O-STA

NLB v prvem polletju 2012 pozitivno

2. avgust 2012
36. redna seja Nadzornega sveta NLBNadzorni svet NLB se je danes na svoji 36. redni seji med drugim seznanil s poročilom o poslovanju NLB in NLB Skupine v prvem polletju letošnjega leta. NLB je v prvem polletju leta 2012 zabeležila dobiček v višini 19,7 milijona evrov. Doseženi rezultat izvira predvsem iz pozitivnih učinkov predčasnih odkupov podrejenih kapitalskih instrumentov z diskontom, kjer je banka ustvarila neto dobiček v višini 105 mio EUR. Bilančna vsota banke je bila v primerjavi s koncem leta 2011 višja za 1 %. Banka je bila ves čas visoko likvidna. Glede na sestavo portfelja je NLB v letošnjem prvem polletju oblikovala slabitve in rezervacije v višini 164,5 milijona evrov. Glavnino predstavljajo rezervacije in oslabitve kreditnega portfelja, na njihovo višino pa vplivajo tudi slabitve lastniških vrednostnih papirjev in kapitalskih naložb v odvisne družbe. Dobiček pred rezervacijami je v prvem polletju 2012 znašal 215,8 mio EUR. Banka je tudi v letošnjem letu nadaljevala z dezinvestiranjem svojih naložb na nestrateških trgih in z racionalizacijo stroškov znotraj banke. Stroški so bili za 7,6 mio EUR oziroma za 6 % nižji kot v enakem obdobju lani. Stroški dela, ki predstavljajo več kot polovico vseh stroškov, so se v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta znižali za 9 %, operativni stroški so nižji 3 %, medtem ko so se stroški amortizacije znižali za 5 %. Banka še zmeraj posluje v zelo zahtevnem gospodarskem okolju, v katerem se podjetja srečujejo z likvidnostnimi težavami, zato so do konca leta možni še negativni vplivi na portfelj banke. Polletno poslovanje NLB SkupineZaradi pozitivnega učinka predčasnega odkupa kapitalskih instrumentov z diskontom junija letos je tudi NLB Skupina zabeležila pozitiven rezultat poslovanja po davkih v višini 32,3 mio EUR. Dobiček pred rezervacijami je znašal 230,6 mio EUR, vendar pa so bile zaradi še vedno slabih razmer v gospodarstvu oblikovane oslabitve in rezervacije v višini 166,5 milijona evrov.
Kapital za obvladovanje tveganj NLB Skupine je na dan 30. 6. 2012 znašal 1.533,9 mio EUR in je za 33,8 milijona evrov višji kot ob koncu leta 2011. Na isti dan kapitalska ustreznost (CAR) skupine znaša 12,1 % in je za 1,0 odstotno točko višja kot konec preteklega leta. Količnik temeljnega kapitala (Tier 1) znaša 10,6 % in se je v primerjavi s koncem leta 2011 zvišal za 3,4 odstotne točke, core Tier 1 pa znaša 9,94%.Predsednik NS je Janko MedjaČlani NS so izmed sebe za predsednika nadzornega sveta NLB imenovali Janka Medjo, za njegovega namestnika pa sta bila imenovana Riet Docx in Stephan Wilcke.Na seji so imenovali tudi člane treh komisij nadzornega sveta: Komisije za revizijo, Komisije za tveganja, in Komisije za prejemke in imenovanja ter se dogovorili o nadaljnjem delu. Nadzorni svet se je seznanil tudi s povzetkom poročila ERC o skrbnem pregledu banke in informaciji o postopkih vezanih na program prestrukturiranja za Evropsko komisijo.V nadaljevanju je nadzorni svet podal soglasje k nekaterim poslom banke, za katere je to potrebno. Kot običajno se je NS seznanil tudi z aktualnimi priporočili Banke Slovenije. NS je pričel tudi z oblikovanji izhodišč za imenovanje novega predsednika uprave NLB.
Podrobnosti v zvezi s poslovanjem NLB in NLB Skupine v prvem polletju 2012 bodo razvidne iz Polletnega poročila NLB Skupine, ki bo jutri objavljen na SEOnetu in na spletnih straneh banke.
Janko Medja
predsednik Nadzornega sveta NLB