O-STA

Delničarji BTC sprejeli predloge uprave, nadzornega sveta in delničarja Ajdacom

Skupščina delniške družbe BTC, je 17. decembra 2001 na predlog uprave, nadzornega sveta in manjšinskega delničarja Ajdacom d.d. z 99,8 % glasov sprejela:

1. sklep o znižanju osnovnega kapitala družbe od 5.806.624.000,00 SIT na 2.000.000.000,00 SIT. Osnovni kapital se izvede z umikom 475.828 delnic,

2. sklep o umiku delnic delniške družbe BTC z organiziranega trga. Družba je ob tem podala izjavo, da izstopajočim delničarjem nudi odpravnino v vrednosti 16.500,00 SIT za delnico,

3. sklep o spremembah in dopolnitvah statuta delniške družbe BTC,

4. izvolitev članov Nadzornega sveta. Zaradi sprememb in dopolnitev statuta, na osnovi katerih se število članov Nadzornega sveta zmanjša od šest na tri, je prenehal mandat dosedanjim članom. Za mandatno dobo štirih let sta za člana Nadzornega sveta izvoljena Edvard Oven in Janko Pirkovič. Na skupščini je bila podana informacija, da je svet delavcev družbe v nadzorni svet za enako mandatno obdobje izvolil Marka Lenarčiča.