O-STA

Nagradni natečaj za projekte medgeneracijskega sodelovanja na tehniškem in naravoslovnem področju

Namen natečaja je spodbuditi sodelovanje med posamezniki in posameznicami različnih generacij ter inovativnost in ustvarjalnost, ki temelji na združitvi bogatih izkušenj, znanja in modrosti starejših, z znanjem in spretnostmi mladih.

Predmet natečaja so projekti, ki jih družno pripravijo starejši in mlajši na način, da povežejo tradicionalna in starodavna znanja ter veščine s sodobnimi dognanji in tehnologijami.

Na natečaju lahko sodelujejo projekti, pri pripravi katerih dejavno sodelujeta najmanj dve in največ štiri osebe, od katerih mora biti vsaj ena oseba starejša od 60 let in vsaj ena oseba mlajša od 18 let.

Prijavljeni projekt mora vsebovati projektno nalogo v pisni obliki, lahko pa tudi izdelek (le-ta ni obvezni sestavni del, je pa priporočljiv). Projektna naloga mora vsebovati:

· naslovno stran, kjer so navedeni naslednji podatki: naslov naloge, avtorji in mentorji projekta (ime in priimek, datum rojstva, naslov, elektronski naslov), letnica in kraj izdelave,

· povzetek (kratek pregled projekta in uporabljenih metod - največ 500 znakov),

· vsebinski del (5 - 20 strani, zajema naj tudi foto gradivo iz izvajanja projekta),

· zaključek (ugotovitve in predlogi),

· seznam uporabljene literature in gradiv.

Kriteriji za ocenjevanje projektov:

· Medgeneracijsko sodelovanje, še posebej v okviru družine,

· Prispevek k ohranjanju naravne in tehniške dediščine,

· Vzajemni prenos znanja in veščin med sodelujočimi v projektu,

· Inovativnost projekta in uporabljenih metod,

· Atraktivnost projekta in morebitnega izdelka.

Prispele projekte bo ocenila strokovna komisija pri ZOTKS. Najbolje ocenjeni projekti bodo predstavljeni in nagrajeni na 11. Festivalu za tretje življenjsko obdobje, v času od 27. - 29. septembra 2011.

Projektov in izdelkov, ki bodo prispeli na natečaj praviloma ne bomo vračali.

Rok za prijavo projektov je 15. junij 2011. Do tega datuma je potrebno projekte dostaviti na naslov: ZOTKS, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana, ali poslati po elektronski pošti na naslov: adela.korosec@zotks.si.

Dodatne informacije: Adela Korošec, 01 25 13 743.