O-STA

31. redna seja Nadzornega sveta NLB

Danes, 5. aprila se je Nadzorni svet NLB sestal na svoji 31. redni seji. Osrednjo pozornost je namenil obravnavi Letnega poročila NLB in NLB Skupine 2011, ki ga je potrdil in bo jutri, 6. aprila objavljeno na spletni strani banke. Na seji se je nadzorni svet seznanil tudi z izvajanjem ukrepov za doseganje strateških ciljev NLB Skupine.

Banka intenzivno in sistematično izvaja aktivnosti, ki so ključne za doseganje zastavljenih strateških ciljev, in sicer dezinvestiranje, zniževanje tveganju prilagojene aktive in izboljšanje stroškovne učinkovitosti. Večina ukrepov se izvaja v skladu z načrti, nekatere aktivnosti, predvsem na področju dezinvestiranja (prodaja Banke Celje, postopki prodaje zaseženih vrednostnih papirjev...), pa so zaradi zaostrenih razmer začasno odložene.

Nadzorni svet se je ob obravnavi izvajanja Strategije NLB Skupine 2012-2016 odločil, da bo na podlagi rezultatov, doseženih v prvem četrtletju 2012 in glede na spremenjene gospodarske okoliščine v domačem in širšem ekonomskem okolju na naslednji seji obravnaval prenovljene projekcije kapitalske ustreznosti in rezultatov poslovanja NLB Skupine do konca letošnjega leta.

Ob koncu seje se je nadzorni svet seznanil tudi s poročilom nominacijske komisije in potekom postopka imenovanja novega predsednika uprave NLB. Dokončna odločitev v zvezi z imenovanjem novega predsednika uprave NLB bo znana in sporočena javnosti, ko bo le-ta sprejeta.

Odnosi z javnostmi, NLB