O-STA

Izvedene aktivnosti projekta INCOME v 2010

Projektna skupina INCOME je v letu 2010 uspešno sledila začrtanim ciljem in izvedla vse načrtovane aktivnosti. Dosedanjo uspešnost projekta so potrdili tudi predstavniki Evropske komisije na nadzornem obisku, ki je potekal v maju 2010.

Med pomembne rezultate projekta INCOME v letu 2010 sodi register aktualnih in potencialnih onesnaževalcev okolja, ki je zbirka vseh dostopnih tovrstnih informacij na enem mestu, prenesena v geografsko informacijsko okolje (GIS). Obenem so v projektni skupini INCOME nadgrajevali že vzpostavljeno zbirko geoloških, hidrogeoloških in fizikalno-kemijskih vrst podatkov, pregledovalnik v GIS okolju so neprestano prilagajali novim ugotovitvam, periodično pa so nadzorovali tudi kakovostno stanje podzemne vode, ki so ga povezali z rezultati izotopskih preiskav. Analiza kakovostnega stanja podzemne vode je poleg pomembnejših problemov v zvezi s kakovostjo podzemne vode pokazala tudi, kje v vodovarstvenem prostoru ni informacij. Tako so v jesenskem in zimskem obdobju že potekala vrtalna in spremljajoča raziskovalna dela na novi opazovalni vrtini za Bežigradom, z "direct-push" tehnologijo, ki jo uporabljajo nemški partnerji in je v slovenskem prostoru ni, pa so v juniju in oktobru v okolici vodarne Brest izvedli 23 opazovalnih mest, ki služijo ugotavljanju izvora onesnaženja. Rezultati za enkrat potrjujejo star izvor onesnaženja.

Med pomembnejšimi projektnimi aktivnostmi velja omeniti tudi nadaljevanje del na nadgradnji hidravličnega modela podzemne vode. Z namenom dolgoročnih projekcij tveganj in vplivov na podzemno vodo so proučili dolgoročno vizijo lokalne skupnosti in države, ki predpostavlja vplivne posege v prostor. Trenutno poteka pregled drugih vhodnih podatkov, vzpostavljajo se aplikacije znotraj informacijskega odločevalskega orodja (DSS), ki bo najpomembnejši rezultat projekta, za potrebe sofinancerja, Mestne občine Ljubljana, pa razvijajo podporno aplikacijo za sanacijo divjih odlagališč v Ljubljani.

Oktobra je bila izvedena prva izmed šestih delavnic projekta INCOME (z naslovom Register onesnaževalcev - zadetek INCOME v polno ali slepa ulica?), ki so namenjene informiranju javnosti o rezultatih projekta in pridobivanju odziva splošne in strokovne javnosti nanje. Projektna skupina INCOME je bila v začetku marca povabljena na t.i. "1. Sejem izkušenj o vodah", aktivni pa so bili tudi na medijskem področju. Konec marca je bila namreč izdana prva zloženka projekta INCOME, ki cilje projekta predstavlja na inovativen in poljuden način, junija so v glasilu Javnega holdinga Ljubljana URBAN predstavili interno projektno skupino INCOME JP Vodovod-Kanalizacija, v septembru pa članek o registru onesnaževalcev. Uredništvo priloge Znanost (priloga časnika Delo) je v mesecu juliju objavilo prispevek o prepletanju interesov rabe vodovarstvenega prostora, v oktobrski številki glasila Ljubljana pa prispevek o projektu z naslovom "Jasni ukrepi za dolgoročno izboljšanje stanja vodnih virov", ki je bil uvrščen v rubriko "Varstvo okolja". V novembru so delo v preteklem letu in načrte projektne skupine predstavili v radijski oddaji "Ogledalo mesta" na Radiu Europa05.

Aktivnosti projekta INCOME v celoti sledijo zastavljenim ciljem, zato pri projektni skupini ocenjujejo, da bodo naloge uspešno realizirane tudi v prihodnjem obdobju.

O projektu INCOME

Projekt INCOME je namenjen vzpostavitvi učinkovitega upravljanja onesnaženih vodonosnikov in je financiran iz evropskega finančnega mehanizma LIFE +. Projekt povezuje postopke za odkrivanje in nadzor virov onesnaženja ter ukrepov za izboljšanje stanja. Angleški naslov projekta se glasi: "Improved management of contaminated aquifers by integration of source tracking, monitoring tools and decision strategies".

Ljubljansko polje in Ljubljansko barje sta najpomembnejša vodna vira glavnega mesta Slovenije in njegove okolice. Dolgoročni cilj projekta INCOME je ohranitev kakovosti vodnih virov za prihodnje generacije, razvoj integriranega sistema za podporo v odločanju (DSS) in predlog izvedljivega in sprejemljivega programa aktivnosti za podporo upravljanju z občutljivo ''urbano'' podzemno vodo v aluvialnih vodonosnikih pod visoko urbaniziranim področjem Mestne občine Ljubljana.

Podrobnejše informacije o aktivnostih projekta INCOME v 2010 najdete v priponki in tudi na naslovu www.life-income.si, odgovore na morebitna vprašanja pa prejmete na e-naslovu voka@vo-ka.si.

dr. Brigita Jamnik

Vodja projekta INCOME