O-STA

Skupščina družbe BTC d.d., z dne 12.2.2010

Na skupščini družbe Blagovno trgovinski center d.d., 12. februarja, so bili sprejeti sklepi:

Imenovanju novih članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev. Skupščina je s 96% večino za naslednje štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z 28. februarjem 2010 izvolila člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev:

1. Vincencija Kocjančiča in

2. Janeza Povšeta.

VINCENCIJ KOCJANČIČ, ekonomist, upokojenec, v BTC zaposlen od leta 1967 do 2005, kot direktor poslovne enote v Novem mestu in v Ljubljani, bil je tudi predsednik Poslovodnega odbora družbe, njegovo primarno področje in poznavanje družbe je področje trženja. V času najbolj intenzivnega prestrukturiranja dejavnosti je deset let nadvse uspešno vodil največjo poslovno enoto BTCja v Ljubljani.

POVŠE JANEZ, univerzitetni, diplomirani inženir strojništva, magister znanosti, Ekonomska fakulteta - magistrski študij Poslovodenje in organizacija, smer Splošno poslovodenje, zaposlen v BTC od leta 2001 na delovnem mestu pomočnik direktorja poslovne enote Ljubljana za investicije in tehnični razvoj, predhodno pa je opravljal funkcijo namestnika vodje tehnično razvojnega sektorja. Bistveno delovno področje Janeza Povšeta je vodenje strateških projektov stroškovno učinkovite in racionalne porabe energentov, zagotavljanje visokih okoljskih standardov ter skrb za tehnološko dovršenost ključnih infrastrukturnih in drugih sistemov v družbi BTC.

Sprejemu sprememb in dopolnitev statuta družbe.

Skupščina je s 96% večino sprejela predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe, ki se nanašajo predvsem na prilagoditev spremembam ZGD-1C.

Prodaji lastnih delnic družbe.

Skupščina je s 96% večino sprejela sklep o prodaji 5.000 lastnih, navadnih delnic družbe, oznake BTC, ki se jih nameni za nagrajevanje delavcev in se jih lahko ponudi za odkup vsem delavcem družbe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, razen predsedniku in članom uprave družbe.

Nagrajevanje delavcev ( predsednik in člani uprave so izrecno izvzeti) z delnicami BTC je širši motivacijski ukrep in dodatna vzpodbuda za dobro in kvalitetno delo vseh zaposlenih, posredno pa za boljše rezultate in nadaljnje uspešno in stabilno poslovanje družbe, kajti lastništvo zaposlenih in dobri rezultati družbe so v tesni medsebojni odvisnosti s ciljem bolj dinamičnega soupravljanja družbe na osnovi solastništva zaposlenih.

V družbi BTC je lastništvo zaposlenih prisotno že približno 20 let. Dolgoročna lastniška povezanost tistih, ki ustvarjajo in delajo v družbi, je eden od temeljev razvoja, ki ga je družba v tem obdobju dosegla, saj so zaposleni in vodstvo v celotnem obdobju delovali v kolektivnem duhu in zastopali cilje dolgoročnega vlaganja, stabilnega lastništva, korektnih medsebojnih odnosov in zagotavljanja materialne in socialne varnosti ob zavedanju, da bo le ta zagotovljena le ob dobrem delu in uspešnem poslovanju družbe.

Maja Oven

Direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi BTC