O-STA

SURS: Poročilo o izvajanju srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2003-2007

SURS: Poročilo o izvajanju srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2003-2007

Ljubljana, 7. januar 2009 - Vlada Republike Slovenije se je na svoji 7. redni seji dne 7. januarja 2009 seznanila s Poročilom o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2003-2007, ki ga je pripravil Statistični urad RS v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci državne statistike, tj. z Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve, Banko Slovenije, Inštitutom za varovanje zdravja RS, Ministrstvom za finance, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavodom RS za zaposlovanje in Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Poročilo vsebuje celovito informacijo o delovanju inštitucij slovenske državne statistike pri izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj v preteklem petletnem obdobju, tj. od leta 2003 do vključno leta 2007. Poročilo so skupaj pripravile inštitucije, pooblaščene za izvajanje slovenske državne statistike; AJPES, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja RS, Ministrstvo za finance, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod RS za zaposlovanje in ZPIZ. Dokument navaja podroben opis pogojev delovanja teh inštitucij in pregled doseženih rezultatov, tako pri razvoju nekaterih statističnih področij kot tudi v statistični infrastrukturi (ta med drugim vključuje standardizacijo in kakovost v statistiki ter razvoj metodologij in registrov; posebno pozornost pa namenja dostopu uporabnikov do podatkov ob doslednem upoštevanju statistične zaupnosti).

Glavno vodilo pri uresničevanju srednjeročnega programa za zagotavljanje kakovostne statistične podpore politikam je bila usmerjenost v krepitev sistema slovenske državne statistike in v ohranjanje njegove strokovne neodvisnosti in verodostojnosti ter njegove odprtosti v okolje. V obdobju 2003-2007 je slovenska državna statistika uspešno podatkovno podpirala vključevanje Slovenije v Evropsko unijo in v Evropsko monetarno unijo, pridobila je status stalne opazovalke in s tem odlično izhodišče za podporo pri vključevanju Slovenije v OECD in tudi sicer je uspešno aktivno sodelovala v Evropskem statističnem sistemu in mednarodni statistiki. Številne aktivnosti so bile usmerjene v ohranitev zaupanja uporabnikov in dajalcev podatkov. Pri tem je bil kot primer dobrih praks vzpostavljen sistem pravil in postopkov za varovanje in zaščito podatkov, še posebej ravnanja z mikropodatki za raziskovalne namene. Ključno je bilo zavedanje o promociji statistike med uporabniki statističnih podatkov in storitev, pri čemer je bila pomembna vzpostavitev pregledne in učinkovite spletne strani kot osrednjega komunikacijskega kanala.

Poročilo o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2003-2007 je najprej obravnaval Statistični svet RS na 28. seji dne 8. 12. 2008, ki je po razpravi sprejel sklep o potrebnosti posredovanja opozorila Vladi RS glede kadrovske in prostorske problematike Statističnega urada RS. Odbor za gospodarstvo in trajnostni razvoj Vlade RS pa je pri obravnavi Poročila o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2003-2007 23. decembra 2008 v razpravi poudaril, da je potrebno intenzivirati aktivnosti, da se prostorsko in kadrovsko problematiko čim prej razreši, čeprav formalnih sklepov Vlada RS ni sprejela. Takšno usmeritev bo upošteval zlasti Ministrstvo za javno upravo, in sicer glede zaposlovanja kot tudi pri iskanju ustreznih prostorskih rešitev.

Ida Repovž Grabnar

Statistični urad RS

www.stat.si