska poravnava, neto
 po izterjavah zavarovanja          (5)  -0,2%    -   0,0%
Oslabitev neopredmetenih dolgoročnih 
in opredmetenih osnovnih sredstev 	290  11,1%    -   0,0%
Prestrukturiranje in drugi stroški,
 neto                   32   1,2%    -   0,0%
(dobiček) na odprodajo           -   0,0%    (3)  -0,1%
                  ---------     ---------
  Poslovni prihodki        156   6,0%   495  20,0%

Odhodki za obresti             63   2,4%    40   1,6%
Prihodki od obresti             (8)  -0,3%    (9)  -0,4%
Drugi stroški, neto           (15)  -0,6%    9   0,4%
                  ---------     ---------
  Prihodek iz rednega
  Poslovanja pred davki 		116   4,5%   455  18,3%

Davki na dobiček               82   3,2%   120   4,8%
                  ---------     ---------
  Prihodki iz rednega
  Poslovanja 				34   1,3%   335  13,5%

(Prihodek) iz ustavljenega
 delovanja, neto od davka na dobiček     -   0,0%    (5)  -0,2%
                  ---------     ---------
  Čisti dobiček           $   34   1,3% $  340  
13,7%
                  =========     =========


Osnovni dobiček po delnici (1)
  Dobiček iz rednega poslovanja
  delovanja           $  0.07     $  0.68
  (Dobiček) iz ustavljenega
  delovanja              -       (0.01)
  Neto dobiček             0.07       0.69

Popravljeni čisti dobiček na delnico (1)
  Dobiček iz rednega
  poslovanja           $  0.07     $  0.68
  (Dobiček) iz ustavljenega
  delovanja              -       (0.01)
  Neto dobiček 			0.07       0.69

Tehtano povprečno število izdanih delnic
 	(1)
  osnovne                497        497
  popravljene               500        497


----------------------------------

(1) Kot posledica odcepitve od podjetja Tyco International je imel Covidien 
497 milijonov izdanih navadnih delnic. Ta vsota se uporablja za izračun na 
delnico za obdobja pred odcepitvijo. Enako število delnic se uporablja za 
izračun popravljenih čistih dobičkov na delnico in osnovnih dobičkov 
na delnico za obdobja pred odcepitvijo, saj ni bilo navadnih delnic 
Covediena uradno na v prodaji pred 2. julijem 2007, tako ni bilo niti 
Covidienovih omejenih delnic niti delniških opcij izdanih pred odcepitvijo.

              Covidien Ltd.
            Ne-GAAP usklajevanje
   četrtletji sta se zaključili 28. septembra 2007 in 29. septembra 
2006
       (am. dolarji v milijonih, razen za podatke o deležih)

                Četrtletje končano 28. september 2007
             ---------------------------------------------
                 Prihodek iz     Popravljeni čisti
                 rednega        dobiček
                  poslovanja        na delnico
                   pred   Prihodek iz    iz
           Prihodek iz davkom na rednega rednega
           poslovanja  dobiček   delovanja  delovanja
             --------- ----------- ----------- -----------

GAAP           $  156 $   116 $    34 $   0.07
Prilagoditve:
 Skupinska
  poravnava, po neto
  izterjavi zavarovanja (5)     (5)     (5)   (0.01)
 Oslabitev neopredmetenih 
dolgoročnih in opredmetenih 
osnovnih sredstev	 (1)      290     290     262    
0.52
 Prestrukturiranje in
  drugi stroški, neto
  (2)             32     32     20    0.04
 Davčne zadeve                      4    0.01
             --------- ----------- -----------
Kot prilagojeno      $  473 $   433 $   315    0.63
             ========= =========== ===========


------------------------


(1) Zabeležili smo odhodke za oslabitev sredstev, ki znašajo 290 milijonov 
dolarjev, predvsem povezane z stroški oslabitve dobrega imena, ki znašajo 
256 milijonov znotraj segmenta izdelkov na drobno, in nenadomestljiva 
oslabitev blagovne znamke, ki znaša 33 milijonov dolarjev v okvirju 
segmenta slikovnih rešitev.

