O-STA

Pismo SVIZ poslancem DZ

Spoštovane gospe poslanke in spoštovani gospodje poslanci Državnega zbora Republike Slovenije,

slovenska vlada je sprejela sklep, da predlog Zakona o sistemu plač v javnem sektorju posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije v drugo obravnavo brez izjave o obsegu usklajenosti zakonskega besedila s socialnimi parterji. S to odločitvijo je prekršila »Dogovor o namerah pri usklajevanju zakona o sistemu plač v javnem sektorju«, v katerem se je s sindikati javnega sektorja dogovorila, da bo zakon predložila v drugo obravnavo le z izjavo socialnih parterjev o usklajenosti predloga. Sami presodite, če je upoštevala sklep državnega zbora z dne 27. 1. 1998, ki ji priporoča, da »v bodoče pri vseh zakonih, katerih vsebina je povezana z vprašanji, ki se urejajo s kolektivnimi pogodbami ali drugimi oblikami sporazumevanja med socialnimi partnerji, v obrazložitvi zakona izrecno navede, ali je glede teh vprašanj dosežen sporazum s socialnimi partnerji. Če ta ni dosežen, naj navede, kako in koliko časa je potekalo usklajevanje, katera so odprta in neusklajena vprašanja in kateri sporazumno dogovorjeni akti bi bili z morebitnim sprejemom zakona enostransko kršeni«.
Sindikati izjave o usklajenosti nismo mogli podpisati, saj so med nami in vlado velike vsebinske razlike. Usklajena je le ena tretjina členov, o pomembnih delih zakona pa sploh nismo razpravljali. Odločitev vlade, da predlog zakona posreduje državnemu zboru za drugo obravnavo brez podpisane izjave o usklajenosti, nam je onemogočila, da bi še naprej enakopravno sodelovali pri usklajevanju besedila zakona. V celoti smo namreč prepuščeni njeni dobri volji in temu, ali bo v drugem branju dopolnila vse člene, ki niso usklajeni s sindikati. Kolikšno zaupanje je še med sindikati po tem, ko je vlada prekršila dogovor o pogojih za vložitev zakona v drugo branje, verjetno ni treba posebej pojasnjevati. Dejstvo, da vlada v parlamentarni postopek vlaga nedodelane predloge zakonov, ki jih nato sama dopolnjuje z amandmaji, ste prav poslanke in poslanci pogosto in upravičeno kritizirali.

Pri tako enostranskem ravnanju vlade Koordinaciji sindikatov negospodarskih dejavnosti ni preostalo nič drugega, kot da prekine usklajevanja in zahteva vrnitev predloga zakona v prvo obravnavo. To bi nam namreč še omogočalo enakopravnost pri usklajevanju.
Glavni odbor SVIZ je na zadnji seji to odločitev podprl in hkrati sklenil, da vas zaprosi, spoštovane poslanke in poslanci Državnega zbora Republike Slovenije, da v skladu s poslovniškimi možnostmi predlog Zakona o sistemu plač v javnem sektorju iz druge obravnave vrnete v prvo.

Vse poslanske skupine prosimo, da nam pred odločanjem o predlogu zakona omogočite pojasniti naša stališča in predloge zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.