O-STA

Delovanje Nacionalne agencije republike Slovenije za kakovost v vispokem šolstvu je postalo še bolj transparentno

OBVESTILO ZA MEDIJE -WWW.NAKVIS.SI

Osnovna naloga Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, zato da bi imeli vsi študenti primerljive in ustrezne možnosti za pridobivanje in nadgradnjo svojega znanja in usposobljenosti za opravljanje izbranega poklica, ne glede na vrsto in kraj študija. V postopkih akreditacije visokošolskih zavodov in študijskih programov NAKVIS preverja, ali visokošolski zavodi izpolnjujejo pogoje za organizacijo in izvajanje študijskih programov, kot jih predpisuje Zakon o visokem šolstvu.

Agencija je zavezana k transparentnosti in javnosti svojega delovanja, zato javnost sprotno seznanja z objavljanjem svojega dela in sprejetih odločitev. V ta namen je agencija prenovila in posodobila spletno stran www.nakvis.si in objavila naslednje javne evidence in načrte, in sicer:

- Javno evidenco akreditacij študijskih programov 2004 do 2010;

- Javno evidenco akreditiranih študijskih programov po 1. 3. 2010;

- Načrt ponovnih akreditacij in javno evidenco o visokošolskih zavodih.

Na ta način je omogočeno vsem zainteresiranim, posebno pa študentom ali kandidatom za študij, hiter in enostaven dostop do osnovnih informacij o akreditiranih študijskih programih in visokošolskih zavodih.

Na spletni strani agencije so objavljene tudi druge pomembne informacije o agenciji, in sicer o njeni strukturi in delovanju, aktih, pomembnih dogodki na agenciji in javnih pozivih.