(2) Stroški za prestrukturiranje, ki znašajo 32 milijonov in se nanašajo 
v prvi vrsti na razdružitev stroškov in dajatev za oslabitev sredstev 
znotraj segmenta medicinske naprave.                Četrtletje končano 29. september 2006
             ---------------------------------------------
                Prihodek iz       Popravljeni čisti
               rednega 				dobiček
                delovanja           na delnico
                 pred    Prihodek iz     iz
         Prihodek iz  davkom na   rednega 		rednega
         poslovanja   dobiček   delovanja    delovanja
             --------- ----------- ----------- -----------

GAAP           $  495 $   455 $   335 $   0.68
Prilagoditve:
 Stroški za nedokončane
  raziskave in
  razvoj (1)         60     60     60    0.12
 (dobiček) na odprodajo    (3)     (3)     (2)     -
 Davčne zadeve (2)                  18    0.04
             --------- ----------- -----------
Kot prilagojeno    $  552 $   512 $   411    0.83
             ========= =========== ===========


------------------------


(1) Segment medicinskih naprav je zabeležil stroške za nedokončane 
raziskave in razvoj, ki znašajo 49 milijonov dolarjev v povezavi s 
prevzemom 100-odstotnega deleža Confluent Surgical, Inc. in 11 milijonov 
dolarjev v povezavi s pridobitvijo 50-odstotkov Airox-a S.A.

(2) Na našo davčno stopnjo je negativno vplivalo 18 milijonov, ki v prvi 
vrsti obsega davke in obresti, povezanimi z ameriškimi zveznimi in 
neameriškimi davčnimi revizijskimi aktivnostmi.
             Covidien Ltd.
          Prodaja glede na segmente in geografijo
    Konec četrtletij 28. september 2007 in 29. september 2006
            (am. dolarji v milijonih)

                   Konec četrtletij
           -------------------------------------------------
                29. september     Sprememba
           28. september    Sprememba odstotka  Izvedbena
            2007   2006(2)  odstotka valuta  rast
           --------- --------- ------- --------- -----------

Medicinske naprave (1)
 ZDA         $   705 $   666   6%    0%     6%
 Izven ZDA         903    807   12%    6%     6%
           --------- ---------
             1,608   1,473   9%    3%     6%

Farmacevtski 
 izdelki (1)
 ZDA             266    260   2%    0%     2%
 Izven ZDA          61    54   13%    6%     7%
           --------- ---------
              327    314   4%    1%     3%

Slikovne rešitve
 (1)
 ZDA       179    162   10%    0%     10%
 Izven          73    66   11%    8%     3%
           --------- ---------
              252    228   11%    2%     8%

Medicinska oskrba (1)
 ZDA             223    227   -2%    0%     -2%
 Izven ZDA          27    26   4%    8%     -4%
           --------- ---------
              250    253   -1%    1%     -2%

Izdelki na drobno (1)
 ZDA            164    213  -23%    0%    -23%
 Izven ZDA          -     -   0%    0%     0%
           --------- ---------
              164    213  -23%    0%    -23%

Covidien Ltd. (1)
 ZDA      1,537   1,528   1%    0%     1%
 Izven ZDA        1,064    953   12%    6%     5%
           --------- ---------
           $  2,601 $  2,481   5%    2%     2%--------------------
(1) Prodaja zunanjim kupcem se odraža na regijah, na osnovi lokacije, kjer 
se je izvedla prodajna transakcija.

(2) Določene geografske prodaje so bile preklasificirane, da so v skladu s 
trenutno letno predstavitvijo.

*T

-0-
*T
              Covidien Ltd.
           Prodaja določenih skupin izdelkov
    Četrtletja so se končala 28. september 2007 in 29. september 2006
            (am. dolarji v milijonih)

                   Končana četrtletja
           -------------------------------------------------
                           Sprememba
        28. september 29. september Sprememba odstotka Operativna
           2007      2006  odstotka valuta  rast
           --------- --------- ------- --------- -----------

Medicinske naprave
 Endomehanika (1) $   479 $   443   8%    4%     4%
 Popravki za mehka tkiva                         (2) 
            127    110   15%    5%     10%
 Energija (3)        169    135   25%    3%     22%
 Oksimetrija in
 nadzor (4)      150    145   3%    3%     1%
 Dihalne poti in
 Ventilacija (5)     202    192   5%    4%     2%
 Vaskularen (6)       127    117   9%    2%     7%
 SharpSafety (7)      119    109   9%    2%     7%
 Klinična oskrba (8)     97    93   4%    3%     1%

Slikovne rešitve
 Radiofarmacevtiki
 (9)        $   124 $   105   18%    3%     15%
 Kontrast (10)       128    123   4%    2%     2%---------------------

(1) Endomehanika vsebuje naše laparoskopske inštrumente in kirurške 
sponke.

