O-STA

Vabilo na 1. sejo glavnega odbora ZZB NOB Slovenije

Ljubljana, 6.9.2011

Številka: 06-1/2011

Na podlagi 25. člena Statuta Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije sklicujem

1. SEJO GLAVNEGA ODBORA ZZB NOB SLOVENIJE

v novem mandatnem obdobju 2011 - 2015

Ta seja, ki ima konstitutivni (volilni) značaj, bo

v torek, 27. septembra 2011, ob 10. uri v Ljubljani,

Vilharjeva cesta 11, Pionirski dom oz.

Festivalna dvorana (za Gospodarskim razstaviščem)

Predlagamo naslednji dnevni red:

1. Izvolitev organov seje:

- delovnega predsedstva

- zapisnikarice in overoviteljev zapisnika

- kandidacijske komisije

2. Poročilo o sklepčnosti in verifikacija mandatov

3. Sprejem Poslovnika Glavnega odbora

4. Poročilo kandidacijske komisije

5. Volitve predsednika, podpredsednikov in članov predsedstva Zveze ter nadzornega odbora Zveze

6. Programski govor novoizvoljenega predsednika Zveze

7. Razprava

8. Sprejem Deklaracije o stanju naroda in države

***

Sejo bomo začeli z državno himno, končali pa z venčkom partizanskih pesmi.

Na sejo vabimo:

- pooblaščene predstavnike združenj in društev, ki so kolektivni člani Zveze,

- člane dosedanjega predsedstva in nadzornega odbora Zveze,

- kandidate za člane novega predsedstva in nadzornega odbora Zveze,

- predstavnike pokrajinskih svetov ZB,

- bivše predsednike in podpredsednike Zveze in GO,

- nosilce Listine kot najvišjega priznanja Zveze.

Kot goste vabimo:

- predsednike domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije in

- novinarje osrednjih medijev.

Prilagamo:

- osnutek Poslovnika GO ZZB NOB Slovenije z obrazložitvijo;

- predlog kandidatov za organe in delovna telesa Zveze za mandat 2011-2015, ki ga je pripravil mandatni odbor,

- pregled pooblaščenih predstavnikov združenj in društev, ki so kolektivni člani Zveze in predstavnikov pokrajinskih svetov ZB,

- predlog Izjave o stanju naroda in države,

- prijavnico za morebitno razpravo.

Pričakujemo Te in Te tovariško pozdravljamo.

ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV

ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA

BOJA SLOVENIJE

Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana

tel. 01 434 44 45 - fax: 01 434 41 17

e-mail: zzbnob@siol.net