O-STA

Pismo SVIZ predsedniku vlade Janezu Drnovšku

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Gregorčičeva 20

1000 LJUBLJANA


Spoštovani gospod dr. Janez Drnovšek, predsednik Vlade Republike Slovenije,


v četrtek, 7. marca 2002, je slovenska vlada sprejela odločitev, da predlog Zakona o sistemu plač v javnem sektorju predloži Državnemu zboru Republike Slovenije v drugo branje. Vlada je v začetku februarja s Koordinacijo sindikatov negospodarskih dejavnosti podpisala »Dogovor o namerah pri usklajevanju zakona o sistemu plač v javnem sektorju«, s katerim se je zavezala, da bo zakon državnemu zboru predložila v drugo obravnavo le skupaj z izjavo socialnih parterjev o usklajenosti. Tako je vlada s četrtkovo odločitvijo ta dogovor prekršila, saj izjava o usklajenosti ni bila podpisana. Sindikati v javnem sektorju je nismo mogli podpisati, ker so neusklajena ostala skoraj vsa bistvena določila tega zakona. Še več: o tako pomembnem poglavju, kot so prehodne določbe, ki - med drugim - v celoti razveljavljajo tarifne dele kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev, na usklajevanjih sploh nismo govorili! Enako velja tudi za najbolj občutljivo vprašanje prilog, ki določajo razmerja med najvišjo in najnižjo osnovno plačo in umeščajo posamezne poklice v plačni razred in tarifno skupino.

Ob dejstvu, da so med socialni parterji ostale odprte velike vsebinske razlike, da je usklajena le ena tretjina členov in da o pomembnih delih zakona sploh nismo razpravljali, upravičeno trdimo, da ni bil spoštovan niti sklep odbora državnega zbora za notranjo politiko, ki vladi nalaga, »naj besedilo predloga zakona za drugo obravnavo v največji možni meri uskladi s socialnimi parterji«.

Očitna kršitev podpisanega dogovora med socialnimi parterji in nespoštovanje sklepov parlamenta sta zaskrbljujoča. V SVIZ-u se upravičeno sprašujemo, spoštovani gospod predsednik vlade, ali slovenska vlada namerava uresničiti obveznosti, ki jih je prevzela pred enim letom s podpisom sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. Takrat je zaposlenim v tej dejavnosti zagotovila, da bo v obravnavanem zakonu vzpostavila ustrezna plačna razmerja. Porajajo se dvomi o spoštovanju načel socialnega dialoga, ki temelji na enakopravnosti in medsebojnem spoštovanju socialnih partnerjev. Ali zadnja odločitev o predložitvi s socialnimi partnerji neusklajenega zakona v državni zbor pomeni, da se je vlada odrekla socialnemu dialogu? Je celo mogoče, da reprezentativni sindikati po presoji slovenske vlade nismo legitimni predstavniki 150.000 zaposlenih v javnem sektorju?

Po nasprotujočih si izjavah predstavnikov vlade o posebnem položaju sodnikov, zaposlenih v Banki Slovenije in zdravnikov se zaposleni v vzgoji, izobraževanju, kulturi in znanosti sprašujemo o obsegu veljavnosti zakona. Se je vlada odrekla ciljem, ki si jih je sama zastavila lansko pomlad, da je treba vzpostaviti enoten plačni sistem in določiti ustrezna plačna razmerja v javnem sektorju?

Zaposleni v vzgoji, izobraževanju, raziskovalni dejavnosti in kulturi izgubljamo zaupanje v ustreznost ravnanja slovenske vlade, zato bi bilo za umiritev socialnih napetosti nujno, da z najodgovornejšega mesta dobimo nedvoumna pojasnila o odnosu vlade do socialnega partnerstva in njenih ciljih pri oblikovanju Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti, v katerega je včlanjenih 38.000 zaposlenih v javnem sektorju, Vas, spoštovani gospod predsednik Vlade Republike Slovenije, vljudno vabi, da se udeležite shoda sindikalnih zaupnikov in zaupnic našega sindikata, ki bo v ponedeljek, 18. 3. 2002, ob 11. uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.


Branimir Štrukelj Franci Zupan
Glavni tajnik SVIZ
Predsednik GO S