(2) Popravki za mehka tkiva vsebujejo naše izdelke za šivanje in izdelki 
za biokirurgijo.

(3) Energija vsebuje naše izdelke za zapiranje žil, izdelke za 
elektrokirurgijo, izdelke za amputacijo in opremo povezano s tem.

(4) Oksimetrija in nadzor vsebuje naše senzorje in monitorje ter izdelke za 
upravljanje temperature.

(5) Dihalne poti in ventilacija vsebuje naše izdelke za dihalne poti, 
ventilatorne izdelke, dihalne sisteme, izdelke za spanje in izdelke za 
terapijo z inhalacijami.

(6) Vaskularni segment vsebuje naše izdelke za kompresijo in izdelke za 
vaskularno terapijo.

(7) SharpSafety vsebuje naše igle in injekcije ter izdelke za odlaganje 
ostrih predmetov.

(8) Klinična oskrba vsebuje urološke izdelke, izdelke za zunanje 
hranjenje in druge napredne izdelke za oskrbo ran.

(9) Radiofarmacevtiki vsebujejo radioaktivne izotope in farmacevtske izdelke 
povezane z njimi, ki se uporabljajo za diagnosticiranje in zdravljenje 
bolezni.

(10) Kontrast vsebujejo sisteme za kontrast in agense.
*T

-0-
*T
              Covidien Ltd.
     Konsolidirani in združeni izkazi delovanja
    četrtletji sta se zaključili 28. septembra 2007 in 29. septembra 
2006
       (am. dolarji v milijonih, razen za podatke o deležih)
                        Finančna leta
                   --------------------------------
                        Odstotek    Odstotek
                        od čistih prihodkov  od 
čistih prihodkov od prodaje     
                    2007  od prodaje  2006  prodaje
                   ---------------- ---------------

Čisti prihodki od prodaje               $10,170  100.0% 
$9,647  100.0%
Stroški prodanega blaga          5,333  52.4% 5,161  53.5%
                   --------     -------
  Bruto dobiček             4,837  47.6% 4,486  46.5%
Prodaja, splošni in administrativni
 stroški                2,537  24.9% 2,081  21.6%
Stroški za raziskave in razvoj     274   2.7%  262   2.7%
Odhodki za nedokončane raziskave
 in razvoj                  38   0.4%   63   0.7%
Skupinska poravnava, neto
 po izterjavah zavarovanja          1,202  11.8%   -   0.0%
Oslabitev neopredmetenih dolgoročnih 
in opredmetenih osnovnih sredstev 	290   2.9%   -   0.0%
Prestrukturiranje in drugi odhodki, neto    58   0.6%   -   0.0%
(dobiček) na odprodajo, neto         -   0.0%  (48)  -0.5%
                   --------     -------
  Poslovni prihodki	         438   4.3% 2,128  22.1%

Odhodki za obresti             188   1.8%  171   1.8%
Prihodki od obresti              (36)  -0.4%  (32)  -0.3%
Drugi stroški, neto            135   1.3%   15   0.2%
                   --------     -------
  Prihodek iz rednega poslovanja
  pred davki na dobiček          151   1.5% 1,974  20.5%

Davek na dobiček				488   4.8%  504   5.2%
                   --------     -------
  (Izguba) prihodek iz rednega
  poslovanja 				(337)  -3.3% 1,470  15.2%

Izguba iz ustavljenega delovanja,
 Neto davki na dobiček            5   0.0%  315   3.3%
                   --------     -------
  Neto (izguba) dobiček         $ (342)  -3.4% $1,155  12.0%
                   ========     =======


