O-STA

KLJUB RECESIJI LETO 2001 ZA PREVENT USPEŠNO

Na današnjem srečanju z novinarji je predsednik uprave Prevent .d., Jože Kozmus, predstavil rezultate poslovanja v lanskem letu. Slovenske podjetja Skupine Prevent, ki se ukvarjajo s proizvodnjo avtodelov, so v letu 2001 proizvedla 2 953 000 garnitur sedežnih prevlek, kar predstavlja 16 odstotni evropski tržni delež. Ustvarili so za 330 milijonov EUR prihodkov, od tega z izvozom kar 322 milijonov EUR. Glede na lansko leto so izvoz povečali za 31 odstotkov.

Za naložbe v osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe so namenili 10 milijonov EUR. V letu 2001 so ustvarili za 3 milijone EUR čistega dobička, kar je v primerjavi z letom 2000 za približno 30 odstotkov manj.

Predsednik uprave Prevent d.d., Jože Kozmus, je razložil: «Poslovanje Skupine Prevent v letu 2001 ocenjujemo kot uspešno, saj nam je kljub recesiji uspelo povečati izvoz za skoraj tretjino. Razlogi za manjši dobiček so predvsem v nezasedenosti kapacitet v drugem polletju. Hkrati je prišlo do povišanja stroškov zaradi uvajanja novih proizvodov, zelo močno pa se je povečal tudi pritisk na znižanje cen. Kljub temu pa smo v lanskem letu v podjetju ponovno veliko vlagali v razvoj skupine in v globalizacijo poslovanja.»

V lanskem letu je Skupina Prevent z nakupom deležev v podjetjih Lesna TIP, Lesna TP, Lesna Žaga Otiški Vrh, RGD, Stavbar IGM in Gradis nizke gradnje razširila svojo dejavnost na lesno in gradbeno dejavnost. Ustanovila je krovni podjetji Prevent Les d.o.o. in Prevent Gradnje d.o.o. Poslovni rezultati teh družb letos še niso upoštevani v konsolidirani bilanci.

Število zaposlenih celotne skupine se je glede na leto 2000 povečalo iz 5200 na 7200, predvsem zaradi nakupa že omenjenih nakupov podjetij in zaradi ustanovitve obrata za proizvodnjo avtomobilskih sedežnih prevlek, v Solinu na Hrvaškem in podjetij Prevent Thierry Brasil Ltda v Braziliji in Prevent Vigo v Španiji.

Čeprav je na poslovanje Preventa v lanskem letu vplivala recesija, zaradi katere so se naročila v nekaterih mesecih zmanjšala tudi do 30 odstotkov, pa leto 2001 v podjetju ocenjujejo kot uspešno.

Za leto 2002 v Preventu ocenjujejo, da se bo recesija nadaljevala, vendar nekateri znaki kažejo, da je dno že doseženo. Optimisti napovedujejo ponovno rast v drugem polletju, verjetno pa je realnejše pričakovati, da se bo to zgodilo ob koncu leta.