Osnovni dobiček na delnico (1)
  (Izguba) dobiček iz rednega
  poslovanja             $ (0.68)     $ 2.96
  Izguba iz ustavljenega delovanja   0.01      0.63
  Neto (izguba) dobiček          (0.69)      2.33

Popravljeni čisti dobiček na delnico (1)
  (Izguba) dobiček iz rednega
  poslovanja $ (0.68)     $ 2.96
  Izguba iz ustavljenega delovanja   0.01      0.63
  Neto (izguba) dobiček 		(0.69)      2.33

Tehtano povprečno število izdanih delnic
 (1)
  osnovne                 497       497
  popravljene                497       497-------------------------------------
(1) Kot posledica odcepitve od podjetja Tyco International je imel Covidien 
497 milijonov izdanih navadnih delnic. Ta vsota se uporablja za izračun na 
delnico za obdobja pred odcepitvijo. Enako število delnic se uporablja za 
izračun popravljenih čistih dobičkov na delnico in osnovnih dobičkov 
na delnico za obdobja pred odcepitvijo, saj ni bilo navadnih delnic 
Covediena uradno v prodaji pred 2. julijem 2007, tako ni bilo niti 
Covidienovih omejenih delnic niti delniških opcij izdanih pred odcepitvijo.

*T

-0-
*T
              Covidien Ltd.
            Ne-GAAP usklajevanje
   četrtletji sta se zaključili 28. septembra 2007 in 29. septembra 
2006
       (am. dolarji v milijonih, razen za podatke o deležih)

                    Finančno leto 2007
             ---------------------------------------------
                              Popravljeni
                Prihodek iz          (izguba)
               rednega  	(Izguba) 	čisti 
dobiček
                poslovanja   čisti dobiček   na 
delnico
                 pred       iz       iz
         Prihodek iz  davkom na   rednega 		rednega
        Poslovanja	 dobiček    poslovanja    
poslovanja
             --------- ----------- ----------- -----------

GAAP           $  438 $   151 $   (337) $  (0.68)
Prilagoditve:
 Odhodki za nedokončane
  raziskave in
  razvoj (1)         38     38     30    0.06
 Skupinska
  poravnava, neto
  po izterjatvi zavarovanj
  (2)           1,202    1,202    1,202    2.42
 Oslabitev
  neopredmetenih dolgoročnih 
in opredmetenih osnovnih sredstev (3)   290     290     262    
0.53
 Prestrukturiranje in
  Drugi odhodki, neto
  (4)             58     58     37    0.07
 Izguba zgodnjega
  odpisa
  dolga (5)                155     152    0.31
 Davčne zadeve (6)                   16    0.03
 Vpliv ne-GAAP
  popravljalnih delnic (7)                    (0.02)
             --------- ----------- -----------
Kot prilagojeno      $ 2,026 $  1,894 $  1,362    2.72
             ========= =========== ===========


------------------------


(1) Segment medicinske naprave je zabeležil odhodke za nedokončane 
raziskave in razvoj, ki so znašale 30 milijonov dolarjev, v povezavi s 
pridobitvijo intelektualne lastnine s strani Sorbx, LLC. Poleg tega je 
segment medicinske naprave zabeležil odhodke za nedokončane raziskave in 
razvoj, ki so znašale 8 milijonov dolarjev, v povezavi s pridobitvijo 
preostalih neizplačanih delnic Airox S.A.

(2) Tyco International nam je dodelil stroške v neto vrednosti 1 202 
milijonov dolarjev za delež skupinske poravnave v višini 1 249 milijonov 
neto našega deleža, nanašajoče se izterjave zavarovanja v višini 47 
milijonov dolarjev.

(3) Zabeležili smo odhodke za oslabitev sredstev, ki znašajo 290 milijonov 
dolarjev, predvsem povezane z stroški oslabitve dobrega imena, ki znašajo 
256 milijonov znotraj segmenta izdelkov na drobno, in nenadomestljive 
oslabitve blagovne znamke, ki znaša 33 milijonov dolarjev v okvirju 
segmenta slikovnih rešitev.

(4) Odhodke za prestrukturiranje, ki znašajo 58 milijonov in se nanašajo v 
prvi vrsti na razdružitvene stroške in odhodke za oslabitev sredstev 
znotraj segmenta medicinske naprave.

(5) Zabeležili smo izgubo zgodnjega odpisa dolga v višini 155 milijonov 
dolarjev, od katerih nam jih je Tyco International dodelil 146 milijonov. 
Izguba na zgodnji odpis dolga je bila vključena v "Drugi stroški, neto" 
v poglavju Konsolidorani in združeni stroški delovanja.

(6) Davčna stopnja je bila negativno vplivana v višini 16 milijonov 
dolarjev, kar sestavljajo določeni davčni stroški, ki so posledica 
naše odcepitve od Tyco International, in druge prilagoditve za nasledstvo 
obveznosti davka na dobiček, delno kompenzirani z izdajo odloženih 
oprostitev za vrednotenje davka, ki se nanašajo na spremembe v neameriškem 
davčnem zakonu.

(7) Za finančno leto 2007 imamo 497 milijonov neizplačanih GAAP osnovnih 
in popravljenih tehtanih povprečnih delnic. Ni neizplačanih popravljenih 
delnic za finančno leto 2007, saj imamo GAAP izgubo iz rednega poslovanja, 
tako da bi porast neizplačanih tehtanih povprečnih delnic imel nasprotni 
učinek oslabitve. Za naš ne-GAAP prihodek iz rednega poslovanja smo imeli 
posamezni oslabitveni učinek za 3 milijone delnic ali neizplačanih 
tehtasnih povprečnih delnic za 500 milijonov delnic. Vpliv ne GAAP 
popravljenih delnic je bilo zmanjšanje za 0,02 dolarja na delnico.


                    Finančno leto 2006
             ---------------------------------------------
                Prihodek iz         Popravljeni
               rednega       čisti dobiček
                poslovanja          na delnico
                 pred    Dobiček iz     iz
         Poslovni  davkom na 	rednega rednega
         prihodki   dobiček   poslovanja   poslovanja
             --------- ----------- ----------- -----------

GAAP           $ 2,128 $  1,974 $  1,470 $   2.96
Prilagoditve:
 Odhodki za nedokončane
  Raziskave in
  razvoj (1)         63     63     63    0.13
 (dobiček na odprodajo
  (2)            (48)    (48)    (38)   (0.08)
 Davčne zadeve (3)                   25    0.05
             --------- ----------- -----------
Kot prilagojeno     $ 2,143 $  1,989 $  1,520    3.06
             ========= =========== ===========


------------------------


(1) Segment medicinske naprave je zabeležil odhodke za nedokončane 
raziskave in razvoj, ki so znašale 49 milijonov dolarjev, v povezavi s 
prevzemom 100 odstotnega deleža Confluent Surgical, Inc., 11 milionov v 
povezavi s pridobitvijo 50 % Airox-a S.A. in 3 milijone v povezavi s 
pridobitvijo več kot 90 % Floreane Medical Implants, S.A.

(2) (Dobiček) od 48 milijonov dolarjev se v prvi vrsti nanaša na prodajo 
izdelkov na drobno znotraj segmenta medicinske naprave.

(3) Na našo davčno stopnjo je imel negativni vpliv 25 milijonov dolarjev, 
kar je v prvi vrsti obsegalo davčne aktivnosti v okviru presoje v zvezi z 
davki in obrestmi na ameriški zvezni ravni in svetovni ravni.
*T

-0-
*T
              Covidien Ltd.
          Prodaja glede na segmente in geografijo
   Finančna leta so se končala 28. september 2007 in 29. september 
2006
            (am. dolarji v milijonih)

                     Finančna leta
            ----------------------------------------------
                         Sprememba
                     Sprememba odstotka  Operativna
             2007  2006(2) odstotka valuta  rast
            ------- -------- ------- --------- -----------

Medicinske naprave (1)
 ZDA           $ 2,722 $ 2,608   4%    0%     4%
 Izven ZDA         3,439  3,103   11%    5%     6%
            ------- --------
             6,161  5,711   8%    3%     5%

Farmacevtski izdelki
 (1)
 ZDA            1,104  1,018   8%    0%     8%
 Izven ZDA          226   201   12%    6%     6%
            ------- --------
             1,330  1,219   9%    1%     8%

Slikovne rešitve (1)
 ZDA             671   633   6%    0%     6%
 Izven ZDA          271   237   14%    8%     6%
            ------- --------
              942   870   8%    2%     6%

Medicinska oskrba (1)
 ZDA             887   894   -1%    0%     -1%
 Izven ZDA          106    98   8%    8%     0%
            ------- --------
              993   992   0%    1%     -1%

Izdelki na drobno (1)
 ZDA             744   855  -13%    0%    -13%
 Izven ZDA           -    -   0%    0%     0%
            ------- --------
              744   855  -13%    0%    -13%

Covidien Ltd. (1)
 ZDA            6,128  6,008   2%    0%     2%
 Izven ZDA         4,042  3,639   11%    6%     6%
            ------- --------
            $10,170 $ 9,647   5%    2%     3%-------------------------------

(1) Prodaja zunanjim kupcem se odraža na regijah, na osnovi lokacije, kjer 
se je izvedla prodajna transakcija.

(2) Določene geografske prodaje so bile preklasificirane, da so v skladu s 
trenutno letno predstavitvijo.
*T

-0-
*T
              Covidien Ltd.
           Prodaja določenih skupin izdelkov
   Konec finančnih let 28. september 2007 in 29. september 2006
            (am. dolarji v milijonih)

                     Finančni leti
              -------------------------------------------
                    Sprememba   Spremememba      o 
                         odstotkov Operativna
              2007  2006 odstotkov valuta  rast
              ------ ------ ------- --------- -----------

Medicinske naprave
 Endomehanika  (1)    $1,858 $1,727   8%    3%     4%
 Popravki za mehka tkiva (2) 494  421   17%    5%     13%
 Energija (3)         629  523   20%    3%     17%
 Oksimetrija in nadzor
 (4)             597  559   7%    2%     5%
 Dihalne poti in Ventilacija
 (5)             766  730   5%    3%     2%
 Vaskularni segment (6)    482  454   6%    1%     5%
 SharpSafety (7)       461  430   7%    1%     6%
 Klinična oskrba (8)      372  352   6%    3%     3%

Slikovne rešitve
 Radiofarmacevtiki (9) $ 476 $ 422   13%    2%     10%
 Kontrast (10)        466  448   4%    2%     2%---------------------------------

(1) Endomehanika vsebuje naše laparoskopske inštrumente in kirurške 
sponke.

(2) popravki za mehka tkiva vsebujejo naše izdelke za šivanje in izdelki 
za biokirurgijo.

(3) Energija vsebuje naše izdelke za zapiranje žil, izdelke za 
elektrokirurgijo, izdelke za amputacijo in opremo povezano s tem.

(4) Oksimetrija in nadzor vsebuje naše senzorje in monitorje ter izdelke za 
upravljanje temperature.

(5) Dihalne poti in ventilacija vsebuje naše izdelke za dihalne poti, 
ventilatorne izdelke, dihalne sisteme, izdelke za spanje in izdelke za 
terapijo z inhalacijami.

(6) Vaskularni segment vsebuje naše izdelke za kompresijo in izdelke za 
vaskularno terapijo products.

(7) SharpSafety vsebuje naše igle in injekcije ter izdelke za odlaganje 
ostrih predmetov.

(8) Klinična oskrba vsebuje urološke izdelke, izdelke za zunanje 
hranjenje in druge napredne izdelke za oskrbo ran.

(9) Radiofarmacevtiki vsebujejo radioaktivne izotope in farmacevtske izdelke 
povezane z njimi, ki se uporabljajo za diagnosticiranje in zdravljenje 
bolezni.

(10) Kontrast segment vsebuje sisteme za kontrast in agense.


  KONTAKT: Covidien Ltd.
       Eric Kraus, 508-261-8305
       Senior Vice President
       Corporate Communications
       eric.kraus@covidien.com
       ali
       Coleman Lannum, CFA, 508-452-4343
       Vice President
       Investor Relations
       cole.lannum@covidien.com
       ali
       Bruce Farmer, 508-452-4372
       Director
       Financial Communications
       bruce.farmer@covidien.com
       ali
       Wayde McMillan, 508-452-4387
       Director
       Investor Relations
       wayde.mcmillan@covidien.com